SEC. Subvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l'àmbit salut i social a la demarcació de Girona

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les entitats de dret públic o privades sense ànim de lucre i entitats locals no territorials per finançar les despeses d’organització de congressos simposis, jornades i actes amb l’objectiu de presentar i difondre els últims avenços d’interès científic i la introducció de noves tecnologies en benefici d’una major qualitat de vida en matèries relacionades amb la salut pública, les ciències de la salut en general així com la promoció de valors, cultura de la pau, cooperació, resolució de conflictes i drets humans, quan es realitzin en la demarcació de Girona.

Destinataris

Podran accedir a aquesta convocatòria les entitats de dret públic o privat sense ànims de lucre i les entitats locals no territorials de la demarcació de Girona.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin amb l’objecte d’aquestes bases, que s’acreditin mitjançant factura a nom de l’entitat beneficiària i que es corresponguin amb alguns dels següents conceptes:
- Despeses de remuneració del personal ponent o conferenciant, acreditades mitjançant factura o document de valor probatori equivalent en les relacions jurídiques mercantils o amb eficàcia administrativa.
- Despeses d’allotjament i transport del personal ponent, acreditades mitjançant factura.
- Lloguer de sales o equips informàtics, despeses de traducció o interpretació o qualsevol altra similar.
- Despeses de publicitat i difusió del congrés, simposi, jornada o acte.
- Material d’impremta, inclòs el llibre de ponències.

Es consideren despeses no subvencionables:
- Despeses de manutenció.

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 d'agost de 2018.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 29 de març de 2018.

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà el 16 d'octubre de 2018.

Bases

Bases reguladores publicades al BOPG núm. 53, de 16 de març de 2017.

Informació addicional:

  Documents

  Convocatòria

  Convocatòria publicada al BOP de Girona, núm. 34, de 16 de febrer de 2018.

  Resolució

  La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Informació addicional:

   Documents

   Sol·licitud de suport econòmic per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes relacionats amb la salut i social a la demarcació de Girona.

   El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà en la data que determini la corresponent convocatòria.

   El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

   Via Internet [Seu electrònica]:

   >> Entitats sense ànims de lucre (ONLs) , podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

   >> Administracions públiques de caràcter no territorial , podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

   Per a més informació:

   972414720

   Dades de contacte

   Parc Científic i Tecnològic de la UdG

   Edifici Jaume Casademont

   C/ Pic de Peguera, 15

   La Creueta - 17003 - Girona

   Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

   info@dipsalut.cat

   Localització