Oferta d'ocupació

Oferta Pública d'Ocupació 2021 i convocatòries corresponents (Bases i admissions)

 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprova, per Decret de la Presidència de 19 de maig de 2022, la modificació de l’Oferta pública d’ocupació per a 2021, segons es detalla a continuació:


FUNCIONARIS DE CARRERA

 Grup    Denominació    Places  

   Sistema   

A2 Tècnics de gestió d'Administració general 1 Concurs-oposició (Estabilització)  
A2 Tècnics de gestió d'Administració general 1 Concurs (Estabilització)
A2 Tècnics informàtics 1 Concurs-oposició (Estabilització)
C1 Administratius    1 Concurs (Estabilització)

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Les sol·licituds de participació es presentaran mitjançant el model normalitzat disponible AQUÍ, indicant-hi la plaça o les places a les que es concorre. 

La presentació de les sol·licituds de participació s’ha de fer al Registre General de Dipsalut, per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques: E-tram, presencial en el Registre de Dipsalut, correu administratiu...

Aquest document s'ha de presentar omplert amb els mèrits al·legats juntament amb la sol·licitud, la documentació justificativa dels mèrits i dels requisits de la convocatòria.

PDF Excel per a mèrits C1

Aquest document s'ha de presentar omplert amb els mèrits al·legats juntament amb la sol·licitud, la documentació justificativa dels mèrits i dels requisits de la convocatòria. Procediment selectiu per concurs. A2 TAG - Subvencions

PDF Excel per a mèrits A2 - TAG - Concurs

Llistat d'admesos i exclosos

Anunci d'aprovació de les admissions i exclusions provisionals en la convocatòria del procediment d'accés a diverses places vacants a Dipsalut:

Enllaç al Tauler d'anuncis (Estabilització - Concurs oposició) Convocatòries 1 i 2

Enllaç al Tauler d'anuncis (Estabilització - Concurs) Convocatòries 3 i 4

Anunci d'aprovació de les admissions i exclusions definitives en la convocatòria del procediment d'accés a diverses places vacants a Dipsalut:

Enllaç al Tauler d'anuncis (Estabilització - Concurs oposició) Convocatòries 1 i 2

Enllaç al Tauler d'anuncis (Estabilització - Concurs) Convocatòries 3 i 4

Resultats

Resultats publicats a cada convocatòria

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització