Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de vida

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, té com a finalitat donar suport als municipis en el desplegament de programes, projectes i accions en l’àmbit municipal per promoure la salut i una major qualitat de vida. Per fer-ho, impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils de vida i les condicions de vida de les persones.

Pm08. Programa "Sigues tu", eines i actius per a la salut

 

Web del "Sigues tu"

 

Us informem que ja teniu a la vostra disposició el web del programa amb tota la informació i recursos per treballar les habilitats per a la vida a l'aula.

Hi podeu accedir clicant aquí

Introducció

 

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les habilitats per a la vida són un factor clau en la capacitat de les persones per gestionar la seva vida, la seva salut i la capacitat per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi.

Les destreses per a la vida considerades com a bàsiques per l’OMS són: comunicació interpersonal, negociació o refús, empatia, treball en equip i col·laboració, defensa o advocació, gestió de l’estrès, gestió de les emocions i els sentiments, autoestima i control intern, pensament crític i presa de decisions i solució de problemes.

Diverses investigacions han posat de relleu la relació entre les habilitats per a la vida i els estils de vida de les persones (reducció del consum de tabac, d’alcohol i d’altres substàncies, conductes sexuals més segures, alimentació saludable...), especialment en infants, adolescents i gent jove.

L’escola i l’institut són espais per introduir aquests aprenentatges de manera estructurada, especialment si atenen infants i joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica, ja que la manca de recursos i oportunitats dels progenitors provoca una situació d’iniquitat que cal trencar.

Per això, el programa «Sigues tu: eines i actius per a la salut» pretén facilitar l’aprenentatge de les deu habilitats bàsiques per a la vida i promoure estils de vida saludables, de manera coordinada amb altres agents del territori, donant eines als docents i a les famílies per avançar en aquesta direcció.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin com a mínim una escola de primària i/o un institut de secundària.
Si es tracta d’una escola rural amb grups de diferents edats, es pacta amb la direcció del centre educatiu a quins alumnes s’adreça l’actuació.

Beneficiaris:
• Alumnes de primària (de 1r a 6è)
• Alumnes de secundària (1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO)
• Docents i famílies de les escoles participants

Objectius

 
  • Desenvolupar les habilitats dels infants i els joves perquè puguin afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana.
  • Promoure la incorporació als centres educatius d’un treball transversal d’educació per a la salut i ajudar així a millorar la qualitat de vida tant de l’alumnat com del professorat.
  • Facilitar a les famílies espais de reflexió sobre la salut dels seus fills, així com estratègies de criança positiva per afrontar el procés de desenvolupament com a persones dels infants i els joves.

Desenvolupament de les actuacions

 

«Sigues tu: eines i actius per a la salut» desenvolupa, als centres educatius, una proposta de treball transversal d’educació per a la salut, que inclou processos de formació per a docents i famílies.


Continguts

Les habilitats per a la vida definides per l’OMS i els diferents estils de vida que més influeixen en la salut.

Materials

El programa inclou material per a diferents destinataris: alumnat, professorat i famílies. Els materials s’adeqüen al nivell educatiu i al públic destinatari.

Metodologia

D’acord amb les característiques dels alumnes (primària o secundària), es planteja una proposta metodològica ajustada a la realitat del centre educatiu.
Pm08p - Recurs per a primària. El programa s’implementa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria, de manera que els tutors i les tutores puguin adequar-lo a la seva programació d’aula.
Pm08s - Recurs per a secundària. El programa s’implementa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria. Són entre 10 i 20 sessions per curs, que es programen d’acord amb la planificació del centre.

Suport als centres educatius

Un professional de l’equip del “Sigues tu” facilita la implementació del projecte a les escoles i els instituts, i dóna suport a l’equip docent, especialment als tutors i tutores, que són els que han d’executar-lo. És recomanable que el programa formi part del projecte educatiu del centre i que es nomeni una persona de l’escola que se’n faci responsable. En els instituts, dues sessions estan conduïdes directament per un professional de l’equip del “Sigues tu”.
Es posarà, a disposició dels centres, psicòlegs especialitzats per assessorar els docents sobre situacions complexes que puguin haver sorgit en les sessions amb els alumnes.


Sessions per a famílies

Es treballa amb els centres educatius i els ajuntaments per organitzar trobades amb les famílies. L’objectiu és facilitar-los eines perquè puguin treballar les habilitats per a la vida a casa com a estratègia de criança positiva.
 

Catàleg de recursos

 

Els centres que tinguin implementat el programa tindran a la seva disposició un catàleg de recursos amb activitats complementàries destinades a primària i/o secundària.

Aquestes activitats tenen com a objectiu treballar les habilitats per a la vida i els hàbits saludables de manera amena i divertida.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Sol·licitud

 

De l’10 de maig al 12 de juliol de 2018

 

Els ajuntaments poden sol·licitar el programa per implementar-lo als centres educatius del seu municipi durant el curs 2018/19.

 

La sol·licitud s’ha de presentar per via electrònica (pel registre electrònic, des del mateix SIMSAP), d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Hi ha dues sol·licituds diferenciades segons el destinatari final:

 

Pm08p. Programa «Sigues tu: eines i actius per a la salut» [Primària]


Pm08s. Programa «Sigues tu: eines i actius per a la salut» [Secundària]

 

L’ajuntament ha d’indicar la relació de centres del municipi interessats en el programa i el nombre aproximat de grups i alumnes que el durien a terme. La sol·licitud del servei s’ha de fer sempre en resposta a la demanda del centre educatiu de la població, que prèviament haurà estat informat per Dipsalut de tots els requeriments i accions incloses en el programa.

 

L’Organisme donarà resposta a les sol·licituds fins a esgotar el crèdit pressupostari previst. Tenen prioritat els centres que ja hagin implementat el programa en cursos anteriors i els que presentin factors socioeconòmics desfavorables. En el cas que sigui necessari, es prioritzen els municipis amb menys població.

 

Cal recordar que, des del SIMSAP, també es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Formació associada


El programa ofereix un pla de formació per a docents que inclou:

• Formació inicial de dues hores al centre educatiu, per explicar la filosofia, la metodologia, els serveis i els materials inclosos en el programa. En cas d’haver participat en el programa en anys anteriors, la formació s’adaptarà a les necessitats específiques del centre.
• Formació continuada, per aprofundir en la filosofia i els continguts del programa i establir sinergies entre els docents participants. Aquesta formació podrà ser a distància i/o presencial.

Tota la formació és gratuïta i, en el cas de la formació continuada, està acreditada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través de l’ICE.


Podeu obtenir-ne tota la informació, consultant el web del programa “Sigues tu” (www.siguestu.cat), apartat de Formació. 

Tornar

Sol·licitud del programa Pm08

 

El període de solicitud d'aquest programa és de l’10 de maig al 12 de juliol de 2018

 

Per visualitzar a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pm08” [seu electrònica] premeu l'enllaç de sota segons el tipus de centre on s'hagi de portar a terme l'activitat:

 

  • Centres de Primària [Pm08p]

 

  • Centres de Secundària [Pm08s]

Per a més informació:

 

972 414 720

 

aloste@dipsalut.cat o amorales@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització