SAC. Subvencions a ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (Pm13)

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals que proporcionen atenció sanitària no especialitzada en l’àmbit de l’atenció de salut.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’un consultori local.

Conceptes subvencionables

Les despeses derivades del funcionament del consultori municipal, concretament:

- Despeses de subministraments (llum, aigua, telefonia fixa)
- Despeses de serveis (quota d'alarma, revisió d'extintors, climatització i altres equipaments)
- Despeses de neteja (personals i materials)
- Despeses de personal de consergeria

Es consideren despeses no subvencionables:
- Les despeses de personal que no sigui de neteja i/o consergeria.
- Les despeses de reparacions i les assegurances
- Imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció

Convocatòria

Extracte de la convocatòria publicada en el BOP de Girona, núm. 47, de 8 de març de 2023
Podeu consultar edicte de convocatòria complet, publicat en l'e-tauler de Dipsalut

Període subvencionable

Es subvencionen despeses que hagin tingut lloc entre l'1 de gener de 2022 a 31 de desembre 2023.

Import màxim de la subvenció

Per la convocatòria de 2023, l'import màxim de la subvenció és de 5.200,00 €. (es farà una bestreta de 2.600,00 € per l'anualitat 2023)

Sol·licitud

El període de sol·licitud comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP i finalitza el dia 30 de març de 2023.

Justificació

El període de justificació de la subvenció finalitza el dia 14 de març de 2024.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) ) i serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut.

Tutorial de suport

Informació addicional:

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

- Ajuntaments:
Via Internet [Seu electrònica]:
>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

amorales@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització