Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de vida

L’Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut i Qualitat de Vida, té com a finalitat donar suport als municipis en el desplegament de programes, projectes i accions en l’àmbit municipal per promoure la salut i una major qualitat de vida. Per fer-ho, impulsa i desenvolupa estratègies i dispositius que permetin incidir en entorns saludables, en els estils de vida i les condicions de vida de les persones.

Pm10. Programa «Benestar i Comunitat»

 

Introducció

Els informes macroeconòmics d’organismes oficials (UE, OCDE...) apunten a una sortida de la crisi econòmica tal i com l’hem coneguda els últims anys. No obstant, remarquen que la crisi ha impactat especialment sobre les persones més vulnerables i que la conseqüència ha estat un augment de les desigualtats socials.

Els indicadors de pobresa i desigualtat continuen mostrant una realitat en la qual un bon grup de ciutadanes i ciutadans han quedat atrapats en la pobresa i l’exclusió. Aquests indicadors mostren una vulneració de drets fonamentals recollits en la declaració dels Drets Humans. A Catalunya, han reaparegut els anomenats “treballadors pobres”, és a dir, persones que, malgrat tenir una feina i certs ingressos, es mantenen en situació de pobresa. El principi que el treball era garant d’una vida digna s’ha esfumat amb la crisi econòmica.

És especialment crítica la situació de les famílies que tenen infants a càrrec que, en darrer terme, són les víctimes més febles i vulnerables de la creixent desigualtat. L’impacte social, educatiu i en salut en la infància és dramàtic per la seva duresa en el present i pels greus impactes en el futur.

Segons el model de Determinants Socials de la Salut (DSS) aportat per la Organització Mundial de la Salut, revertir aquesta situació depèn de polítiques estructurals en els que Dipsalut té poca capacitat d’incidència i de transformació a nivell global. No obstant, pot contribuir a millorar aquests factors a nivell local i també a reduir els efectes negatius d’aquestes circumstàncies. Per això, aposta per millorar els mecanismes i estructures comunitàries que les aborden i alhora millorar les condicions de vida d’aquestes persones.

L’agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposada per les Nacions Unides és una nova línia de treball que hauria de permetre un enfocament més integral d’aquestes situacions. Els ODS ofereixen un marc per continuar impulsant la transversalitat i la governança democràtica, promovent la creació d’aliances amb tots els sectors i la ciutadania, per assolir els objectius d’un major benestar per a tota la població, especialment amb la implicació d’aquells grups socials especialment vulnerats.

L’agenda dels ODS ens orienta a reforçar els vincles de la comunitat humana amb l’ecosistema que la sosté, promovent alhora una societat més justa i equitativa i el respecte cap al medi ambient.

Per altra banda Dipsalut disposa d’un marc conceptual de promoció de la salut amb estretes vinculacions a la promoció del benestar. Per aquest motiu aquest marc conceptual també forma part del marc d’intervenció (vegeu annex1).

Es per tot això que el programa Salut i Crisi evoluciona cap al programa Benestar i Comunitat. La “Comunitat” - entesa en un sentit ampli, que engloba tots els actors que la configuren- pren el relleu al concepte “Crisi”. Seguint la carta de Shanghai de promoció de la salut, comencem a incloure el concepte “Benestar”, que ens permet un abordatge més ampli de la salut humana.

El benestar d’una comunitat no és vincula només a les condicions materials de vida sinó que va lligat també a la sostenibilitat, la solidaritat, la justícia, la igualtat, l’equitat, i la seva participació que permeten, als membres d’una comunitat, el seu màxim desenvolupament com a éssers humans.

És amb aquesta perspectiva durant el 2018 Dipsalut assumeix el repte de transformar el Salut i Crisi en el Benestar i Comunitat, per a contribuir a la salut humana en les seves diverses dimensions i interrelacions: biològica, social, psicològica, espiritual i ambiental.

Destinataris

 

Els ajuntaments, els ens locals supramunicipals ( i organismes dependents)  i les organitzacions sense ànim de lucre de la demarcació de Girona que tinguin dispositius en funcionament per donar resposta a la crisi econòmica i que responguin a l’objecte i funcionament d’aquest programa.

Objectius

El suport econòmic ha de servir per articular i integrar els dispositius que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de vulnerabilitat i alhora que contribueixin al benestar de la comunitat en el seu conjunt, i a més, contribueixin a:


Els objectius del Benestar i Comunitat son:

 

• Promoure la garantia de drets reconeguts a la declaració universal dels drets humans que constitueixen els drets econòmics, socials i culturals.


• Apoderar les comunitats i les persones per enfortir les seves capacitats de transformació les seves condicions de vida.


• Impulsar la salut i benestar de la comunitat i, especialment, de les famílies amb infants a càrrec.


• Promoure la governança democràtica de les polítiques públiques, amb el desenvolupament del treball en xarxa i el treball conjunt entre els diferents actors que operen en un territori.


• Impulsar la integració operativa del model de determinants socials de la salut i els objectius de desenvolupament sostenible.

Finançament

 

Programa de suport econòmic. Per aquest 2018, el programa està dotat 1.177.690 euros.

Bases i Convocatòria

 

Publicació de les bases -->  BOP de Girona, núm. 51, de 13 de març de 2018.

Publicació de la convocatòria --> BOP de Girona núm. 76, de 19 d'abril de 2018

Informació addicional:

  Documents

  Sol·licitud

   

  El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de la subvenció que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona i que també es podrà consultar al web de Dipsalut i es preveu pel primer trimestre.


  La sol·licitud d’aquest programa s’ha de realitzar per via electrònica, a través de la seu electrònica de Dipsalut.

  Resolució

   

  La resolució de la convocatòria es publicarà al tauler d'anuncis (e-Tauler) de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), d'acord amb les Bases i l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

  Justificació

   

  El termini previst per justificar les despeses es publicarà a la corresponent convocatòria.

  Tornar

  Sol·licitud del programa Benestar i Comunitat

  El període de sol·licitud s'estableix a les bases de convocatòria de subvenció que es publiquen al Butlletí oficial de la provincia - BOP-.

  Per a més informació:

   

  972 414 720

   

  pbatlle@dipsalut.cat

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització