SAC. Subvencions a ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Objecte

 

NOTA IMPORTANT

El dilluns dia 1 de juny s’aixequen totes les suspensions del còmput dels terminis de les convocatòries de Dipsalut determinats pel RD 463/2020.


Aquesta convocatòria té com a NOVA DATA D’ACABAMENT del termini per presentar sol·licituds, el proper dia 10 de juny de 2020.
 

****

 

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels equipaments locals que proporcionen atenció sanitària no especialitzada en l’àmbit de l’atenció de salut.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’un consultori local.

Conceptes subvencionables

Les despeses derivades del funcionament del consultori municipal, concretament:

- Despeses de llum, aigua, climatització, telefonia fixa o quota d’alarma.
- Despeses de personal del servei de neteja o consergeria.
- Revisió d’extintors i altres equipaments.

Es consideren despeses no subvencionables:
- Les despeses de personal que no sigui de neteja i/o consergeria. 

Bases

Les bases reguladores de les subvencions es van publicar al BOPG núm. 31, de 13 de febrer de 2019.

Informació addicional:

  Documents

  Convocatòria

  La convocatòria es publica al BOP de Girona núm. 31, de 14 de febrer de 2020.

  Període subvencionable

  Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

  Termini de presentació de sol·licituds

  El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 10 de juny de 2020.

  Import màxim de la subvenció

  Per la convocatòria de 2020, l'import màxim de la subvenció és de 2.000,00 €.

  Justificació

  El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitza el 15 de setembre de 2020.

  Resolució

  La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Tutorial de suport

  Sol·licitud de la subvenció

  NOTA IMPORTANT

  En aplicació de la disposició addicional tercera del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per la crisi sanitària pel COVID-19, es suspenen i s'interrompen els terminis per la tramitació dels procediments administratius de Dipsalut.

  Aquesta circumstància no implica que si ho considereu convenient durant la suspensió pugueu presentar les sol·licituds i/o documentació que estimeu oportunes.

   

  El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

  Via Internet [Seu electrònica]:

  >> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

  Per a més informació:

  972414720

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització