Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt15. Programa de suport econòmic per al personal de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal


 

Introducció

Les piscines són equipaments amb una alta afluència d’usuaris, i cal tenir presents un seguit de precaucions i serveis per protegir la seva salut.


L’objectiu d’una acurada gestió de la piscina és reduir al mínim els riscos relacionats amb l’ús d’aquests equipaments.


Els responsables de vetllar per la seguretat dels banyistes són els professionals del socorrisme aquàtic. La normativa regula quines són les característiques de les piscines que estan obligades a disposar de socorristes i el nombre de professionals necessaris en cada cas.


La primera prioritat dels legisladors, gestors i responsables de les piscines ha de ser garantir la seguretat de tots els usuaris.

L’any 2022, han estat 64 els ajuntaments que han sol·licitat aquest suport econòmic per a les despeses salarials dels equips de socorrisme. Dipsalut ha fet una aportació mitjana del 16,6% de la despesa subvencionable del servei.
 

Objectius

 • Dotar els ajuntaments del suport econòmic necessari per disposar d’unes piscines municipals segures, amb el servei de socorrisme necessari.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.


Poden participar tots els municipis que disposin de piscines municipals amb servei de socorrisme, sempre que el personal compleixi amb els requeriments que la normativa d’aplicació estableix per a l’exercici d’aquesta professió.


En aquest sentit, el Consell Català de l’Esport estableix que els socorristes han d’estar inscrits al Registre oficial de professionals de l’esport de Catalunya ( ROPEC ), en algun dels apartats que autoritza a exercir la professió de socorrista aquàtic en piscines.

Accions

 

 • Aprovar i concedir una línia de suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals, que els ajuntaments beneficiaris hauran de justificar d’acord amb allò establert a les bases i convocatòria de la subvenció.
 • Recollir i estudiar la informació generada pels ajuntaments en relació als serveis de socorrisme.

Normativa

 
 • Reial decret 879/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu superior en salvament i socorrisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés.
 • Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, modificada per la llei 7/2015.
 • Decret 95/2000, del 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic, modificat mitjançant el Decret 165/2001, del 12 de juny.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
 • Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Informació addicional:

Documents

Recursos

Cost i finançament

 

Programa de suport econòmic.

Bases i convocatòria


Les bases específiques reguladores de la subvenció es van publicar en el BOP de Girona núm. 56, de 23 de març de 2021.

 

L'extracte de la convocatòria de la subvenció s'ha publicat en el BOP de Girona núm.59, de 24 de març de 2023.


 

Sol·licitud

El periode de sol·licitud d’aquest  programa comença el dia següent de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 20 d’abril de 2023.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa via electrònica a través de la seu electrònica de Dipsalut.

Justificació

 

El termini per a justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria finalitzarà el dia 17 d’octubre de 2023.

Resolució

 

Es podrà consultar l'acord de resolució de la convocatòria al tauler d'anuncis (e-Tauler ) ubicat a la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt15

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt15” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització