SAC. Subvencions a ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (Pm13)

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels equipaments locals que proporcionen atenció sanitària no especialitzada en l’àmbit de l’atenció de salut.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’un consultori local.

Conceptes subvencionables

Les despeses derivades del funcionament del consultori municipal, concretament:

- Despeses de llum, aigua, climatització, telefonia fixa o quota d’alarma.
- Despeses de personal del servei de neteja o consergeria.
- Revisió d’extintors i altres equipaments.

Es consideren despeses no subvencionables:
- Les despeses de personal que no sigui de neteja i/o consergeria. 

Bases

Les bases reguladores de les subvencions es publiquen al  BOP núm. 56, de 23 de març de 2021.

Convocatòria


La convocatòria es publica en el BOP de Girona núm. 78, de 26 d'abril de 2021

Període subvencionable

NOVETAT!

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 de gener  de 2020 i el 31 de desembre de 2021

Import màxim de la subvenció

Per la convocatòria de 2021, que abarca com a període subvencionable els anys 2020 i 2021,  l'import màxim de la subvenció és de 4.000,00 €. (2.000,00 € per anualitat)

Sol·licitud

El període de sol·licitud comença el 27 d'abril de 2021 a i acaba el 18 de maig de 2021

Justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 1 de març de 2022

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) ) i serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució publicada al BOP núm. 137, de 19 de juliol de 2021.

Tutorial de suport

Informació addicional:

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:


Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització