SAC. Subvencions a ajuntaments per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels equipaments locals que proporcionen atenció sanitària no especialitzada en l’àmbit de l’atenció de salut.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut i que disposin d’un consultori local.

Conceptes subvencionables

Les despeses derivades del funcionament del consultori municipal, concretament:

- Despeses de llum, aigua, climatització, telefonia fixa o quota d’alarma.
- Despeses de personal del servei de neteja o consergeria.
- Revisió d’extintors i altres equipaments.

Es consideren despeses no subvencionables:
- Les despeses de personal que no sigui de neteja i/o consergeria. 

Bases

Les bases reguladores de les subvencions es van publicar al BOPG núm. 31, de 13 de febrer de 2019.

Informació addicional:

Convocatòria


La convocatòria es publica en el BOP de Girona.

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de sol·licitud s'estableix en la convocatòria, que es publica en el BOP de Girona.

Import màxim de la subvenció

Per la convocatòria de 2021, l'import màxim de la subvenció és de 2.000,00 €.

Justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia que s'indiqui en el convocatòria.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tutorial de suport

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:


Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització