Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt11. Programa de suport a la gestió dels riscos derivats de la presència del mosquit tigre (Aedes albopictus)

 

Introducció

 

L’any 2004, el mosquit tigre es va detectar per primer cop a Catalunya. Des de llavors, seguint el mateix model d’expansió que a altres països, s’ha estès pràcticament arreu del territori. A la demarcació de Girona, se n’ha pogut constatar la presència estable a 186 municipis i el 2018 es va detectar per primera vegada a la comarca del Ripollès.


En la lluita contra la seva expansió, són tan importants les mesures de vigilància i control que s’impulsen des de les administracions i es duen a terme als espais públics com les actituds individuals dels ciutadans, que porten a evitar zones de cria als espais privats. Cal recordar que només 2 de cada 10 dels possibles punts de cria del mosquit tigre es troben a l’espai públic.


Aquest programa es va començar a desenvolupar l’any 2008. Durant els primers quatre anys d’implementació es va establir un protocol de vigilància amb més de 1.200 trampes, que va ratificar els models teòrics d’expansió de l’insecte. A més, des dels inicis, per incidir en la reducció de la densitat de mosquits en l’espai privat, s’han fet campanyes d’informació i sensibilització ciutadana, s’ha desenvolupat un projecte educatiu a les escoles de la demarcació i s’han atès les situacions d’alerta comunicades pels ajuntaments.


L’any 2010, la Generalitat va crear la Comissió Interinstitucional per a la Prevenció i Control del Mosquit Tigre a Catalunya, que va passar a assumir el lideratge i a elaborar l’estratègia per a la lluita contra l’insecte. Aquesta estratègia preveu una zona d’alt risc de distribució del mosquit que inclou cap a un centenar de municipis g. S’estableix que la presència del mosquit tigre ha de considerar-se com una plaga urbana i que la lluita contra aquesta és competència dels ajuntaments.


Observant quin ha estat el comportament del mosquit en altres països de l’arc mediterrani, cal tenir en compte que pot arribar a provocar importants brots de malalties tropicals emergents com el dengue, la febre hemorràgica de chikungunya o la malaltia transmesa pel virus del Zika.

En aquest sentit, cal destacar que al llarg del 2019*, a la demarcació de Girona, s’han confirmat 10 casos d’infeccions per arbovirosis de persones que han visitat països on aquestes malalties hi són establertes. L’any 2018 es va detectar el primer cas d’infecció autòctona de dengue a Catalunya (la persona infectada no va viatjar fora del país), i aquest 2019 se n’ha confirmat un segon cas.


Dipsalut es reafirma en la seva estratègia i novament impulsa la capacitació dels ciutadans i reforça la participació dels ajuntaments en la lluita contra la població larvària de mosquit tigre. Amb aquest propòsit, es dona continuïtat a l’oferta formativa i a l’elaboració de la cartografia dels possibles punts de cria a l’espai públic; eines molt valuoses per a lluitar de manera més eficient i efectiva contra les larves. Fins el 2019, són 152 els municipis que compten amb la cartografia. L’Organisme també manté el Projecte Educatiu per a la Vigilància, Seguiment i Control del Mosquit Tigre a les escoles gironines, conjuntament amb la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter.


Aquest 2019 s’ha finalitzat l’avaluació del Projecte Educatiu, amb un model d’anàlisi multivariant, que evidencia l’efecte positiu tant del projecte com de les campanyes de formació i de sensibilització realitzades per a la reducció dels punts de cria a l’espai privat.


( *dades fins setembre 2019)

Objectius

 

 • Dotar els ajuntaments i el seu personal de les eines, el coneixement i la formació suficients per poder dur a terme la lluita antilarvària en els espais públics.
 • Establir sistemes de control de la població de mosquit tigre que en dificultin la propagació.
 • Informar i sensibilitzar la població sobre conductes dirigides a impedir l’expansió del mosquit tigre i a reduir-ne la densitat.

Destinataris

 

Aquest programa s’adreça als ajuntaments dels municipis amb presència consolidada de mosquit tigre.
 

Accions

 

Les accions incloses al programa responen a tres eixos principals d’actuació:

 

 • Assessorament, formació i capacitació tècnica als ajuntaments:

             o Assessorament en relació amb la redacció d’una ordenança municipal
             o Eines per a una gestió eficient del programa: cartografia de possibles punts de cria, assessorament tècnic i formació cívica i ambiental, i avaluació de  controls antilarvaris

 • Informació, difusió i sensibilització de la població:

            o Programa educatiu a escolars
            o Campanyes informatives als mitjans de comunicació
            o Accions pedagògiques i de sensibilització
            o Creació d’una xarxa de voluntaris per conèixer l’activitat de mosquits adults al municipi

 •  Vigilància i coordinació:

           o Accions de vigilància entomològica per conèixer l’expansió del mosquit i la densitat de població existent, i per coordinar les accions de lluita necessàries

Desenvolupament de les actuacions

 

 • Cartografia: els municipis que vulguin disposar de la cartografia dels punts de cria en espai públic i que no l’hagin sol·licitat en anys anteriors, poden demanar-la des del SIMSAP. Un cop elaborada, es fa una sessió tècnica per lliurar-la a l’ajuntament i explicar la informació recollida.
 • Calendari d’actuacions: el proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari. Els municipis que vulguin dirigir-se al proveïdor, el Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, per explicar la seva situació i que es puguin valorar les actuacions a desenvolupar, poden fer-ho per telèfon (972 451 231) o per correu electrònic (info@mosquitigregirona.cat).
 • Dossier tècnic: s’elabora un dossier tècnic amb les actuacions dutes a terme als municipis i els seus resultats. Aquestes dades s’inclouran a la memòria anual d’actuacions del programa.
 • Projecte educatiu: el Servei de Control de Mosquits es posa en contacte amb els centres escolars per oferir el projecte educatiu, que es durà a terme a tots els centres que el sol·licitin.

Normativa

 

 • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

Sol·licitud exclusiva per la cartografia, del 3 de desembre de 2019 i fins a període de vigència del catàleg.


Els ajuntaments interessats, que no disposin encara de la cartografia dels possibles punts de cria del mosquit tigre, han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut va efectuant al municipi, alhora que es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.


 

Tornar

Sol·licitud del programa Pt11

 

Convocatòria oberta. Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt11 (Cartografia)” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització