Programes per línies d'actuació

Pm04. Programa de suport i atenció psicològica en situacions d’emergència al municipi

 

Introducció

 

La transformació que ha viscut la nostra societat ha anat acompanyada d’una evolució dels valors i les maneres de sentir i viure els esdeveniments traumàtics. Això ha repercutit en la manera com les persones afronten i gestionen els sentiments i les emocions que es generen durant els esdeveniments imprevistos i tràgics.

 

Davant de situacions excepcionals i traumàtiques, i en un moment en què es desborden els mecanismes normals d’afrontament, cal minimitzar els danys causats pel trauma que es viu, canalitzar i comunicar de manera adequada les males notícies i preparar les persones per afrontar el dolorós procés que sovint els espera, ajudant-les a reprendre el control sobre les seves vides, sovint perdut durant el pas per la fase de xoc posterior al trauma.

 

Així doncs, donar suport i eines per afrontar aquests fets a les persones afectades per situacions d’alt impacte ha esdevingut una nova necessitat a la qual cal donar resposta. Progressivament i de manera específica, les diferents administracions les han anat implementant.

 

L’objectiu d’aquest servei és proporcionar assistència psicològica especialitzada des del primer moment a aquelles persones que ho necessitin.

 

L’equip d’intervenció que duu a terme aquesta tasca està format per psicòlegs especialitzats. El seu àmbit de treball comprèn tant la intervenció individual com col·lectiva de les víctimes directament afectades, dels seus familiars i dels equips de professionals que hi actuen, en cas que sigui necessari.

 

Els alcaldes o altres persones autoritzades de tots els municipis gironins poden sol·licitar, en qualsevol moment, l’atenció psicològica per a les víctimes d’un fet traumàtic. Per fer-ho, només han de trucar al telèfon del servei, que se’ls haurà facilitat des de Dipsalut.

Objectius

 

 • Posar a disposició dels municipis un servei d’atenció psicològica immediata en situacions de crisi, emergència, desastre, catàstrofe o agressió sexual.
 • Formar els professionals dels serveis de primera resposta (cossos de policia, bombers, protecció civil...) en la gestió psicològica en situacions d’emergència.
   

Destinataris

 

Ajuntaments i altres administracions de la demarcació de Girona.

Sol·licitud

 

No requereix sol·licitud formal prèvia.

Activació del servei


El servei s’activa amb una trucada telefònica al coordinador del servei d’emergències. Poden activar el servei:

 

 • Alcalde/alcaldessa o altre/a regidor/a en qui delegui
 • Cap de la Policia Local o comandament responsable en qui delegui
 • Cap Protecció Civil municipal
 • Responsable Serveis Socials municipals o comarcals


Aquests activadors qualificats poden sol·licitar el servei psicològic d’emergències trucant en qualsevol moment al telèfon del coordinador (24h/365 dies l’any). 

Desenvolupament de les actuacions

 

EL programa s'activa trucant al telèfon proporcionat per Dipsalut; el del coordinador del servei d'atenció psicològica. Ell és qui, en una última instància i sota criteri professional, pren la decisió d'activar-lo.

 

El servei es presta en les situacions següents:

 

 • Morts traumàtiques i/o amb alt potencial traumàtic (especialment de nens i adolescents)
 • Víctimes de delictes violents (incloses les agressions sexuals)
 • Accidents amb múltiples víctimes
 • Desastres amb víctimes, molts danys materials o que generin alarma social
 • Professionals (policies, bombers, sanitaris, treballadors socials...) sotmesos a situacions d’alt potencial traumàtic 

 

La resta de casos estan condicionats a la valoració prèvia del responsable del grup d’emergències.

 

Dipsalut posa a disposició dels responsables municipals—l’alcalde o la persona que delegui, el cap de la policia municipal i el cap de protecció civil— el telèfon de referència per a l’activació del programa.

 

El servei és actiu les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, dóna cobertura a tots els municipis de la demarcació de Girona i està coordinat amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per tal d’evitar duplicitats.

 

Un cop feta la trucada, el coordinador es compromet a respondre i activar el sistema en un màxim d’una hora des de la recepció de la demanda.

 

Si s’activa el servei, els psicòlegs necessaris es desplacen al lloc corresponent per atendre les víctimes de l’emergència i/o els professionals dels diferents serveis i cossos d’intervenció en emergències.

Cost i finançament

 

Programa de servei gratuït.

Tornar

Sol·licitud del programa Pm04

 

No requereix sol·licitud formal prèvia.

 

Activació del servei

 

El servei s’activa amb una trucada telefònica al coordinador del servei d’emergències. Poden activar el servei:

 

 • Alcalde/alcaldessa o altre/a regidor/a en qui delegui
 • Cap de la Policia Local o comandament responsable en qui delegui
 • Cap Protecció Civil municipal
 • Responsable Serveis Socials municipals o comarcals

 


Aquests activadors qualificats poden sol·licitar el servei psicològic d’emergències trucant en qualsevol moment al telèfon del coordinador (24h/365 dies l’any).

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització