Programes per línies d'actuació

Sanitat ambiental

Pt01. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d'alt risc per a la transmissió de legionel·losi

 

Introducció

 

La legionel·losi és una malaltia que afecta les vies respiratòries i que, segons les característiques de qui la contrau, pot arribar a ser molt greu. La provoca el bacteri legionel·la, que viu tant en ambients aquàtics naturals com en diverses instal·lacions d’aigua. Aquest bacteri entra a l’organisme quan s’inhalen aerosols contaminats.


Els últims anys s’ha produït un augment de la incidència d’aquesta malaltia arreu d’Europa, ja que la millora de les condicions de vida a països del continent ha portat associada la proliferació d’equipaments amb risc de transmetre-la.


La prevenció i el control de la legionel·losi són dos dels objectius de salut pública dins de l’estratègia de lluita contra les malalties infeccioses emergents. Les eines bàsiques d’actuació són la vigilància epidemiològica, i el control i la gestió correcta de les instal·lacions de risc.


Són instal·lacions amb risc de transmissió de legionel·losi aquelles que afecten l’àmbit comunitari i que compleixen els següents requisits per transmetre la malaltia: utilitzen aigua per funcionar, produeixen aerosols i són emprades per persones que queden exposades a aquests. Les torres de refrigeració i els sistemes d’aigua calenta sanitària són la primera causa de brots comunitaris.

Els municipis gestionen nombroses instal·lacions d’aquest tipus ja que han anat millorant els serveis a la població amb equipaments esportius, centres educatius i altres que compten amb instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària, on es poden donar les condicions idònies perquè la legionel·la proliferi i sigui transmesa a les persones.


Amb l’afany de tenir aquests equipaments controlats, els ajuntaments de la demarcació poden sol·licitar aquest programa, dirigit concretament a les instal·lacions catalogades com d’alt risc.


El desenvolupament de les diferents actuacions que inclou aquest servei ha permès conèixer el tipus i l’estat de les instal·lacions, així com el nivell de control dels factors de risc, que han estat, principalment, la temperatura, l’estancament de l’aigua i una realització d’autocontrols insuficient.


L’any 2021, el programa s’ha desenvolupat a 103 municipis i a 284 equipaments. S’ha detectat presència de legionel·la* a 67 instal·lacions (un 24% de les controlades). En tots els casos s’han adoptat les mesures de control necessàries per eliminar-lo. El percentatge d’instal·lacions amb el bacteri ha duplicat el de l’any anterior (2020:12%; 2019:15%; 2018:11%). S’estima que la causa principal ha estat el canvi d’usos degut a la COVID-19, que hauria propiciat la proliferació de legionel·la: els sistemes de producció d’aigua calenta s’han aturat totalment durant un llarg període o s’han anat parant de manera intermitent. També hi ha hagut una menor renovació d’aigua, pel poc ús de les instal·lacions, i s’ha fet més difícil fer els autocontrols de forma regular.

(*Dades a finals de setembre del 2021)

Objectius

 

 • Generar un cens d’instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi.
 • Reduir el risc de les instal·lacions i el risc de transmissió de legionel·losi.
 • Ajudar els ajuntaments a adequar-se a la normativa sobre prevenció i control de legionel·losi en les instal·lacions de titularitat i gestió municipal.
 • Dotar els ajuntaments amb les eines necessàries perquè col·laborin i donin suport al Departament de Salut en cas de brot epidèmic.

Destinataris

Aquest programa s’adreça a tots els ajuntaments de la demarcació de Girona amb instal·lacions de titularitat i gestió municipal d’alt risc de transmissió de legionel·losi, com:

 

 • Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn que generin aerosols.
 • Sistemes d’aigua climatitzada amb aerosolització i recirculació d’aigua.


La normativa defineix quins tipus d’instal·lacions són d’alt risc i estableix les condicions higièniques i sanitàries que han de complir per a la prevenció i el control de la legionel·losi (apartat 2.2 de l’article 2 del Decret 352/2004, de 27 de juliol).

Accions

 • Dissenyar i implementar, a cadascuna de les instal·lacions, un pla d’autocontrol per reduir el risc de transmissió de legionel·losi.
 • Desenvolupar un pla preventiu de manteniment higiènic i sanitari, de neteja i desinfecció per a cadascuna de les instal·lacions.
 •   Desenvolupar un pla de control analític per verificar l’absència de legionel·la.
 •  Desenvolupar el pla d’assessorament i avaluació del grau d’implementació del pla d’autocontrol.
 • Proveir l’ajuntament i altres autoritats sanitàries del suport tècnic necessari en cas de presència i/o brot de legionel·losi.
 • Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal que porta a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.
 • Donar assessorament als tècnics municipals per realitzar reformes estructurals a les instal·lacions municipals que tinguin com a objectiu reduir-ne el risc sanitari.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals i estableix el calendari d’actuacions següent:

 

 • Pla de caracterització de la instal·lació: es recull tota la informació necessària per poder descriure les instal·lacions des del punt de vista estructural. Aquesta caracterització és imprescindible per poder-ne dur a terme una correcta gestió higiènica i sanitària. Es realitza un cop cada quatre anys i s’actualitza sempre que sigui necessari (en cas de modificacions estructurals a les instal·lacions).

 

 • Pla de manteniment higiènic i sanitari: es realitza una neteja i una desinfecció preventiva anual de tot el sistema d’aigua calenta i freda sanitària de la instal·lació, tal com estableix la normativa (annexos 3 i 5 del Reial Decret 865/2003), i s’elabora la documentació necessària per completar el pla.

 

-  És responsabilitat de l’ajuntament que totes les instal·lacions per a les quals es sol·licita el programa disposin del bypass que permet la connexió de la bomba dosificadora de desinfectant. Així mateix, cal fer possible l’obertura dels acumuladors per fer la neteja interior. Això pot suposar haver d’habilitar aixetes de purga o instal·lar vàlvules de sectorització, així com disposar de juntes de recanvi i cargols de les boques de registre.

 

 - Previ a la realització del tractament, cal signar, per part de l’ajuntament, les normes de seguretat establertes pel proveïdor per poder realitzar l’esmentat tractament.

 

- L’Ajuntament és responsable de fer el manteniment anual de les instal·lacions, mantenir els sistemes de producció d’aigua calenta en funcionament i garantir que periòdicament es mobilitza l’aigua de totes les canonades.

 

 • Pla de control de la qualitat de l’aigua: l’objectiu d’aquest pla és realitzar els controls analítics per determinar la presència o absència de Legionella pneumophila a la instal·lació, així com quantificar Legionella spp. El pla anual de recollida i anàlisi de mostres s’ajusta en funció del risc de cada instal·lació.

 

 • Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del pla d’autocontrol: l’objectiu general d’aquest pla és assessorar i instruir sobre la gestió adequada de les instal·lacions per minimitzar el risc per a la salut dels usuaris. Inclou accions diferents, amb objectius específics:


- Visita d’assessorament per a la implantació del sistema d’autocontrol: es fa anualment, per avaluar el nivell d’implantació del sistema d’autocontrol, i també per afavorir el coneixement tècnic necessari dels gestors de la instal·lació.


- Visita d’assessorament per la presència de legionel·la a la instal·lació: acció opcional per identificar, immediatament després de la comunicació de la presència de legionel·la, les possibles causes que han afavorit la colonització de la instal·lació i per informar de les mesures estructurals, de gestió i/o de manteniment necessàries per minimitzar el risc.


- Visita d’assessorament sobre reformes estructurals: acció opcional per assessorar els ajuntaments sobre els projectes i les reformes estructurals de les instal·lacions perquè s’ajustin a la normativa vigent i amb l’objectiu de reduir el risc per a la salut dels usuaris.


- Visita d’assessorament prèvia a l’avaluació d’una entitat de revisió autoritzada: acció opcional que es realitza un cop cada quatre anys amb l’objectiu de comprovar l’adequació de la instal·lació a la normativa vigent per superar satisfactòriament la revisió per part de l’entitat autoritzada.

 

 • Dossier tècnic de la instal·lació: cada quatre anys s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa actual. Anualment es realitza una reunió tècnica per revisar l’autocontrol implementat i les incidències de les instal·lacions, entregant un quadre resum de totes les instal·lacions municipals.


Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP).


Si es detecta legionel·la, Dipsalut ofereix de manera immediata la neteja i desinfecció de la instal·lació. Per poder fer un tractament efectiu, és imprescindible que l’ajuntament faciliti l’accés a tots els punts d’aigua de l’equipament, així com poder obrir els acumuladors registrables. Aproximadament quinze dies després d’aplicar les mesures correctores, es tornen a prendre mostres per verificar l’eficàcia de la neteja i desinfecció. A més, es recomanen una sèrie d’accions per corregir i gestionar el risc detectat. En cas que els resultats indiquin situacions de risc diferents de la presència de legionel·la, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut pot oferir per gestionar-les i corregir-les.

Normativa

 

 • Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
 • Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que duu a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial Decret 909/2001, de 27 de juliol.
 • Norma UNE 100030-IN (2005 i 2017). Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones.
 • Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones, del Ministerio de Sanidad y Consumo (MISACO).

Cost i finançament

Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable (que es calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades). Podeu consultar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi, al web de Dipsalut.

El cost d’actuació del programa està valorat en 917 euros (cost mitjà del conjunt d’actuacions que es fan en una instal·lació). En funció del nombre d’accions sol·licitades i de la població del municipi, l’Organisme de Salut Pública es fa càrrec d’entre un 30% i un 90% del cost d’actuació del programa.

En cas que es detecti legionel·la, Dipsalut assumeix un 50% del que costa cada actuació de neteja i desinfecció urgent de les instal·lacions afectades. El cost de referència mitjà per a cada actuació de neteja per presència de legionel·la és de 530 euros.

Informació addicional:

Documents

Sol·licitud

 

Del 30 de novembre al 16 de desembre del 2021.

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).


En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar la persona interlocutora per coordinar totes les accions del programa, amb qui han de contactar per acordar visites, mostrejos, tractaments, lliurament i valoració de documentació tècnica i per comunicar la presència de legionel·la, si escau, a algun dels equipaments sol·licitats. També hauran d’identificar el personal municipal responsable de dur a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari, i de prevenció de la legionel·losi. Han de verificar que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, els responsables de les operacions de prevenció es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.


Per al correcte desenvolupament del programa sol·licitat es requereix el compromís de l’ajuntament a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de Dipsalut per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i, si escau, l’acompanyament als equipaments municipals.

Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats del desenvolupament de Catàlegs anteriors.

Formació associada

 

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:


- Curs bàsic de prevenció de legionel·losi en instal·lacions sanitàries d'alt i baix risc (4h)

- Curs de gestió i control d'instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losi (25h)

- Curs de renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de la legionel·losi (10h)

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el web de Dipsalut, apartat “Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt01

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt01” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització