Protecció de la Salut

El conjunt d’actuacions de les administracions destinades a preservar la salut davant d’agents físics, químics o biològics presents en el marc en el qual es desenvolupa la vida de la població.

Pt07. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les platges

 

Introducció

 

La salubritat de les platges ha d’estar inclosa dins les actuacions bàsiques que els ajuntaments del litoral porten a terme per a la protecció de la salut de les persones. A més, les platges són un dels espais on els usuaris perceben i avaluen la qualitat turística dels municipis.


Per tal de facilitar la higiene i el confort dels usuaris, són moltes les platges on s’instal·len dutxes i rentapeus. Tot i que són considerats de baix risc, aquests equipaments podrien arribar a transmetre legionel·losi. Per això, cal establir-hi accions de control i manteniment, tal i com s’indica a la normativa vigent en matèria de prevenció i control de legionel·la.


També s’ha pogut comprovar que certes patologies dermatològiques estan associades a l’estat higiènic i sanitari de la sorra de les platges. El control microbiològic i fúngic permet avaluar-la i ajuda a valorar l’efectivitat de les actuacions de neteja efectuades pels ajuntaments.

Durant la temporada de bany 2016, Dipsalut ha avaluat la qualitat higienicosanitària d’un total de 88 platges dels 21 municipis que gestionen les platges del litoral gironí. S’ha detectat la presència de legionel·la en el 0,4% de les mostres de dutxes i rentapeus analitzats (3 de 670 mostres), corresponents a 2 de les 88 platges (2,3% de les platges). També s’ha trobat diferents nivells de contaminació per microorganismes i fongs en mostres de sorra properes a les zones de dutxes. En aquests casos, l’Organisme ha recomanat actuacions per corregir-ho.

Objectius


• Reduir els riscos associats a l’ús de les platges i dels seus equipaments.
• Dotar els ajuntaments de les eines necessàries per assolir l’adequació a la normativa sobre prevenció i control de legionel·losi de les instal·lacions de baix risc de la seva competència.
• Proveir els ajuntaments dels serveis necessaris per a l’avaluació i control de la salubritat de les sorres.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments del litoral gironí.

Accions


• Elaborar i implementar un pla de control analític per a l’avaluació de presència de legionel·la a les dutxes i rentapeus de la platja.
• Elaborar i implementar un pla de control de manteniment, neteja i desinfecció de les dutxes i rentapeus de les platges en relació amb el risc de transmissió de legionel·la.
• Elaborar i implementar un pla de control analític de la sorra i les plataformes de les dutxes de les platges.
• Elaborar i implementar un pla de control analític de la sorra de la platja.
• Avaluar i descriure les condicions higièniques i sanitàries de les platges del litoral gironí.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:


• Caracterització de la instal·lació: es visiten les platges per recollir la informació necessària per dissenyar el Pla d’autocontrol.
• Pla de manteniment higiènic i sanitari: es fa la neteja i desinfecció preventiva de tot el sistema d’aigua freda sanitària de les instal·lacions, tal i com estableix la normativa (annex 3 del Reial decret 865/2003).
• Pla de control analític: es fa un pla anual de recollida i anàlisi de mostres. Es prenen mostres d’aigua de les dutxes i els rentapeus (per controlar la presència de legionel·la) i de sorra (per controlar-ne la qualitat sanitària).
• Dossier tècnic: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa d’aplicació.


Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).


En el cas que es detecti legionel·la, Dipsalut ofereix de manera immediata la neteja i desinfecció de la instal·lació. Aproximadament 15 dies després d’aplicar les mesures correctores, es tornen a prendre mostres per verificar-ne l’eficàcia. A més, es recomana una sèrie d’accions per corregir i gestionar les situacions de risc detectades.
En el cas que els resultats indiquin situacions de risc que no siguin la presència de legionel·la, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut pot oferir-li per corregir-les i gestionar-les.

Normativa

 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
• Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
• Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en llocs de bany.
• Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
• Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higièniques i sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


El cost de referència per a cada actuació és de 610 euros.

Sol·licitud

 

Del 2 de març al 6 d’abril de 2017


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud de prestació de serveis d’aquest programa per via electrònica (pel registre electrònic des del mateix SIMSAP), d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar el personal municipal responsable de dur a terme les operacions de manteniment higienicosanitari i de prevenció de la legionel·losi. Han de verificar, si escau, que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, poden inscriure’l al programa de formació de Dipsalut.


Si la sol·licitud es presenta dins el termini establert, es resol de manera automàtica. És a dir, el comprovant de la presentació de la sol·licitud és la mateixa resolució. Si la sol·licitud és correcta, la resolució és estimatòria i l’Organisme comença a prestar el servei.
Es pot consultar l’annex que regula aquest procediment. Està disponible al web de Dipsalut.


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt07


Convocatòria oberta. Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt07” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització