Programes per línies d'actuació

Pm13. Programa de suport econòmic per a Consultoris Locals, Centres de Formació d'Adults i Centres Docents d'Eduació Especial

 

Introducció

Tot i la limitació dels recursos econòmics, els ajuntaments acostumen a oferir serveis que no sempre són dins les seves competències. La proximitat amb els ciutadans fa que, ben sovint, siguin la primera administració que detecta les seves necessitats i problemàtiques i també la que abans hi dona resposta.


Alguns d’aquests serveis es presten en àmbits tant estretament lligats a la salut dels individus i de les comunitats com són l’atenció sanitària, la inclusió social i l’educació.


Cal tenir present que les instal·lacions municipals acullen, entre altres, serveis sanitaris i educatius, com ara escoles d’adults, centres d’educació especial o consultoris mèdics locals. Així doncs, els municipis contribueixen a proporcionar als seus veïns i veïnes assistència sanitària de proximitat, preparació per poder accedir als circuits propis de l’educació formal i atenció a les persones amb necessitats educatives especials.


Amb el programa de Suport Econòmic per a Consultoris Locals, Centres de Formació d’Adults i Centres Docents d’Educació Especial, Dipsalut posa a disposició dels ajuntaments gironins recolzament econòmic per a les despeses derivades del funcionament ordinari d’aquestes instal·lacions. 

A banda, s’ofereixen una línia de subvenció per a inversions en consultoris locals i una latra per a inversions en equipaments d’acció social. Podeu obtenir-ne tota la informació actualitzada al web de Dipsalut, apartat “subvencions i suport econòmic”.

Destinataris

 

Ajuntaments i/o altres ens locals i onl de la demarcació de Girona que disposin d’aquests serveis, per les despeses efectuades en:

- Consultoris locals despeses ordinàries. (des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018)

- Consultoris locals despeses d'inversió (des de l'1 de juliol de 2017  al 15 de març de 2019)

- Centres de formació d’adults (des de l’1 d’agost de 2018 al 31 de juliol de 2019)

- Centres d’educació especial (des de l’1 d’agost de 2018 al 31 de juliol de 2019)

Objectius

 

Donar suport per les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, els centres de formació d’adults i els centres d’educació especial i despeses d'inversió dels consultoris locals.

Bases i convocatòria

 

Les bases de les subvencions per a inversions en consultoris locals es van publicar en el BOP  de Girona núm. 31, de 13 de febrer de 2018.

La convocatòria de subvencions per a inversions en consultoris locals s'ha publicat en el BOP de Girona núm. 27, de 7 de febrer de 2019

Les bases de subvencions per a les despeses ordinàries dels consultoris locals, dels equipaments on es dugui a terme formació per a persones adultes i dels centres docents d'educació especial es van publicar al BOP de Girona núm. 31, de 13 de febrer de 2019

La convocatòria de subvencions per a les despeses ordinàries als equipaments on es dugui a terme formació per a persones adultes, amb període subvencionalbe de l'1 d'octubre de 2017 a 31 de juliol de 2018, es van publicar al BOP de Girona núm. 57, de 21 de març de 2019.

La convocatòria de subvencions per a les despeses ordinàries dels centres docents d'eduació especial es publicarà oportunament.

La convocatòria de subvencions per a les despeses ordinàries dels consultoris locals, es publicarà oportunament.

Tornar

Formulari de sol·licitud del Pm13

 

El període de sol·licitud s'estableix a les bases de convocatòria de subvenció que es publiquen al Butlletí Oficial de la Provincia - BOP-.

Els interessats han de presentar la sol·licitud de prestació de serveis d’aquest programa per via electrònica d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a més informació:

 

972 414 720

 

apages@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització