Programes per línies d'actuació

Aigües de consum humà

Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà

 

Introducció

 

Contaminants diversos poden arribar a les aigües subterrànies i superficials com a conseqüència, entre altres, de l’activitat humana (industrial, agrícola, ramadera, domèstica...).


L’Organització Mundial de la Salut ha informat que actualment no es disposa d’estudis sobre la supervivència del virus de la Covid-19 a l’aigua potable, tot i que, atesa la seva morfologia i estructura química, és susceptible als mètodes convencionals de tractament i desinfecció de l’aigua. No són necessaris tractaments addicionals, però en l’actualitat és especialment important mantenir les concentracions normatives del desinfectant i tenir especial cura en el control de la terbolesa per intentar que l’aigua sigui innòcua.

 

Per protegir la salut de les persones dels efectes adversos de qualsevol tipus de contaminació de les aigües, cal actuar en cadascuna de les fases del sistema d’abastament, des de la captació fins a l’aixeta.

 

L’any 2020, amb aquest programa, es va donar suport a 82 municipis que gestionen directament els seus sistemes d’abastament d’aigua. El suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà s’ha dut a terme en un total de 124 zones de subministrament. Al llarg dels anys de desenvolupament d’aquest servei, s’han adoptat les mesures preventives i correctores necessàries per resoldre totes aquelles situacions en què s’ha detectat la presència d’un risc per a les persones.

Objectius

 

 • Promoure les activitats necessàries per millorar la qualitat i per eliminar o reduir els riscos per a la salut derivats de l’aigua de consum.
 • Dotar els ajuntaments de les eines i serveis necessaris per assolir la prevenció i control dels riscos associats a l’aigua de consum humà en l’àmbit de les seves competències en les instal·lacions de les quals són gestors.
 • Dotar els ajuntaments de les eines necessàries per participar en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona amb abastaments d’aigua de consum humà de gestió municipal directa.

Accions

 

 • Establir i posar a la pràctica, per a les xarxes d’abastament d’aigua de consum humà, el Protocol d’autocontrol i gestió (PAG) i el Pla de control analític segons la normativa (Reial decret 140/2003).
 • Actualitzar i fer el seguiment de la implementació dels protocols per a cadascun dels abastaments del PAG.
 • Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal manipulador de les xarxes d’aigua de consum humà.
 • Implementar un sistema de transmissió de dades que faciliti als ajuntaments la tasca de participació en el SINAC.

Desenvolupament de les accions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 • Caracterització de la instal·lació: es visiten les instal·lacions per recollir la informació necessària per dissenyar el Protocol d’autocontrol i gestió (PAG).
 • Pla de control analític: es fa un pla anual de recollida i anàlisi de mostres.
 • Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del PAG: es visita la instal·lació i s’avalua el grau d’implementació del PAG. S’identifiquen les àrees de millora, i s’assessora i s’informa de les mesures correctores que siguin necessàries.
 • Dossier tècnic: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que ha d’incloure tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa actual.


Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP).


Es facilita que l’ajuntament introdueixi els resultats analítics a la base de dades del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).


En el cas que els resultats indiquin altres elements de risc, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut pot oferir-li per corregir-los i gestionar-los.

Normativa

 

 • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i totes les seves modificacions (RD 314/2016 i RD 902/2018).
 • Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum.
 • Altra documentació de referència: Programa de Vigilància i Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.

Cost i finançament

 

Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable (que es calcula en funció del cens de la població del municipi i el tipus d’abastament). Podeu consultar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control de les xarxes d’abastament d’aigua de gestió municipal al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat).


El cost de referència de cada actuació del programa varia en funció del tipus d’abastament, i pot anar des de 740 fins a 2.270 euros. En funció de la població del municipi, Dipsalut n’assumeix entre un 50 i un 90%.

Informació addicional:

Sol·licitud


Del 15 de desembre de 2020 al 22 de desembre de 2020.

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.


En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar el personal municipal que durà a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les xarxes d’abastament i de manipulació d’aigües de consum. Han de verificar, si escau, que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les actuacions i els resultats de catàlegs anteriors.

Formació associada

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:


• Curs per al personal manipulador de les xarxes d’abastament d’aigua de consum humà.

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el web de Dipsalut, apartat “Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt03

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt03” [seu electrònica] podeu prémer aquí.


 

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització