Programes per línies d'actuació

Establiments públics i indrets habitats

Pt09. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils

 

Introducció

 

Les sorreres situades a les àrees de jocs infantils dels espais verds d’ús públic, escoles de primària i llars d’infants són espais que ajuden a desenvolupar les habilitats dels més petits. Alhora, poden comportar determinats riscos derivats, per exemple, d’una higiene insuficient de la sorra.

La Comissió de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya va publicar dues normes tecnològiques que donen el marc de referència necessari per a la gestió de sorreres ubicades als espais d’ús públic.

Amb aquest programa, Dipsalut dona suport als municipis en la gestió dels riscos per a la salut que poden confluir en les sorreres.

L’any 2020, s’ha avaluat la qualitat higiènica i sanitària de 302 sorreres infantils dels 111 municipis que han sol·licitat el servei. S’ha detectat contaminació microbiològica* per enterococs fecals en un 15,89% de les sorreres; per Escherichia coli, en un 3,9%, i per ous de nemàtodes (Ascaris), en un 2,3%. Hi ha una incidència més baixa en relació amb l’any passat perquè actualment només s’han pogut avaluar un terç de les sorreres habituals. A causa de la pandèmia de la Covid-19, es van tancar les escoles i els sorrals en espais públics al març i no s’han obert fins al setembre. S’ha informat els ajuntaments de totes aquelles sorreres on s’ha detectat contaminació i s’han determinat les mesures correctores necessàries per eliminar-la, i en la majoria dels casos s’ha vist com a efectiva la substitució de la sorra. De la mateixa manera, s’ha comunicat i s’ha recomanat corregir altres anomalies relatives a la seguretat d’ús, disseny, construcció o al manteniment d’aquests espais.

(*dades del setembre del 2020. Cal tenir present que les dades obtingudes no són comparables a altres edicions del programa atesa la situació de pandèmia per la Covid-19).

Objectius

 

 • Avaluar les condicions de salubritat de les sorreres d’àrees de jocs infantils d’escoles de primària, llars d’infants i parcs públics.
 • Descriure i avaluar les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment de les sorreres infantils.
 • Proveir els ajuntaments dels serveis necessaris per a l’avaluació i el control de la salubritat de les sorres.
 • Proposar les mesures preventives i correctores als ajuntaments per a la millora de la salubritat de les sorreres.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Elaborar i implementar un pla de control analític per avaluar la qualitat sanitària de la sorra amb la determinació dels paràmetres microbiològics i parasitològics descrits a la NTJ 13J:1998 (higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils).
 • Realitzar o desenvolupar un pla de descripció i avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment a partir de la NTJ 09S:1998 (sorreres en àrees de jocs infantils).
 • Proveir del suport tècnic necessari els ajuntaments i altres autoritats sanitàries en cas de presència de contaminació per microorganismes.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor de les tasques associades al programa es posa en contacte amb els responsables municipals per fixar la data i l’hora de visita per conèixer les instal·lacions i fer les actuacions determinades al programa.

 • Pla de descripció i avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment: es visiten les sorreres per recollir la informació necessària que permeti disposar de la descripció de la sorrera i els seus elements. S’avalua la zona de joc i la sorrera per detectar i descriure els elements que poden suposar un risc en relació amb la seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment per aplicar-hi les mesures correctores necessàries.
 • Pla de control analític de la qualitat de la sorra: es realitza un pla anual de recollida i anàlisi de mostres.
 • Dossier tècnic: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions.

Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

En el cas que els resultats indiquin situacions de risc, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut ofereix per gestionar-les i corregir-les. Els resultats s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Normes tecnològiques de referència

 
 • NTJ O9S: 1998 Sorreres en àrees de jocs infantis.
 • NTJ 13R: 1998 Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils.

Cost i finançament


Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable (que es calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades). Podeu consultar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils al web de Dipsalut.


El cost de referència per a cada actuació del programa és de 195 euros. En funció de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades, Dipsalut n’assumeix entre un 30% i un 90%.

Informació addicional:

Sol·licitud

 

De l’15 de desembre del 2020 al 22 de desembre de 2020.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del SIMSAP.

Per al correcte desenvolupament del programa sol·licitat es requereix el compromís de l’ajuntament a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de Dipsalut per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i, si escau, l’acompanyament als equipaments municipals.


Cal recordar que el SIMSAP permet fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que Dipsalut està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt09

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt09” [seu electrònica] podeu prémer aquí. 

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització