SEC.Subvencions per finançar les despeses per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l’àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona

Objecte

Regular les subvencions per finançar les despeses d’organització de congressos, simposis, jornades i actes quan es realitzin a la demarcació de Girona.

Resolució

Destinataris

Poden concórrer a aquesta convocatòria, les administracions públiques de caràcter no territorial i les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre i que hagin realitzat o tinguin previst realitzar a la demarcació de Girona accions relacionades amb l’objecte de la convocatòria.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin amb l’objecte d’aquestes bases, que s’acreditin mitjançant factura a nom de l’entitat beneficiària i que es corresponguin amb alguns dels següents conceptes:
- Despeses de remuneració del personal ponent o conferenciant, acreditades mitjançant factura o document de valor probatori equivalent en les relacions jurídiques mercantils o amb eficàcia administrativa.
- Despeses d’allotjament i transport del personal ponent, acreditades mitjançant factura.
- Lloguer de sales o equips informàtics, despeses de traducció o interpretació o qualsevol altra similar.
- Despeses de publicitat i difusió del congrés, simposi, jornada o acte.
- Material d’impremta, inclòs el llibre de ponències.

Es consideren despeses no subvencionables:
- Despeses de manutenció.

Termini presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol•licituds comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 21 de març de 2019.

Periode subvencionable

EL període subvencionable objecte de la subvenció es de l’1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2019.

Bases

Bases reguladores publicades al BOPG núm. 53, de 16 de març de 2017.

Sol·licitud

Per entitats Cliqueu aquí

Per altres administracions Cliqueu aquí

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització