Programes per línies d'actuació

Estils de vida

Pm08ce. Programa "Sigues tu, Centres Educatius"

 

Web del "Sigues tu"

 

Us informem que el programa diposa d'una web pròpia amb tota la informació i recursos per treballar les habilitats per a la vida a l'aula.

Introducció

Està demostrat que els factors socials i econòmics expliquen la majoria de les diferències en salut innecessàries, injustes i evitables. Malauradament, la situació de pandèmia ha esdevingut un clar exemple d’aquesta evidència.

La Convenció dels Drets de la Infància de Nacions Unides reconeix que els infants han de gaudir del nivell de salut més alt possible des del punt de vista físic, mental, espiritual, moral i social. En aquest sentit, les administracions públiques han de desplegar les estratègies necessàries per garantir l’acompliment d’aquests drets.

L’escola i l’institut no són espais neutres, sinó que les desigualtats socials es reprodueixen dins els centres educatius i afecten l’alumnat. Els infants i joves hi passen gran part del temps i, per tant, és important promoure ambients escolars positius, protectors i saludables. De la mateixa manera, les famílies actuals s’enfronten a un context de reptes, incerteses i canvis en el qual es fa palesa la necessitat d’oferir-los un acompanyament des de les polítiques públiques.

Per fer-ho, hem de tenir en compte tota la comunitat educativa i desenvolupar una metodologia participativa basada en l’apoderament individual i comunitari.

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les habilitats per a la vida són un factor clau en la capacitat de les persones per gestionar la seva vida, la seva salut i la capacitat per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi. Algunes d’aquestes destreses considerades com a bàsiques són: l’autoestima, la negociació i el rebuig, l’empatia, el treball en equip, la gestió de les emocions o el pensament crític.

Diferents investigacions han posat en relleu la relació entre aquestes habilitats i els estils de vida saludables. Per exemple, es retarda l’inici del consum de tabac, alcohol i altres drogues, promouen relacions afectives més saludables, i ajuden a controlar la ira i a reduir l’assetjament escolar.
Per altra banda, s’ha demostrat que aquells infants i joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica tenen menys recursos i oportunitats de desenvolupar-les, la qual cosa provoca una situació d’iniquitat que cal revertir.

De la mateixa manera, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s’incorporen tant en el marc conceptual com en les accions i les propostes d’aquest programa. Es facilita que l’alumnat, les famílies i la comunitat educativa valorin la diversitat i incorporin una cultura de justícia social i desenvolupament sostenible. 

Així doncs, el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” facilita l’aprenentatge de les deu habilitats bàsiques per a la vida i els ODS promovent estils de vida saludables i respectuosos amb l’entorn. Mitjançant una estratègia d’universalisme proporcional, els recursos es reparteixen de forma equitativa entre els centres educatius en funció de les seves necessitats, oferint als docents i a les famílies les eines per dur-ho a terme.

Important: Com a novetat, aquest any 2023 trobareu dues sol·licituds. D’una banda podeu sol·licitar el “Sigues tu” per als centres educatius (curs 2023/24) i, per altra banda, el “Sigues tu” per a famílies, que està creixent i obrint noves vies d’intervenció.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa


Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s’incorporen de manera clara tant en el marc conceptual com en les accions i propostes d’aquest programa. Es facilita que l’alumnat, les famílies i la comunitat educativa adquireixin coneixements i habilitats que els permetin l’adopció d’estils de vida saludables, la valoració de la diversitat i el desenvolupament d’una cultura de desenvolupament sostenible.

En aquesta línia, es promou:

 • ODS 3 (Salut i Benestar): la reflexió i el debat al voltant d’aspectes clau com l’afectivitat i la sexualitat o els consums de drogues.
 • ODS 5 (Igualtat de Gènere):  la valoració i coresponsabilitat en les tasques de cura i el treball domèstic no remunerat i es denuncien pràctiques nocives com la mutilació genital o el matrimoni forçat.
 • ODS 12 (Consum Responsable) i ODS 13 (Acció Climàtica): la importància d’adquirir uns hàbits de consum que ens permetin viure en harmonia amb la natura i mitigar el canvi climàtic.
 • ODS 16 (Societats Justes): el treball amb les famílies i la comunitat educativa fomenta una criança positiva i una educació participativa.

Destinataris

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que tinguin com a mínim un centre educatiu (Infantil, Primària, Secundària, Programes de formació i Inserció, Centres d’Educació Especial o Centres de Formació de persones Adultes).

Persones beneficiàries:

 • Alumnat d’infantil i de primària (de P3 a 6è)
 • Alumnat de secundària (1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO)
 • Alumnat de Programes de Formació i Inserció i Centres d’Adults
 • Alumnat dels centres d’educació especial
 • Alumnat de batxillerat i cicles formatius (1r curs, en pla pilot)
 • Equip educatiu dels centres participants i altres professionals de la comunitat educativa.

Objectius

 

 • Desenvolupar les habilitats dels infants i les persones joves perquè puguin afrontar els desafiaments de la vida quotidiana.
 • Promoure la incorporació als centres educatius d’un treball transversal d’educació per a la salut i ajudar així a millorar el benestar tant de l’alumnat com del professorat.

Desenvolupament de les actuacions

 

«Sigues tu, Centres educatius" desenvolupa, als centres educatius, una proposta de treball transversal d’educació per a la salut que inclou processos de formació per alumnat i docents

 

Continguts

Es treballa la salut en base a diferents temàtiques, com per exemple:

Consums (pensament crític, responsabilitat social i envers l’entorn, tabac alcohol i altres drogues, presa de decisions...)

Afectivitat i sexualitat (diversitat sexual i de gènere, relacions afectives, autoestima, gestió de les emocions i sentiments...)

Convivència (entorns saludables, prevenció de l’assetjament, respecte a la diversitat, inclusió i antiracisme, cohesió de grup, relacions de poder, participació, comunicació assertiva, resolució de conflictes...)

 

Materials

El programa inclou material pedagògic per infants i docents. El material per treballar a l’aula, arriba a les escoles que l’hagin sol·licitat a principi de curs. Des del web del programa (siguestu.cat) també es pot accedir a diferents recursos que s’adeqüen a cada nivell educatiu i públic destinatari.

 

Metodologia

Es duu a terme una metodologia activa, vivencial i adaptada a la realitat social i a cada context, que té en compte els coneixements previs i els interessos de les persones participants.

 

Suport als centres educatius

Una professional de l’equip tècnic de Sigues tu facilita la implementació del projecte al centre educatiu i dona suport a l’equip docent, especialment als tutors i tutores, que són els que han d’executar-lo. Es recomana que el programa formi part del projecte educatiu del centre i que es nomeni una persona de l’escola que se’n faci responsable. Per facilitar-ne la implementació, algunes de les sessions amb l’alumnat estan conduïdes directament per professionals de l’equip tècnic del Sigues tu.

D’acord amb les característiques de l’alumnat, es planteja una proposta ajustada a la realitat del centre educatiu:

- Recurs per a infantil i primària. El programa s’implementa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria perquè els tutors i les tutores puguin adequar-lo a la seva programació d’aula.

- Recurs per a ESO, programes de formació i inserció i centres d’adults.
El programa es desenvolupa de manera contínua i s’adapta a les hores de tutoria. Són entre 10 i 20 sessions per curs, que es programen d’acord amb la planificació del centre.


Catàleg de recursos de teatre

Els centres que fan el programa tindran a la seva disposició un catàleg de recursos teatrals. Aquestes activitats contribueixen a reforçar la intervenció pedagògica del programa. Estan dirigides per professionals de les arts escèniques i es duen a terme a l’aula. Tenen com a objectiu cohesionar el grup i treballar les habilitats per a la vida de manera amena i divertida a partir de diferents temes de salut com, per exemple, consums, igualtat de gènere o gestió de les emocions.

 

Sessions per a famílies

Si el centre educatiu i/o les associacions de famílies volen dur a terme les sessions presencials per a famílies, ho hauran de comunicar al seu ajuntament per què faci la sol·licitud corresponent

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Sol·licitud

 

Del 4 de maig al 14 de juliol de 2023

L’han de sol·licitar els ajuntaments perquè es desenvolupi als centres educatius del municipi que hagin comunicat la seva voluntat de participar-hi. La sol·licitud és per al curs 2023/24.

En cas que el centre educatiu o l’ajuntament vulgui conèixer més detalladament el funcionament, serveis i materials inclosos al programa, poden sol·licitar-ho a Dipsalut (972 414 720 o info@siguestu.cat).

La sol·licitud formal s’ha de presentar per via electrònica, des del SIMSAP, accedint al model:
- Pm08ce. Programa Sigues tu, Centres Educatius

L’ajuntament ha d’indicar la relació de centres del municipi interessats en el programa i el nombre aproximat de grups i alumnes que el durien a terme. La sol·licitud del servei s’ha de fer sempre en resposta a la demanda del centre educatiu de la població.

L’Organisme donarà resposta a les sol·licituds fins a esgotar el crèdit pressupostari previst. Tenen prioritat els centres que ja l’hagin implementat en cursos anteriors i els que presentin factors socioeconòmics desfavorables. Si escau, es prioritzen els municipis amb menys població.

Cal recordar que des del SIMSAP també es pot fer el seguiment de totes les accions que es realitzen als centre educatius en el marc d’aquest programa. A més, es poden consultar els resultats de Catàlegs anteriors.

Formació associada

 

El programa ofereix un pla de formació per a docents que inclou:

- Formació inicial (de dues hores) al centre educatiu per explicar la filosofia, la metodologia, els serveis i els materials inclosos en el programa. En cas que s’hagi participat en el Sigues tu en anys anteriors, la formació s’adaptarà a les necessitats específiques del centre.

- Formació continuada per aprofundir en els fonaments teòrics i els continguts del programa i establir sinergies entre els docents participants. Aquesta formació podrà ser a distància (individual) i/o presencial a les instal·lacions del centre educatiu corresponent.

Tota la formació és gratuïta i, en el cas de la formació continuada per docents, està acreditada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Podeu obtenir-ne tota la informació consultant el web del programa Sigues tu (www.siguestu.cat)

Tornar

Sol·licitud del programa Pm08ce

 

El període de solicitud d'aquest programa és del 4 de maig al 14 de juliol del 2023

 

Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pm08ce” podeu prémer aquí

Per a més informació:

 

972 414 720

 

aloste@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització