Programes per línies d'actuació

Condicions de vida i reducció de desigualtats

Pm10. Programa «Benestar i Comunitat»

 

Introducció

 

La crisi econòmica de 2008 d’abast internacional va sacsejar a fons l’estat del benestar tot repercutint de manera negativa en els determinants socials de la salut que conformen les condicions de vida de les persones. La població de la demarcació gironina es va veure impactada per aquesta situació que es va anar perllongant aquests últims anys, tot i la millora en certs indicadors socioeconòmics. Per donar resposta a les necessitats derivades d’aquella crisi, Dipsalut com a organisme autònom de salut pública de la demarcació de Girona, va elaborar el programa Salut i Crisi (SiC), posteriorment anomenat de Benestar i Comunitat (BiC), que es va adreçar, per un banda, a reforçar la coordinació de les actuacions dels ens locals i les entitats especialitzades davant les problemàtiques de salut i socials identificades, i per altra, a facilitar un emmarcament conceptual i metodològic que considerés la promoció de la salut com a l’estratègia per a assolir els millors nivells de salut, qualitat de vida i benestar, i la governança participativa i l’ apoderament individual i comunitari com a elements clau per disminuir les desigualtats de salut i socials (injustes, innecessàries i evitables) de la població.


L’emmarcament conceptual i estructural del programa ha servit l’any 2020, per a articular la convocatòria extraordinària BiC-Covid19 per afrontar la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia, que no només ha intensificat les necessitats dels col·lectius que ja es coneixien en els circuits dels serveis de recursos de suport, sinó que els ha diversificat i incrementat dramàticament.


La convocatòria Benestar i Comunitat 2020-2023, pretén donar continuïtat a les actuacions implementades aquests últims anys a través del programa, així com adaptar i desenvolupar-ne de noves, a través de l’acord i la gestió compartida dels recursos, atenent a les noves realitats socials i de salut de la anomenada “nova normalitat” que van sorgint a mesura que apareixen els efectes de la COVID sobre les persones i la comunitat. Per aquest motiu, el període subvencionable és d’aproximadament tres anys a diferència de les convocatòries BiC anteriors.


Aquest increment temporal també es justifica metodològicament i segons l’evidència disponible, tenint en compte que per facilitar que les persones esdevinguin més autònomes en la gestió de la seva salut i dels determinants socials que la condicionen, s’han de poder garantir actuacions pensades en clau d’acompanyament vital i emocional continuats, des de serveis/projectes implementats de manera intersectorial i que treballin des d’una lògica de cicle vital i de suport integral a les persones, els seus entorns propers i comunitats.


En aquesta línia, en la darrera convocatòria ordinària BiC 19-20, el 15% de les accions varen ser de caràcter assistencial mentre que el 51% van orientar-se a l’apoderament de les persones i famílies i un 34% a intervencions amb mirada comunitària.


La present convocatòria articula la voluntat de Dipsalut de continuar donant suport en forma de finançament econòmic i tècnic als dispositius d’ajuntaments, organitzacions sense ànim de lucre i consells comarcals/consorcis d’acció/benestar social que actuen en el territori, per pal·liar els efectes sobre la salut i socials de les persones i comunitats de la demarcació de Girona, tenint en compte el marc d’incertesa sobre el desenvolupament a mig i llarg termini de l’actual crisi sanitària i estructural.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

 

El programa Benestar i Comunitat facilita la traducció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en:

 

  • ODS 3 (Salut i Benestar): propostes i actuacions que promouen la salut i el benestar de les persones.
  • ODS 10 (Disminuir inequitats): accions tendents a la reducció de les desigualtats.
  • ODS 11 (Ciutats i Comunitats sostenibles) i ODS 17 (Promoció d'aliançes): potenciant el foment de comunitats i espais urbans inclusius i sostenibles amb l'establiment de xarxes de relació entre les administracions i les entitats clau del territori  per a assolir els objectius del programa.

Destinataris

 

Els ajuntaments, els ens locals supramunicipals ( i organismes dependents)  i les organitzacions sense ànim de lucre de la demarcació de Girona  que responguin a l’objecte i funcionament d’aquest programa i que estiguin  integrades en la taula de coordinació territorial coresponent.

 

S’hi podran incloure les accions realitzades entre l’1 d'octubre de 2020 i lel 15 d'agosat de 2023.

Objectius

 

El suport econòmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:


Els objectius del Benestar i Comunitat son:

  • Promoure la governança de les polítiques públiques, especialment el desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que operen en un territori.
  • Promoure l’apoderament de les comunitats i les persones per enfortir la capacitat de transformació de les seves condicions de vida.
  • Promoure la garantia de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen drets econòmics, socials i culturals.
  • Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Finançament

 

Programa de suport econòmic.

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud d’aquest programa finalitza el dia  23 de març de 2021


La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar a través de la seu electrònica.

Bases i Convocatòria 2020-2023

 

Les bases es varen publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 56, de 20 de març de 2019.

La convocatòria es publica en el Butlletí Oficial de la Província núm. 29, de 12 de febrer de 2021

Justificació convocatòria 2020-2023

La resolució es publica en el BOP núm. 119, de 22 de juny de 2021

 

El termini previst per justificar les despeses de la convocatòria  (2020-2023) finalitzarà el dia 28 de setembre de 2023.

Informació addicional:

Tornar

Sol·licitud del programa Benestar i Comunitat

 

NOTA IMPORTANT

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona i que també es pot consultar al web de Dipsalut. Pendent la convocatòria de subvenció 2020-2022.


La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar a través de la seu electrònica.

Per a més informació:

 

972 414 720

 

mestrada@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització