Programes per línies d'actuació

Estils de vida

Pm08. Programa "Sigues tu", eines i actius per a la salut

 

Web del "Sigues tu"

 

Us informem que el programa diposa d'una web pròpia amb tota la informació i recursos per treballar les habilitats per a la vida a l'aula.

Introducció

 

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les habilitats per a la vida són un factor clau en la capacitat de les persones per gestionar la seva vida, la seva salut i la capacitat per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi.

Aquestes destreses per a la vida considerades com a bàsiques per l’OMS són: comunicació interpersonal, negociació i rebuig, empatia, treball en equip i col·laboració, defensa o advocació, gestió de l’estrès, gestió de les emocions i els sentiments, autoestima i control intern, pensament crític, presa de decisions i solució de problemes.

Diferents investigacions han posat en relleu la relació entre aquestes habilitats i els estils de vida saludables (reducció del consum de tabac, alcohol i altres substàncies, conductes sexuals més segures, alimentació equilibrada...), especialment en infants, adolescents i gent jove.

Està demostrat que els factors socials i econòmics expliquen la majoria de les diferències en salut innecessàries, injustes i evitables. És per això que els infants i la joventut en situació de vulnerabilitat social i econòmica tenen menys recursos i oportunitats de desenvolupar aquestes capacitats psicosocials, la qual cosa provoca una situació d’iniquitat que cal revertir.

L’escola i l’institut són espais per introduir aquests aprenentatges de manera estructurada. Per fer-ho, cal tenir en compte tota la comunitat educativa i desenvolupar una metodologia participativa basada en l’apoderament individual i comunitari.

Així doncs, el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” pretén facilitar l’aprenentatge de les deu habilitats bàsiques per a la vida i promoure estils de vida saludables i respectuosos amb l’entorn, de manera coordinada amb altres agents del territori, i donar eines als docents i a les famílies per avançar en aquesta direcció.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa


Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s’incorporen de manera clara tant en el marc conceptual com en les accions i propostes d’aquest programa. Es facilita que l’alumnat, les famílies i la comunitat educativa adquireixin coneixements i habilitats que els permetin l’adopció d’estils de vida saludables, la valoració de la diversitat i el desenvolupament d’una cultura de desenvolupament sostenible.

En aquesta línia, es promou:

 • ODS 3 (Salut i Benestar): la reflexió i el debat al voltant d’aspectes clau com l’afectivitat i la sexualitat o els consums de drogues.
 • ODS 5 (Igualtat de Gènere):  la valoració i coresponsabilitat en les tasques de cura i el treball domèstic no remunerat i es denuncien pràctiques nocives com la mutilació genital o el matrimoni forçat.
 • ODS 12 (Consum Responsable) i ODS 13 (Acció Climàtica): la importància d’adquirir uns hàbits de consum que ens permetin viure en harmonia amb la natura i mitigar el canvi climàtic.
 • ODS 16 (Societats Justes): el treball amb les famílies i la comunitat educativa fomenta una criança positiva i una educació participativa.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin com a mínim una escola de primària i/o un institut de secundària.
Si es tracta d’una escola rural amb grups de diferents edats, es pacta amb la direcció del centre educatiu a quin alumnat s’adreça l’actuació.

Persones beneficiàries:

 • Alumnat d’infantil i de primària (de P3 a 6è)
 • Alumnat de secundària (1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO)
 • Alumnat de Programes de Formació i Inserció i Centres d’Adults
 • Docents dels centres participants
 • Famílies, pares, mares i persones cuidadores amb un rol parental

Objectius

 

 • Desenvolupar les habilitats dels infants i les persones joves perquè puguin afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana.
 • Promoure la incorporació als centres educatius d’un treball transversal d’educació per a la salut i ajudar així a millorar la qualitat de vida tant de l’alumnat com del professorat.
 • Facilitar a les famílies espais de reflexió sobre la salut de les seves filles i fills i proporcionar estratègies de criança positiva per afrontar el seu procés de desenvolupament com a persones.
 • Promoure les relacions dels centres educatius amb la comunitat (famílies, associacions, centres de salut, persones clau de la comunitat...).

Desenvolupament de les actuacions

 

«Sigues tu: eines i actius per a la salut» desenvolupa, als centres educatius, una proposta de treball transversal d’educació per a la salut, que inclou processos de formació per a docents i famílies.

 

Continguts

Les habilitats per a la vida definides per l’Organització Mundial de la Salut, els ODS, les habilitats parentals orientades a una criança positiva i els diferents estils de vida que més influeixen en la salut.

 

Materials

El programa inclou material per a diferents destinataris: alumnat, professorat i famílies. Els materials s’adeqüen al nivell educatiu i al públic destinatari. Enguany s’han desenvolupat noves propostes pedagògiques específiques d’educació emocional per donar resposta a les necessitats derivades de la crisi per la Covid-19.

 

Metodologia

Es duu a terme una metodologia activa, vivencial i adaptada a la realitat social i a cada context que té en compte els coneixements previs i els interessos de les persones participants.

 

Suport als centres educatius

Un o una professional de l’equip tècnic del “Sigues tu” facilita la implementació del projecte al centre educatiu, i dona suport a l’equip docent, especialment als tutors i tutores, que són els que han d’executar-lo. És recomanable que el programa formi part del projecte educatiu del centre i que es nomeni una persona de l’escola que se’n faci responsable. Per facilitar-ne la implementació, algunes de les sessions amb l’alumnat estan conduïdes directament per un o una professional de l’equip tècnic del “Sigues tu”.

D’acord amb les característiques de l’alumnat (primària o secundària), es planteja una proposta ajustada a la realitat del centre educatiu:

 • Recurs per a infantil i primària. El programa s’implementa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria, de manera que els tutors i les tutores puguin adequar-lo a la seva programació d’aula.
 • Recurs per a ESO, Programes de Formació i Inserció i Centres d’Adults . El programa es desenvolupa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria. Són entre 10 i 20 sessions per curs, que es programen d’acord amb la planificació del centre.

Es posarà, a disposició dels centres, psicòlegs especialitzats per assessorar els docents sobre situacions complexes que puguin haver sorgit en el treball amb els alumnes.

 

Sessions per a famílies

S’ofereix a tots els centres educatius trobades informatives amb les famílies amb l’objectiu d’explicar-los el treball en habilitats per a la vida que es realitza a l’aula i com donar-hi continuïtat a casa.

A més, els centres que hi estiguin interessats poden aprofundir en l’estratègia de criança positiva amb la realització d’un programa específic de 7 sessions (de 2 hores de durada cadascuna) per a les famílies.

De forma paral·lela a les sessions per a les famílies, es duran a terme tallers educatius amb els infants. Estan conduïts per professionals especialitzats en habilitats per a la vida. Això permet afavorir l’assistència de les famílies a les sessions i promoure la continuïtat del treball d’aquestes competències psicosocials a casa.

Les sessions es coordinaran a través del centre educatiu corresponent. Per més informació consulteu el web del programa “Sigues tu” a l'apartat Sigues tu en família

 

Catàleg de recursos de teatre

Els centres que fan el programa tindran a la seva disposició un catàleg de recursos teatrals, tant per a primària com per a secundària. Aquestes activitats contribueixen a reforçar la intervenció pedagògica del programa. Estan dirigides per un professional de les arts escèniques i es duen a terme a l’aula. Tenen com a objectiu cohesionar el grup i treballar les habilitats per a la vida de manera amena i divertida a partir de diferents temes de salut com, per exemple, consums, igualtat de gènere o gestió de les emocions. 
 

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Sol·licitud

 

Del 5 de maig al 23 de juliol de 2021

 

L’han de sol·licitar els ajuntaments, per tal que es desenvolupi als centres educatius del municipi que prèviament han comunicat la seva voluntat de participar-hi. La sol·licitud és per al curs 2021/22.

La sol·licitud s’ha de presentar per via electrònica (pel registre electrònic, des del mateix SIMSAP), accedint al model de sol·licitud:

 • Pm08. Programa «Sigues tu: eines i actius per a la salut»

L’ajuntament ha d’indicar la relació de centres del municipi interessats en el programa i el nombre aproximat de grups i alumnes que el durien a terme. La sol·licitud del servei s’ha de fer sempre en resposta a la demanda del centre educatiu de la població, que prèviament haurà estat informat per Dipsalut de tots els requeriments i les accions incloses en el programa.

L’organisme donarà resposta a les sol·licituds fins a esgotar el crèdit pressupostari previst. Tenen prioritat els centres que ja hagin implementat el programa en cursos anteriors i els que presentin factors socioeconòmics desfavorables. Si escau, es prioritzen els municipis amb menys població.

Cal recordar que des del SIMSAP també es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Formació associada

 

El programa ofereix un pla de formació per a docents que inclou:

 • Formació inicial (de dues hores) al centre educatiu, per explicar la filosofia, la metodologia, els serveis i els materials inclosos en el programa. En cas d’haver participat en el programa en anys anteriors, la formació s’adaptarà a les necessitats específiques del centre.
 • Formació continuada, per aprofundir en la filosofia i els continguts del programa i establir sinergies entre els docents participants. Aquesta formació podrà ser a distància (individual) i/o presencial a les instal•lacions del centre educatiu corresponent.

Tota la formació és gratuïta i, en el cas de la formació continuada, està acreditada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Podeu obtenir-ne tota la informació, consultant el web del programa “Sigues tu” a l'apartat de Formació. 

Tornar

Sol·licitud del programa Pm08

 

Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pm08” [seu electrònica] podeu prèmer aquí

El període de solicitud d'aquest programa és del 5 de maig al 23 de juliol de 2021.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització