Programes per línies d'actuació

Pt15. Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme de les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal

Catàleg 2019

Programes per línies d'actuació

Pt15. Programa de suport econòmic per al servei de socorrisme de les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal


 

Les piscines són equipaments amb una alta afluència d’usuaris i cal tenir presents una sèrie de precaucions i serveis per tal de protegir la seva salut.


L’objectiu d’una acurada gestió de la piscina és minimitzar els riscos que estan relacionats amb l’ús d’aquests equipaments.


Els responsables de vetllar per la seguretat dels banyistes són els professionals del socorrisme aquàtic. La normativa regula quines són les característiques de les piscines que estan obligades a disposar de socorristes i el nombre de professionals que calen en cada cas.


La primera prioritat dels legisladors, gestors i responsables de les piscines ha de ser garantir la seguretat de tots els usuaris.

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Poden participar tots els municipis que disposin de piscines municipals amb servei de socorrisme, sempre que el personal compleixi amb els requeriments que la normativa d’aplicació estableix per a l’exercici d’aquesta professió.

En aquest sentit, el Consell Català de l’Esport estableix que els socorristes han d’estar inscrits al Registre oficial de professionals de l’esport de Catalunya (ROPEC ), en algun dels apartats que autoritza a exercir la professió de socorrista aquàtic en piscines. 

 
• Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per disposar d’unes piscines municipals segures, amb el servei de socorrisme necessari.

 

• Aprovar i concedir una línia de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals, que els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar d’acord amb allò establert a les bases i convocatòria de la subvenció.
• Recollir i estudiar la informació generada pels ajuntaments en relació als serveis de socorrisme.

 
• Reial decret 879/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu superior en salvament i socorrisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés.
• Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, modificada per la llei 7/2015.
• Decret 95/2000, del 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, modificat mitjançant el Decret 165/2001, del 12 de juny.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

 

Programa de suport econòmic.

 

Les bases específiques reguladores de la subvenció publicades al Butlletí Oficial de la Província, núm.58, de 22 de març de 2019.

 

La convocatòria publicada al Butlleti Oficial de la província de Girona, núm.88, de 8 de maig de 2019.

 

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció i comença a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Provincia i finalitzarà el dia 13 de juny de 2019.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, a través de la seu electrònica de Dipsalut.

 

El període per justificar la despesa objecte d'aquest programa Pt15 s’estableix a la convocatòria de la subvenció que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i que podreu consultar al web de Dipsalut (http://www.dipsalut.cat).

 

Es podrà consultar l'acord de resolució de la convocatòria al tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), d'acord amb les Bases i l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Aquest programa no disposa de formació vinculant.

 

Convocatòria oberta. Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt15” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Entrar simsap