PT08.Subvencions per al finançament de la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges a la demarcació de Girona.

Objecte

Regular les subvencions als ajutaments de la demarcació de Girona per a finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges del litoral gironí.

Bases

Podeu consultar les bases publicades al Butlletí oficial de la Província de Girona núm. 31, de 13 de febrer de 2019.

Informació addicional:

  Documents

  Convocatòria

  Publicada al BOP núm. 57, de 21 de març de 2019.

  Resolucions

  La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Termini de presentació de sol·licituds

  El termini de presentació de les sol•licituds comença el dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 23 d’abril de 2019.

  Destinataris

  Poden concòrrer a les subvencions objecte d’aquesta convocatòria tots els ajuntaments del litoral gironí adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

  Conceptes subvencionables

  Són despeses subvencionables :

  • Contractació temporal de personal.
  • Formació de l’equip humà que intervé en tasques de vigilància i salvament.
  • Contractes o convenis per a la prestació de serveis de salvament i socorrisme de platges.
  • Contractació de subministraments i arrendament d’elements de seguretat: material fungible, combustible, megafonia, torres de salvament, posicionament global (GPS), senyalització, cartells informatius, banderes, abalisament i similars.
  • Manteniment de recursos i instal•lacions del servei de salvament i socorrisme en platges i reparació de vehicles de salvament terrestres i aquàtics.
  • Altres de naturalesa anàloga que tinguin com a finalitat directa i exclusiva la prestació del servei de salvament i socorrisme.  Es consideren despeses no subvencionables:


  • Funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament (despeses de personal, despeses administratives i d’altres anàlogues).
  • Manteniment d’instal•lacions municipals (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, reparacions, etc.).
  • Actuacions esportives.
  • Obres d’instal•lació i reparació d’elements fixos que tinguin caràcter permanent.
  • Aquelles obres prèvies d’adequació de les platges, pròpies del manteniment i posada a punt anual, no relacionades de forma directa i exclusiva amb el servei de salvament i socorrisme (adequació d’accessos i vies d’evacuació, anivellament de sorra,...).
   

  Periode subvencionable

  El període subvencionable comprèn del 16 d’octubre de 2018 fins al dia 15 d’octubre de 2019.
   

  Sol·licitud

  Per ajuntaments Cliqueu aquí

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització