Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt09. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils

 

Introducció

 

Les sorreres situades a les àrees de jocs infantils dels espais verds d’ús públic, escoles de primària i llars d’infants, són espais que ajuden a desenvolupar les habilitats dels més petits. Alhora, però, poden comportar determinats riscos derivats, per exemple, d’una higiene insuficient de la sorra.

La Comissió de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya va publicar dues normes tecnològiques que donen el marc de referència necessari per a la gestió de sorreres ubicades als espais d’ús públic.

Amb aquest programa, Dipsalut dona suport als municipis en la gestió dels riscos per a la salut que poden confluir en les sorreres infantils.

L’any 2023, s’ha avaluat la qualitat higiènica i sanitària de 284 sorreres infantils dels 110 municipis que han sol·licitat el servei.

Presentem les dades anuals completes de l’any 2022, amb aquest programa el 70,4% de les sorres analitzades disposen de les condicions microbiològiques adients en el moment del mostreig i s’ha detectat contaminació microbiològica per enterococs fecals en un 25,3% de les mostres; per Escherichia coli, en un 6,8%; i per ous de nematodes (Ascaris i Toxocara), en un 3,2%. S’ha informat a tots els ajuntaments de l’estat de les seves sorreres i es posa especial atenció en aquells municipis amb sorreres on s’han trobat alteracions microbiològiques per tal que apliquin les mesures correctores necessàries per eliminar el/s paràmetres alterats. A banda dels resultats comunicats als ajuntaments se’ls ha recomanat corregir altres anomalies relatives a la seguretat d’ús, el disseny, la construcció o el manteniment d’aquests espais.

Objectius

 

 • Avaluar les condicions de salubritat de les sorreres d’àrees de jocs infantils d’escoles de primària, llars d’infants i parcs públics.
 • Descriure i avaluar les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment de les sorreres infantils.
 • Proveir els ajuntaments dels serveis necessaris per a l’avaluació i el control de la salubritat de les sorres.
 • Proposar les mesures preventives i correctores als ajuntaments per a la millora de la salubritat de les sorreres.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Elaborar i implementar un pla de control analític per avaluar la qualitat sanitària de la sorra amb la determinació dels paràmetres microbiològics i parasitològics descrits a la NTJ 13J:1998 (higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils).
 • Realitzar o desenvolupar un pla de descripció i avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment a partir de la NTJ 09S:1998 (sorreres en àrees de jocs infantils).
 • Proveir del suport tècnic necessari els ajuntaments i altres autoritats sanitàries en cas de presència de contaminació per microorganismes.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor de les tasques associades al programa es posa en contacte amb els responsables municipals per fixar la data i l’hora de visita per conèixer les instal·lacions i fer les actuacions determinades al programa.

 

 • Pla de descripció i avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment: es visiten les sorreres per recollir la informació necessària que permeti disposar de la descripció de la sorrera i els seus elements. S’avalua la zona de joc i la sorrera per detectar i descriure els elements que poden suposar un risc en relació amb la seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment per aplicar-hi les mesures correctores necessàries.

 

 • Pla de control analític de la qualitat de la sorra: es realitza un pla anual de recollida i anàlisi de mostres per verificar la qualitat microbiològica i parasitològica de la sorra.

 

 • Dossier tècnic: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions.

 

Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

 

En el cas que els resultats indiquin situacions de risc, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut ofereix per gestionar-les i corregir-les. Els resultats s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Normes tecnològiques de referència

 
 • NTJ O9S: 1998 Sorreres en àrees de jocs infantis.
 • NTJ 13R: 1998 Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils.

Cost i finançament

 

Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable (que es calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades). Podeu consultar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils al web de l’Organisme de Salut Pública.

El cost de referència per a cada actuació del programa és de 195 euros. En funció de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades, Dipsalut assumeix entre un 30% i un 90% del cost de l’actuació.

Informació addicional:

Documents

Sol·licitud

 

Del 29 de novembre al 21 de desembre del 2023.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).


Per al correcte desenvolupament del programa sol·licitat es requereix el compromís de l’ajuntament a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de Dipsalut per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i, si escau, l’acompanyament als equipaments municipals.


Cal recordar que el SIMSAP permet fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt09

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt09” [seu electrònica] podeu prémer aquí. 

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització