Protecció de la Salut

El conjunt d’actuacions de les administracions destinades a preservar la salut davant d’agents físics, químics o biològics presents en el marc en el qual es desenvolupa la vida de la població.

Pt11. Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)

 

Introducció

 

L’any 2004, el mosquit tigre es va detectar per primer cop a Catalunya; a Sant Cugat del Vallès. Des de llavors, seguint el mateix model d’expansió que a altres països, s’ha estès a moltes altres poblacions catalanes. A la demarcació de Girona, se n’ha pogut constatar la presència estable a 143 municipis.

En la lluita contra la seva expansió, tan importants són les mesures de vigilància i control que s’impulsen des de les administracions i s’apliquen als espais públics, com les actituds individuals dels ciutadans, que portin a evitar zones de cria en els espais privats. Cal recordar que només un 20 % dels possibles punts de cria del mosquit es troben a l’espai públic.


Aquest programa es va començar a desenvolupar l’any 2008. Durant els primers quatre anys d’implementació, es va establir un programa de vigilància amb més de 1.200 trampes, que va ratificar els models teòrics d’expansió de l’insecte. A més, des dels inicis, s’ha fet campanyes d’informació i sensibilització ciutadana, s’ha desenvolupat un programa educatiu a les escoles de la demarcació i s’ha atès la totalitat de situacions d’alerta comunicades pels ajuntaments.


L’any 2010, la Generalitat va crear la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya, que va passar a assumir el lideratge i elaborar l’estratègia per a la lluita contra l’insecte. Aquesta estratègia preveu una zona d’alt risc de distribució del mosquit que inclou cap a un centenar de municipis de la demarcació de Girona. S’estableix que la presència del tigre als municipis ha de considerar-se com una plaga urbana i que la lluita contra aquesta és competència dels ajuntaments.


Observant quin ha estat el comportament del mosquit en altres països de l’arc mediterrani, cal tenir en compte que pot arribar a ser un vector de transmissió de malalties tropicals emergents com el dengue, la febre hemorràgica de chikungunya o la malaltia transmesa pel virus zyca.


Dipsalut es reafirma en la seva estratègia i novament impulsa la capacitació dels ciutadans i reforça la participació dels ajuntaments en la lluita contra la població larvària de mosquit tigre. Amb aquest propòsit, es dóna continuïtat a l’oferta formativa i a l’elaboració de la cartografia dels possibles punts de cria a l’espai públic; eines molt valuoses per a lluitar de manera més eficient i efectiva contra les larves. Fins aquest 2016, ja són 116 els municipis que compten amb aquesta cartografia. L’Organisme també manté el Projecte Educatiu per a la Vigilància, Seguiment i Control del Mosquit Tigre a les escoles gironines, conjuntament amb la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.

Objectius

 

 • Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines i del coneixement i formació suficients per poder dur a terme la lluita antilarvària en els espais públics.
 • Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que en dificultin la propagació.
 • Informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a impedir l’expansió i a reduir-ne la densitat.

Destinataris

 

Aquest programa s’adreça als ajuntaments dels municipis amb presència consolidada de mosquit tigre.
 

Accions

 

Les accions incloses al programa responen a tres eixos principals d’actuació:

 • Assessorament, formació i capacitació tècnica als ajuntaments.
 1. Assessorament en relació amb la redacció d’una ordenança municipal.
 2. Formació del personal municipal perquè pugui dur a terme les accions de control antilarvari en l’espai públic
 3. Eines per a una gestió eficient del programa: cartografia de possibles punts de cria, assessorament tècnic i formació cívica i ambiental, i avaluació de controls antilarvaris
 • Informació, difusió i sensibilització de la població.
 1. Programa educatiu a escolars.
 2. Campanyes informatives als mitjans de comunicació.
 3. Accions pedagògiques i de sensibilització.
 4. Creació d’una xarxa de voluntaris per conèixer l’activitat de mosquits adults al municipi
 • Vigilància i coordinació.
 1. El Programa inclou accions de vigilància entomològica per conèixer l’expansió del mosquit i la densitat de població existent, i per coordinar les accions de lluita necessàries

Desenvolupament de les actuacions

 

 • Cartografia: els municipis que vulguin disposar de la cartografia dels punts de cria en espai públic poden sol·licitar-la a través del SIMSAP. Un cop elaborada la cartografia, es fa una sessió tècnica per lliurar-la a l’ajuntament i explicar la informació recollida.
 • Calendari d’actuacions:el proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions. Els municipis que vulguin posar-se en contacte amb el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter per explicar la seva situació i que es puguin valorar quines actuacions s’han d’aplicar al seu municipi poden fer-ho directament al telèfon 972 451 231 o a l’adreça de correu electrònic info@mosquitigregirona.cat.
 • Dossier tècnic: s’elabora un dossier tècnic sobre les actuacions dutes a terme als municipis i els seus resultats. Aquestes dades s’inclouran a la memòria anual d’actuacions del programa.
 • Projecte educatiu: el Servei de Control de Mosquits es posa en contacte amb els centres escolars per oferir el projecte educatiu, que es durà a terme a tots els centres que el sol·licitin.

Recursos

 

A continuació es relacionen diferents recursos sobre el mosquit tigre:


- Documents diversos
- Spot TV (*)
- Falca de ràdio
- Banner web (*)


(*) Versions en baixa resolució. Si necessiteu les versions en alta resolució podeu contactar amb Noemí Guillem (nguillem@dipsalut.cat) especificant les vostres dades.

Normativa

 

 • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

Cost i finançament

 

Aquest és un Programa de servei directe finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


Alhora, cal remarcar que a través del Programa Pt10 (Programa de Suport Econòmic a les Actuacions per a la Lluita i Control Integrat de Plagues Urbanes) es poden sol·licitar les despeses derivades de les actuacions portades a terme des de l’ajuntament per al control del mosquit tigre.

Sol·licitud

 

De l’1 de desembre de 2016 al 30 de novembre de 2017.


Els ajuntaments interessats, que no disposin encara de la cartografia dels possibles punts de cria del mosquit tigre, han de presentar la sol·licitud de prestació de serveis d’aquest programa per via electrònica (pel registre electrònic des del mateix SIMSAP), d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Si la sol·licitud es presenta dins el termini establert, es resol de manera automàtica. És a dir, el comprovant de la presentació de la sol·licitud és la mateixa resolució. Si la sol·licitud és correcta, la resolució és estimatòria i Dipsalut comença a prestar el servei.


Es pot consultar l’annex que regula aquest procediment. El podeu trobar al web de l’Organisme (www.dipsalut.cat)

Tornar

Sol·licitud del programa Pt11

 

Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt11 (Cartografia)” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització