Programes per línies d'actuació

Condicions de vida i reducció de desigualtats

Pm10. Programa «Benestar i Comunitat»

 

Introducció

 

La crisi sanitària, social i econòmica d'abast internacional derivada de l'impacte de la COVID19, està reperacutint de forma dramàtica en els determinants de la salut que conformen les condicions de vida de les persones, i fa augmentar les desigualtats socials i de salut (injustes, innecessàries i evitables) de la població.


Aquesta situació, així com l'actual model socioeconòmic, incideix especialment en els col·lectius més vulnerables a mesura que l'aturada global de l'activitat productiva s'ha anat perllongant en el temps. Una aturada no comparable amb cap altre de viscuda les darreres dècades. 

En aquests col·lectius, convergeixen (interseccionalitat) els eixos de desigualtat (edat, gènere, ètnia, nivel ssocioeconòmic, territori, diversitat de gènere i funcional...) que condicionen el seu accés als recursos i als serveis, ara més precaris, per la situació de crisi actual.


Segons el model de Determinants Socials de la Salut aportat per l’Organització Mundial de la Salut, revertir aquesta situació depèn de factors estructurals en els que Dipsalut té poca capacitat d’incidència i transformació. No obstant, des de l’Organisme de Salut Pública, podem actuar-hi a nivell local. Ho fem promovent la millora de les condicions de vida i oportunitats de moltes persones i famílies; treballant per reduir les desigualtats.


Aquest programa, el Benestar i Comunitat, té precisament aquest objectiu. I, per aconseguir-lo, fomenta el treball en xarxa entre els diferents actors de cada territori.


Cal subratllar que parteix de la base que el benestar d’una comunitat va més enllà dels béns materials; que també va lligat a la sostenibilitat, la solidaritat, la justícia, l’equitat...que ens permeten el màxim desenvolupament com a éssers humans. És des d’aquesta perspectiva que Dipsalut vol contribuir a la salut humana en totes les seves dimensions i interrelacions: biològica, social, psicològica, espiritual i ambiental

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

 

El programa Benestar i Comunitat facilita la traducció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en:

 

  • ODS 3 (Salut i Benestar): propostes i actuacions que promouen la salut i el benestar de les persones.
  • ODS 10 (Disminuir inequitats): accions tendents a la reducció de les desigualtats.
  • ODS 11 (Ciutats i Comunitats sostenibles) i ODS 17 (Promoció d'aliançes): potenciant el foment de comunitats i espais urbans inclusius i sostenibles amb l'establiment de xarxes de relació entre les administracions i les entitats clau del territori  per a assolir els objectius del programa.

Destinataris

 

Els ajuntaments, els ens locals supramunicipals ( i organismes dependents)  i les organitzacions sense ànim de lucre de la demarcació de Girona que tinguin dispositius en funcionament per donar resposta a la crisi econòmica i que responguin a l’objecte i funcionament d’aquest programa.

 

S’hi podran incloure les accions realitzades entre l’1 d'octubre de 2020 i la data definida a la convocatòria de subvenció.

Objectius

 

El suport econòmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:


Els objectius del Benestar i Comunitat son:

  • Promoure la governança de les polítiques públiques, especialment el desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que operen en un territori.
  • Promoure l’apoderament de les comunitats i les persones per enfortir la capacitat de transformació de les seves condicions de vida.
  • Promoure la garantia de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen drets econòmics, socials i culturals.
  • Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Finançament

 

Programa de suport econòmic.

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona i que també es pot consultar al web de Dipsalut.

La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar a través de la seu electrònica.

Bases i Convocatòria 2020-2023

 

Les bases es varen publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 56, de 20 de març de 2019.

La convocatòria es publica en el Butlletí Oficial de la Província

Justificació convocatòria 2020-2023

 

El termini previst per justificar les despeses de la convocatòria  (2020-2023) finalitzarà en la data que es determini en la convocatòria.

Tornar

Sol·licitud del programa Benestar i Comunitat

 

NOTA IMPORTANT

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona i que també es pot consultar al web de Dipsalut. Pendent la convocatòria de subvenció 2020-2022.


La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar a través de la seu electrònica.

Per a més informació:

 

972 414 720

 

mestrada@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització