ASIA - ASIO Subvencions per al finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social

Objecte

Regular les subvencions per al finançament de les despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria els ajuntaments i organitzacions no lucratives que realitzin o tinguin previst realitzar inversions en equipaments d'acció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions específiques de les bases.

Bases

Les bases reguladores de les subvencions es van publicar al BOP de Girona, número 98, de 22 de maig de 2018.

Convocatòria

La convocatòria es publica en el BOP de Girona núm.42, de 3 de març de 2021

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- Obres de rehabilitació, reparació, reforma i adequació.
- Mobiliari.
- Adquisició i instal·lació de sistemes de seguretat, il·luminació, climatització, adquisició i instal·lació de sistemes tecnològics.
- Altres adquisicions que dins el concepte de béns mobles siguin justificats per a la finalitat de l’equipament i prèviament hagin estat pressupostats en la sol·licitud i detallats en la memòria valorada o projecte tècnic.
- Vehicles nous.
- Adaptació de vehicles a les necessitats dels usuaris segons projecte tècnic aprovat.

Es consideren despeses no subvencionables:
- Despeses de redacció de projectes.
- Material fungible.
- Despeses de manteniment estructural de l’edifici.

 

Queden explícitament excloses les inversions destinades a oficines tècniques

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost de 2021.

Sol·licituds

El període de sol·licitud d’aquest programa comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP i finalitza el dia 8 d'abril de 2021.

Subvenció màxima

La subvenció màxima és de 5.000,00 €

Justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 14 de setembre de 2021

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució publicada en el Bop núm. 137, de 19 de juliol de 2021.

Tutorial de suport

Informació addicional:

Sol·licitud de la subvenció

Sol·licitud

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

- Altres administracions:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud ASIA prement aquí.

>> Podeu accedir a la sol·licitud ASIO prement aquí.

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització