Programes per línies d'actuació

Pt10. Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Catàleg 2021

Programes per línies d'actuació

Pt10. Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Aquest programa té com a objecte regular les subvencions que concedeix Dipsalut, als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar la lluita i control integrat de plagues urbanes.

Entenem com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones.


La repercussió sobre la salut més important de la presència de plagues és la transmissió de microorganismes patògens causants de malalties que, en alguns casos, es poden distribuir entre poblacions humanes.


La Llei 18/2009, de salut pública, estableix com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscos per a la salubritat derivats dels animals domèstics i peridomèstics, i de les plagues.


Tal com recull la normativa, és competència dels ens locals la identificació i la lluita contra les plagues que puguin afectar la via pública i els espais públics, els edificis d’habitatges particulars, els centres educatius de primària i llars d’infants, i els centres esportius i les piscines.


Dipsalut ofereix aquest programa de suport econòmic als ajuntaments, que cobreix les actuacions que desenvolupin per a l’eradicació i el control de plagues urbanes, inclòs el mosquit tigre, i les accions desenvolupades dins l’espai urbà per al control de la Vespa velutina (vespa asiàtica), ja que la seva presència suposa un risc per a la salut de les persones, per aquells conceptes descrits a les bases de la subvenció.


L’any 2020, un total de 175 municipis van sol·licitar la subvenció per a actuacions de control de plagues urbanes realitzades. 59 municipis van sol·licitar suport per a les accions de control de la nova espècie invasora, la vespa asiàtica, i 69 municipis n’han sol·licitat per a les accions contra el mosquit tigre. El suport econòmic mitjà va ser d’aproximadament el 77 % de la despesa subvencionable sol·licitada.

 

  • Dotar els ajuntaments dels recursos econòmics necessaris per poder lluitar contra les plagues urbanes presents als seus municipis.
  • Sol·licitar als ajuntaments tota la informació relacionada amb les plagues existents al territori i les formes de lluita per dotar Dipsalut de la informació necessària que permeti, en un futur, planificar una línia de suport tècnic integral a la lluita contra les plagues.

 

Poden concórrer a la convocatòria d’aquest programa de suport econòmic els ajuntaments de la demarcació de Girona. En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de l’aportació econòmica que els ajuntaments realitzen pel fet de pertànyer a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, ni el cost de les accions de lluita contra mosquits culícids, inclosos el mosquit tigre, que el Servei de Control de Mosquits de la Mancomunitat realitzi com a contrapartida a aquesta aportació dels municipis Mancomunats.

 
  • Publicar i concedir la línia de suport econòmic.
  • Recollir i estudiar la informació generada pels ajuntaments en relació amb el desenvolupament dels plans de lluita integrada contra plagues urbanes.
  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

 

Programa de suport econòmic.

 

Dipsalut aprovarà una línia de subvenció de concurrència competitiva en la qual podran participar tots els municipis adherits al catàleg de serveis de Dipsalut.


Les bases i la convocatòria de la subvenció es publicaran al Butlletí Oficial de la Província.

 

Convocatòria per a l'any 2021 publicada al BOP de Girona, núm. 42, de 3 de març de 2021

El període de sol·licitud s’estableix a la convocatòria de subvenció que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i que podreu consultar a la web de Dipsalut.


Es tracta d’una línia de subvenció en la qual poden participar tots els municipis gironins.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa a través de la seu electrònica de Dipsalut.

 

El període per justificar la despesa objecte d'aquest programa Pt10 s’estableix a la convocatòria de la subvenció que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.

La documentació justificativa de la realització de l’objecte de la subvenció que s’haurà de presentar és la següent:

- Compte justificatiu específic segons model normalitzat de Dipsalut que, segons l’article 27 de l’Ordenança General de subvencions de la Diputació de Girona, inclou una memòria justificativa del compliment de l’objecte subvencionat (annex A del compte justificatiu), una relació classificada de despeses, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura i el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’objecte subvencionat, amb identificació de l’import i la seva procedència.

- En el cas de sol·licitar la subvenció de les despeses atribuïbles a personal propi de l’ajuntament, aquestes s’hauran de justificar de la següent forma:

1.- Acreditació de la capacitació professional del personal, tant dels Responsables Tècnics com dels Aplicadors de productes biocides.
2.- Un registre de les accions realitzades, en que hi consti la següent informació per a cadascuna de les accions: Nom i cognoms del Responsable Tècnic i de l’Aplicador, Equipament o espai tractat, Plaga contra la que es lluita, Classificació (TP) del tipus de producte utilitzat, Temps invertit en l’aplicació expressat en percentatge hores.
3.- Certificats dels serveis realitzats signats pel Responsable Tècnic.

El pagament de les subvencions es farà efectiu un cop el beneficiari hagi entregat la justificació correcta.

D’acord amb l’article 31.5 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en tots els casos quan el beneficiari sigui deutor de Dipsalut, es pot efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari líquids i vençuts.

 

Es podrà consultar l'acord de resolució de la convocatòria al tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), d'acord amb les Bases i l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Aquest programa no disposa de formació vinculant.

 

Per visualitzar a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt10” [seu electrònica] podeu prémer aquí.
 


972414720

info@dipsalut.cat