Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt08. Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges

Aquest programa té per objecte finançar les actuacions de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges, dins del programa de suport econòmic Pt08 de Dipsalut.

 

Introducció

 

A més de l’estat sanitari de les sorres i els equipaments, hi ha un altre factor que contribueix a fer de les platges un entorn més o menys segur. Es tracta dels serveis de vigilància i salvament.

Es considera una platja segura aquella que disposa d’aquests serveis, juntament amb les infraestructures i els recursos humans necessaris per proporcionar-los de manera adequada.

Per promoure que les platges de la demarcació comptin amb dispositius de vigilància i socorrisme, i que aquests serveis es prestin de manera idònia, Dipsalut ofereix suport econòmic als ajuntaments del litoral gironí.

La campanya de seguretat a les platges del 2022 (es va iniciar el 15 de juny i ha finalitzat el 15 de setembre), s’ha tancat amb un total de 25 persones mortes per ofegament a les platges catalanes, la gran majoria homes de nacionalitat espanyola i de més de 70 anys. Un 44%, han finat a les platges de la Costa Brava (11 persones). El mes d’agost ha estat el que més ofegaments mortals ha registrat (11), a diferència de l’estiu anterior (va ser al juliol quan hi va haver més ofegaments mortals).

El 2022, tots els 19 municipis del litoral gironí que han sol·licitat la subvenció per a accions de seguretat, vigilància i salvament a les seves platges s’han beneficiat d’aquest suport econòmic. Dipsalut ha fet una aportació mitjana del 16,84% de la despesa subvencionable dels serveis.

L’experiència en el desenvolupament d’aquest programa ha demostrat la conveniència de la seva continuïtat per tal de millorar la seguretat dels usuaris d’aquests espais.

Objectius

 

  • Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per disposar d’unes platges segures, amb els serveis de vigilància, salvament i socorrisme i les infraestructures necessàries.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments del litoral gironí.

Es recorda que, el Consell Català de l’Esport estableix que els socorristes han d’estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Accions

 
  • Aprovar i concedir una línia de suport econòmic per a la seguretat, la vigilància, el salvament i el socorrisme a les platges, que els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar amb la presentació de la memòria d’activitats i el compte justificatiu.
  • Recollir i estudiar la informació generada pels ajuntaments en relació amb els serveis de seguretat, vigilància, salvament i socorrisme.

Normativa

 
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
  • Ordre de 31 de juliol de 1972 sobre les normes per a la seguretat humana en llocs de bany.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Cost i finançament

 

Programa de suport econòmic.

Bases i convocatòria

Les bases específiques reguladores de la subvenció es van publicar en el BOP de Girona núm. 56, de 20 de març de 2019

 

L'extracte de la BDNS de la convocatòria de subvenció s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.47,de 8 de març de 2023

 

Podeu consultar el text de la convocatòria publicat en el tauler de Dipsalut

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud d’aquest programa comença l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà dia 30 de març de 2023.

 

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa via electrònica a través de la Seu Electrònica de Dipsalut.

Justificació

 

El període per justificar la despesa objecte d'aquest programa Pt08 s’estableix en la convocatòria de la subvenció finalitzarà el dia 26 d'octubre de 2023.

Resolució

 

La resolució es comunica als beneficiaris a través del tauler electrònic (e-Tauler) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt08

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt08” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització