Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt08. Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges

Aquest programa té per objecte finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut.

 

Introducció

 

A més de l’estat sanitari de les sorres i els equipaments, hi ha un altre factor que contribueix a fer de les platges un entorn més o menys segur. Es tracta dels serveis de vigilància i salvament.


Es considera una platja segura aquella que disposa d’aquests serveis, juntament amb les infraestructures i els recursos humans necessaris per proporcionar el servei de manera adequada.


Per promoure que les platges de la demarcació comptin amb dispositius de socorrisme i vigilància, i que aquest servei es presti de manera idònia, Dipsalut ofereix suport econòmic als ajuntaments de les poblacions del litoral gironí.

La campanya de seguretat a les platges d’aquest 2021 (que es va iniciar el 15 de juny i ha finalitzat aquest passat 15 de setembre), s’ha tancat amb un total de 21 persones mortes per ofegament a les platges catalanes, la gran majoria homes de nacionalitat espanyola i de més de 70 anys. Un 42%, han finat a les platges de la Costa Brava (9). El mes de juliol ha estat el que més ofegaments mortals ha registrat (8 persones), a diferència de l’estiu passat (va ser a l’agost quan hi va haver més ofegaments mortals).


Aquest 2021, tots els dinou municipis del litoral que han sol·licitat la subvenció per a accions de seguretat, vigilància i salvament a les seves platges s’han beneficiat del suport econòmic. Dipsalut ha fet una aportació mitjana del 17% de la despesa subvencionable dels serveis.
L’experiència en el desenvolupament d’aquest programa ha demostrat la conveniència de la seva continuïtat per vetllar per la seguretat dels usuaris d’aquests espais.
 

Objectius

 

  • Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per disposar d’unes platges segures, amb els serveis de vigilància, salvament i socorrisme i les infraestructures necessàries.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments del litoral gironí.

Es recorda que, el Consell Català de l’Esport estableix que els socorristes han d’estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) en algun dels apartats que autoritza a exercir la professió de socorrista aquàtic en piscines.

Accions

 
  • Aprovar i concedir una línia de suport econòmic per a la seguretat, la vigilància, el salvament i el socorrisme a les platges, que els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar amb la presentació de la memòria d’activitats i el compte justificatiu.
  • Recollir i estudiar la informació generada pels ajuntaments en relació amb els serveis de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme.

Normativa

 
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
  • Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en llocs de bany.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Cost i finançament

 

Programa de suport econòmic.

Bases i convocatòria

 

Dipsalut aprovarà una línia de subvenció de concurrència competitiva en la qual podran participar tots els municipis del litoral gironí.

 

Les bases específiques reguladores de la subvenció es van publicar en el BOP de Girona núm. 56, de 20 de març de 2019

 

La convocatòria de la subvenció publicada en el BOP de Girona núm. 36, de 22 de febrer de 2022

Informació addicional:

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix en la convocatòria de subvenció que es publica en el  Butlletí Oficial de la Província de Girona i que podeu consultar al web de Dipsalut.

Es tracta d’una línia de subvenció en la qual poden participar tots els municipis del litoral gironí.

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa via electrònica a través de la seu electrònica de Dipsalut.

Justificació

 

El període per justificar la despesa objecte d'aquest programa Pt08 s’estableix en la convocatòria de la subvenció que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.

Resolució

 

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) i serà publicada en el Butlleti Oficial de la Provincia de Girona en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt08

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt08” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització