Programes per línies d'actuació

Estils de vida

Pm08f. Programa "Sigues tu", famílies


 

Web del Sigues tu, famílies

 

Us informem que el programa diposa d'una web pròpia amb tota la informació i recursos per treballar la criança positiva i el bon tracte infantil. 

Introducció

Està demostrat que els factors socials i econòmics expliquen la majoria de les diferències en salut innecessàries, injustes i evitables. Malauradament, la situació de pandèmia ha esdevingut un clar exemple d’aquesta evidència.  La Convenció dels Drets de la Infància de Nacions Unides reconeix que els infants han de gaudir del nivell de salut més alt possible des del punt de vista físic, mental, espiritual, moral i social. En aquest sentit, les administracions públiques han de desplegar les estratègies necessàries per garantir l’acompliment d’aquests drets.

L’escola i l’institut no són espais neutres, sinó que les desigualtats socials es reprodueixen dins els centres educatius i afecten l’alumnat. Els infants i joves hi passen gran part del temps i, per tant, és important promoure ambients escolars positius, protectors i saludables. De la mateixa manera, les famílies actuals s’enfronten a un context de reptes, incerteses i canvis en el qual es fa palesa la necessitat d’oferir-los un acompanyament des de les polítiques públiques. Per fer-ho, hem de tenir en compte tota la comunitat educativa i desenvolupar una metodologia participativa basada en l’apoderament individual i comunitari.

D’acord amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les habilitats per a la vida són un factor clau en la capacitat de les persones per gestionar la seva vida, la seva salut i la capacitat per relacionar-se amb l’entorn i influir-hi. Algunes d’aquestes destreses considerades com a bàsiques són: l’autoestima, la negociació i el rebuig, l’empatia, el treball en equip, la gestió de les emocions o el pensament crític.  Diferents investigacions han posat en relleu la relació entre aquestes habilitats i els estils de vida saludables. Per exemple, es retarda l’inici del consum de tabac, alcohol i altres drogues, promouen relacions afectives més saludables, i ajuden a controlar la ira i a reduir l’assetjament escolar.  Per altra banda, s’ha demostrat que aquells infants i joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica tenen menys recursos i oportunitats de desenvolupar-les, la qual cosa provoca una situació d’iniquitat que cal revertir.

Així doncs, el programa “Sigues tu: eines i actius per a la salut” facilita l’aprenentatge de les deu habilitats bàsiques per a la vida i els ODS promovent estils de vida saludables i respectuosos amb l’entorn. Mitjançant una estratègia d’universalisme proporcional, els recursos es reparteixen de forma equitativa entre els centres educatius en funció de les seves necessitats, oferint als docents i a les famílies les eines per dur-ho a terme.

Com a novetat, aquest any 2023 trobareu dues sol·licituds. D’una banda podeu sol·licitar el “Sigues tu” per als centres educatius (curs 2023/24) i, per altra banda, el “Sigues tu” per a famílies, que està creixent i obrint noves vies d’intervenció. 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s’incorporen de manera clara tant en el marc conceptual com en les accions i propostes d’aquest programa. Es facilita que l’alumnat, les famílies i la comunitat educativa adquireixin coneixements i habilitats que els permetin l’adopció d’estils de vida saludables, la valoració de la diversitat i el desenvolupament d’una cultura de desenvolupament sostenible.

En aquesta línia, es promou:

 • ODS 3 (Salut i Benestar): la reflexió i el debat al voltant d’aspectes clau com l’afectivitat i la sexualitat o els consums de drogues.
 • ODS 5 (Igualtat de Gènere):  la valoració i coresponsabilitat en les tasques de cura i el treball domèstic no remunerat i es denuncien pràctiques nocives com la mutilació genital o el matrimoni forçat.
 • ODS 12 (Consum Responsable) i ODS 13 (Acció Climàtica): la importància d’adquirir uns hàbits de consum que ens permetin viure en harmonia amb la natura i mitigar el canvi climàtic.
 • ODS 16 (Societats Justes): el treball amb les famílies i la comunitat educativa fomenta una criança positiva i una educació participativa.

Destinataris

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona interessats en oferir acompanyament a les famílies i que tinguin qualsevol equipament municipal que els hi presti serveis (per exemple: centre educatiu, centre cívic, biblioteca, punt d’igualtat, etcètera). Els ajuntaments també poden fer la sol·licitud del programa a iniciativa d’altres com, per exemple, a petició de les associacions de famílies dels centres educatius del municipi.

 

Persones beneficiàries: 

 • Famílies, pares, mares i persones amb un rol de cura d’un infant, adolescent o jove.
 • Professionals de la comunitat del camp social, sanitari i educatiu que treballen en aquest àmbit.

Objectius

 • Facilitar a les famílies espais de formació i reflexió sobre la salut i el benestar dels infants, adolescents i joves.
 • Proporcionar estratègies de criança positiva i acompanyar les famílies en les seves tasques educatives i de cura.
 • Fomentar la formació i els espais compartits entre les famílies, els professionals i la ciutadania en general per potenciar el desenvolupament de les polítiques públiques sobre criança positiva i bon tracte infantil.

Desenvolupament de les actuacions

Taller presencial «Com parlar als infants»: S’ofereix a les famílies un taller de 6 sessions de 2 hores de durada cadascuna (es pot demanar el format reduït de 4 sessions) per aprofundir en l’estratègia de criança positiva, les habilitats parentals i el bon tracte infantil. Una professional de l’equip tècnic del “Sigues tu en família” durà a terme aquesta formació.

Les temàtiques que es treballen són: ajudar els infants a gestionar les emocions i els sentiments, fomentar la col·laboració familiar, buscar alternatives al càstig, estimular l’autonomia, l’elogi i l’autoestima i com desfer-nos de les etiquetes. Cada participant rep un quadern de treball.

Les sessions es podran dur a terme en centres educatius o en altres equipaments municipals. Per organitzar-les i crear el grup de famílies és necessària la col·laboració d’un responsable del recurs municipal, centre educatiu o entitat. També és important disposar d'un grup mínim de 10-12 persones per poder tirar endavant un taller de famílies.

 

En l’organització d’aquest taller, es poden incloure aquest dos serveis associats:

 • Servei de monitoratge per a infants: De forma paral·lela a les sessions dels adults es pot organitzar uns tallers educatius amb els infants. Estan conduïts per monitoratge i es realitzen activitats d’educació emocional des el lleure educatiu. Això permet afavorir l’assistència de les famílies a la formació, i en especial de les parelles, i promoure la continuïtat del treball d’aquestes competències psicosocials a casa amb tota la família.
 • Servei de suport: en aquells contextos ens els quals existeixin barreres que dificultin l’assoliment dels objectius del taller es podrà comptar amb el suport d’una professional especialitzada en mediació comunitària, que permetrà adaptar la metodologia i la implementació del taller formatiu a aquells casos que ho requereixin.

 

En cas que es vulgui conèixer més detalladament el funcionament i els serveis inclosos al programa, podeu sol·licitar-ho a Dipsalut (972 414 720 o info@siguestu.cat). També es pot consultar la web www.siguestu.cat/enfamília en la qual s’amplia i s’actualitza tota la informació.

Cost i finançament

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut.

Sol·licitud

Del 29 de novembre 2022 al 31 d’octubre de 2023.

L’han de dur a terme els ajuntaments que vulguin comptar amb aquest suport a les famílies i desenvolupar-lo en algun dels seus equipaments municipals. També poden demanar-lo per a aquells centres educatius o associacions de famílies d’alumnes (AMPA/AFA) que li hagin comunicat la seva voluntat de participar-hi.

 

Es recomana que per als centres educatius i les associacions de famílies que vulguin desenvolupar el programa de famílies es faci la sol·licitud al mateix període que els Sigues tu, centres educatius, del 4 de maig al 14 de juliol de 2023 (o com a període excepcional del 5 al 30 de setembre de 2023). Per a la resta d'equipaments municipls (llars d'infants, serveis socials, centre cívic, etc) es podrà fer la sol·icitud de manera flexible al llarg de l'any.

 

La sol·licitud s’ha de fer des del SIMSAP, per via electrònica, accedint al model:

L’Organisme donarà resposta a les sol·licituds fins a esgotar el crèdit pressupostari previst. Tenen prioritat els centres o municipis que no l’hagin implementat en cursos anteriors i els que presentin factors socioeconòmics desfavorables. Si escau, es prioritzen els municipis amb menys població. També és important disposar d'un grup mínim de 10-12 persones per poder tirar endavant un taller de famílies.


A través del SIMSAP, els ajuntaments podran fer el seguiment de les actuacions per a les famílies que es realitzin al seu municipi

Altres administracions i entitats que atenguin les famílies i vulguin desenvolupar una estratègia de criança positiva, bon tracte infantil i drets dels infants, també poden demanar el “Sigues tu, famílies” des de la Seu Electrònica, accedint al model:


 

Formació associada

A més de les accions presencials, Dipsalut gestiona la següent formació telemàtica (i n’assumeix tota la gestió). Els ajuntaments en poden fer difusió en els seus canals per oferir-la a les famílies i a la ciutadania del seu municipi. De la mateixa manera, altres administracions o entitats poden donar a conèixer aquesta oferta formativa entre els públics que considerin adequats:

 • Càpsules formatives telemàtiques: Són formacions en línia de la mà de diferents professionals que donaran recursos i eines per acompanyar les famílies en temes relacionats amb la salut, el benestar i la criança. Cada trimestre escolar s’ofereixen noves càpsules amb temàtiques diferents: ús de pantalles, acompanyament a la sexualitat, gestió emocional, comunicació no violenta, prevenció de les relacions abusives, assetjament escolar, etc. La mateixa càpsula es repeteix diversos dies i en horaris diferents per tal de facilitar l’assistència i la conciliació familiar i laboral.
 • Recursos al web: Les famílies i els professionals poden consultar aquest banc de recursos on trobaran fitxes, àudios, vídeos, contes i lectures recomanades sobre temàtiques relacionades amb la criança, l’educació i la salut. D’aquesta manera es pot seguir treballant aquestes competències a casa i a l’àmbit laboral.
 • Taller telemàtic «Com parlar als infants»: El mateix taller que s’ofereix de manera presencial es pot realitzar telemàticament des de casa. Cada trimestre escolar s’ofereixen 4 edicions amb horaris diferents: matí, migdia, tarda o vespre. Aquests grups són oberts a totes les famílies de la demarcació de Girona, que poden escollir l’edició que els vagi millor. D’aquesta manera es pretén facilitar l’assistència i la conciliació familiar i laboral. Es treballen les mateixes temàtiques i cada participant rep un quadern de treball.
 • Formació per a professionals: Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa sobre criança positiva, bon tracte infantil i drets dels infants a professionals de serveis socials, sanitaris i educatius de la comunitat que treballen en l’atenció a famílies.

Tota aquesta oferta es pot consultar a www.siguestu.cat/enfamília. Per a dubtes o informació addicional, podeu dirigir-vos al 972 414 720 o a info@siguestu.cat.

Tornar

Sol·licitud del programa Pm08

Per accedir a la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pm08f” [seu electrònica] seleccioneu els enllaços següents:

El període de solicitud d'aquest programa és del 29 de novembre 2022 al 31 d’octubre de 2023.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització