Programes per línies d'actuació

Pt13. Programa de divulgació de coneixements de seguretat alimentària en l’àmbit municipal

 

Introducció

 

La seguretat alimentària forma part d’una estratègia global de la Unió Europea en la qual també hi estan implicats la salut i benestar dels animals i les plantes.

L’objectiu és assegurar-la des de la granja fins a la taula del consumidor.


La seva consecució es garanteix amb sòlides bases normatives i de procediments, de compliment obligat, a tots els Estats membres, amb principis comuns per a la diversitat d’ens implicats.


A Catalunya, en la mateixa direcció europea, s’ha redactat el nou Pla de seguretat alimentària 2017-2021, un model integrat i relacional d’intervenció pública, per impulsar els principis de coordinació, cooperació i transversalitat, i que atorga un paper destacat als sectors empresarials i als consumidors.


En l’àmbit de la gestió dels riscos per a la salut que estan sota la competència de les administracions locals, alguns objectius són reduir les toxiinfeccions alimentàries i els perills biològics en la cadena alimentària. Les intervencions que cal realitzar per aconseguir-ho són, entre d’altres, implementar i millorar sistemes d’informació i sensibilització dirigits als participants de la cadena alimentària –com ara la producció primària, el comerç minorista i la restauració– i impulsar accions de conscienciació i divulgació d’informació –en especial les dirigides als titulars d’empreses de preparació i serveis de menjars– en aspectes d’higiene i de reaccions adverses als aliments.


En aquest sentit, i per donar suport a les administracions locals, Dipsalut, l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària impulsen l’edició i distribució de material divulgatiu amb informació necessària per aconseguir aliments segurs i per disminuir el malbaratament alimentari.

També inclouen consells de nutrició per reduir el sobrepès i altres conseqüències de mantenir una mala alimentació.

Objectius

 

  • Difusió d’informació sobre seguretat alimentària i consum sostenible en l’àmbit municipal.
  • Millorar els coneixements dels treballadors de comerç minorista d’alimentació i la restauració per tal d’elaborar aliments segurs.
  • Informar els ajuntaments de l’abast de les seves competències pel que fa a la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

  • Editar, distribuir i difondre materials i suports que recullin els principis bàsics per aconseguir aliments segurs en el sector del comerç minorista de l’alimentació i la restauració: els ajuntaments tenen a la seva disposició tríptics dels plans d’autocontrol que cal implementar per controlar i gestionar els riscos en els aliments, perquè els distribueixi entre els establiments alimentaris del seu municipi.


           1.  Pla de control de l’aigua
           2.  Pla de neteja i desinfecció
           3.  Pla de control de plagues i d’altres animals indesitjables
           4.  Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària
           5.  Pla de control de proveïdors
           6.  Pla de traçabilitat
           7.  Pla de control de temperatures
           8.  Pla de manteniment i calibratge d’instal·lacions, estris i equipaments
           9.  Pla de control dels al·lèrgens i les substàncies que provoquen intolerància alimentària
          10. Pla de control dels subproductes i residus

 

També es posa a disposició dels ajuntaments la guia de bones pràctiques per garantir aliments segurs Ho fem bé? Ho hem de fer bé!, elaborada i editada per Dipsalut. 

Destinat a paradistes de mercats no sedentaris i fires: Guia de pràctiques correctes d’higiene per a la venda d’aliments en mercats no sedentaris i fires, editada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Destinat a petites i mitjanes empreses: Guia per a la implantació d’un sistema d’autocontrol de la qualitat a les petites i mitjanes empreses agroalimentàries, editada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

Enllaç amb el web de l’ACSA (Agència Catalana de Seguretat Alimentària) per material divulgatiu, entre d'altres, per al control del malbaratament alimentari i amb el web de Canal Salut, on podeu trobar, entre d’altres informacions, el “Decàleg salut i benestar” que recull consells sobre alimentació equilibrada i consum moderat d’alcohol.

Desenvolupament de les actuacions

 

Dipsalut posa a disposició dels ajuntaments gironins material divulgatiu i cursos de formació sobre seguretat alimentària.


Els ajuntaments interessats poden sol·licitar la quantitat de tríptics i guies necessàries en funció del nombre d’establiments alimentaris censats, i inscriure els treballadors de comerç minorista d’alimentació i la restauració que exerceixen la seva tasca en equipaments municipals als cursos bàsics de formació per a manipuladors d’aliments.


Aquest programa facilita als consistoris la difusió de la informació sobre seguretat alimentària entre els responsables d’aquests establiments.

Normativa

 

  • Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
  • Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Cost i finançament

 

Programa de servei gratuït per als ajuntaments.

Sol·licitud

 

Del 3 de desembre de 2019 i fins a període de vigència del catàleg.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut va efectuant al municipi, alhora que es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt13

 

Convocatòria oberta. Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt13” [seu electrònica] podeu prémer aquí.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització