Programes per línies d'actuació

Sanitat ambiental

Pt02. Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi

 

Introducció

 

Els bacteris del gènere legionel·la es poden trobar en ambients aquàtics naturals i en diverses instal·lacions que utilitzen aigua per al seu funcionament. Aquests bacteris poden entrar al cos humà si s’inhalen aerosols contaminats, i poden arribar a provocar la malaltia de la legionel·losi.


La prevenció i el control de la legionel·losi són dos dels objectius de salut pública dins de l’estratègia de lluita contra les malalties infeccioses. Les eines principals per fer-ho són la vigilància epidemiològica i el control i correcta gestió de les instal·lacions de risc.

Les instal·lacions que presenten risc de transmissió de legionel·losi són les que produeixen aerosols i que són emprades per persones que hi queden exposades. La normativa que tracta els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi les classifica en dos grups: unes de més probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la i altres de menys risc.

És important, i un requisit normatiu, que també es desenvolupin programes de manteniment, neteja, desinfecció i d’autocontrol a les instal·lacions considerades de baix risc, ja que, tot i que és baixa, existeix la possibilitat de transmissió de legionel·losi. Els programes que s’hi apliquin han d’estar adaptats a les característiques particulars d’aquest tipus d’instal·lacions.

L’any 2021, Dipsalut ha desenvolupat el programa de “Suport a la Gestió i el Control de la Salubritat de les Instal·lacions de Baix Risc per a la Transmissió de Legionel·losi” a 625 equipaments de 140 municipis.

Pel que fa als resultats, s’ha detectat presència de legionel·la* a 29 de les instal·lacions, un 5% del total. El percentatge no difereix molt del dels anys anteriors (2018, del 4%; 2019: 3%; 2020:3%). El lleuger increment es relaciona amb les restriccions establertes per al control de la COVID-19, que han portat condicions favorables per a la proliferació del bacteri (instal·lacions aturades o amb poc ús i dificultats per fer els controls habituals). El bacteri s’ha detectat principalment en sistemes d’aigua sanitària, però també en regs per aspersió. En tots els casos, s’han adoptat les mesures de control necessàries per eliminar-lo.


(*Dades a finals de setembre del 2021)

Objectius

 

 • Generar un cens d’instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi.
 • Reduir el risc de les instal·lacions i el risc de transmissió de legionel·losi.
 • Dotar els ajuntaments amb les eines necessàries per adequar-se a la normativa sobre prevenció i control de legionel·losi en les instal·lacions de titularitat i gestió municipal.
 • Dotar els ajuntaments amb les eines necessàries perquè col·laborin i donin suport al Departament de Salut en cas de brot epidèmic.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.


Aquest programa inclou les instal·lacions de titularitat i gestió municipal, com, per exemple:

 

 • Sistemes d’aigua calenta i freda sanitària que generin aerosols.
 • Fonts ornamentals que generin aerosols.
 • Regs urbans per aspersió.
 • Sistemes d’aigua freda sanitària que generin aerosols.

 

La normativa defineix aquestes instal·lacions com de baix risc i estableix les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi (apartat 2.3 de l’article 2 del Decret 352/2004, de 27 de juliol).

Accions

 
 • Dissenyar i implementar, a cadascuna de les instal·lacions, un pla d’autocontrol per reduir el risc de transmissió de legionel·losi.
 • Desenvolupar un pla preventiu de manteniment higiènic i sanitari, de neteja i desinfecció per a cadascuna de les instal·lacions.
 • Desenvolupar un pla de control analític per detectar legionel·la.
 • Desenvolupar el pla d’assessorament i avaluació del grau d’implementació del pla d’autocontrol.
 • Proveir l’ajuntament i altres autoritats sanitàries del suport tècnic necessari en cas de presència i/o brot de legionel·losi.
 • Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal que duu a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions.
 • Donar assessorament als tècnics municipals per realitzar reformes estructurals a les instal·lacions municipals que tinguin com a objectiu reduir-ne el risc sanitari.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 

 • Pla de caracterització de la instal·lació: es recull tota la informació necessària per poder descriure les instal·lacions des del punt de vista estructural. Aquesta caracterització és imprescindible per poder-ne dur a terme una correcta gestió higiènica i sanitària.
 • Pla de manteniment higiènic i sanitari: es realitza una neteja i una desinfecció preventiva anual de tot el sistema d’aigua calenta i freda sanitària de la instal·lació, tal com estableix la normativa (annex 3 del Reial Decret 865/2003), i s’elabora la documentació necessària per completar el pla.


És responsabilitat de l’ajuntament que totes les instal·lacions per a les quals se sol·licita el programa disposin del bypass que permet la connexió de la bomba dosificadora de desinfectant. Previ a la realització del tractament, cal signar, per part de l’ajuntament, les normes de seguretat establertes pel proveïdor per poder realitzar el tractament esmentat.

 

 • Pla de control de la qualitat de l’aigua: l’objectiu d’aquest pla és determinar la presència o absència, a la instal·lació, de Legionella spp amb identificació i quantificació de Legionella pneumophila.

El pla anual de recollida i anàlisi de mostres serà variable en funció del risc de cada instal·lació.


   - Pla d’assessorament i avaluació de la implementació del pla d’autocontrol: l’objectiu general d’aquest pla és assessorar i instruir sobre la gestió adequada de les instal·lacions per minimitzar el risc per a la salut dels usuaris. Inclou diferents accions amb objectius específics:

 

- Visita d’assessorament per a la implantació del sistema d’autocontrol: acció obligatòria per avaluar el nivell d’implantació del sistema d’autocontrol.  També per afavorir el coneixement tècnic necessari dels gestors de la instal·lació.

 

- Visita d’assessorament per la presència de legionel·la a la instal·lació: acció opcional per identificar, immediatament després de la comunicació de la presència de legionel·la, les possibles causes que han afavorit la colonització de la instal·lació i per informar de les mesures estructurals, de gestió i/o de manteniment necessàries per minimitzar el risc.

 

- Visita d’assessorament sobre reformes estructurals: acció opcional per assessorar els ajuntaments sobre els projectes i les reformes estructurals de les instal·lacions perquè s’ajustin a la normativa vigent i amb l’objectiu de reduir el risc per a la salut dels usuaris.

 

 • Dossier tècnic de la instal·lació: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa actual.


Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP).
En cas que es detecti legionel·la, Dipsalut ofereix de manera immediata la neteja i desinfecció de la instal·lació. Aproximadament 15 dies després d’aplicar les mesures correctores es tornen a prendre mostres per verificar-ne l’eficàcia. A més, es recomanen una sèrie d’accions per corregir i gestionar les situacions de risc detectades. En cas que els resultats indiquin situacions de risc diferents de la presència de legionel·la, es proposen a l’ajuntament els serveis que l’Organisme de Salut Pública pot oferir-los per corregir-les i gestionar-les.

Normativa

 

 • Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
 • Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
 • Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l’homologació dels cursos de formació del personal que duu a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial Decret 909/2001, de 27 de juliol.

Cost i finançament

 

Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable (que es calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’instal·lacions sol·licitades). Podeu consultar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control d’instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de legionel·losi, al web de Dipsalut (www.dipsalut.cat).


En funció de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades, l’Organisme de Salut Pública es fa càrrec d’entre un 30% i un 90% del cost d’actuació del programa de manteniment, neteja i desinfecció preventiva de les instal·lacions, que és de 423 euros (cost mitjà del conjunt d’actuacions que es fan en una instal·lació).

En cas que es detecti legionel·la, Dipsalut assumeix la meitat de cada una de les actuacions de neteja i desinfecció urgent de les instal·lacions afectades. El cost de referència mitjà per a cada actuació de neteja per presència de legionel·la és de 530 euros.

Informació addicional:

Documents

Sol·licitud

 

Del 30 de novembre al 16 de desembre del 2021.

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del SIMSAP.


En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar la persona interlocutora per coordinar totes les accions del programa, amb qui han de contactar per acordar visites, mostrejos, tractaments, lliurament i valoració de documentació tècnica i per comunicar la presència de legionel·la, si escau, a algun dels equipaments sol·licitats. També hauran d’identificar el personal municipal responsable de dur a terme les operacions de manteniment higienicosanitari i de prevenció de la legionel·losi. Han de verificar que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, els responsables de les operacions de prevenció es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.


Per al correcte desenvolupament del programa sol·licitat es requereix el compromís de l’ajuntament a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de Dipsalut per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i, si escau, l’acompanyament als equipaments municipals.

Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats del desenvolupament de Catàlegs anteriors.

Formació associada

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:


- Curs bàsic de prevenció de legionel·losi en instal·lacions sanitàries d'alt i baix risc (4h)

- Curs de gestió i control d'instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losi (25h)

- Curs de renovació del curs de gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc per a la transmissió de la legionel·losi (10h)

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar el web de Dipsalut, apartat “Formació”.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt02

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt02” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització