Programa de formació

Dipsalut ofereix activitats formatives als professionals que treballen en els àmbits de la protecció i la promoció de la salut. L'objectiu és facilitar l'aprenentatge continuat per tal que es puguin actualitzar constantment els coneixements i adquirir noves competències. D'aquesta manera s'aconsegueix millorar el disseny, la planificació i la gestió de les polítiques de salut pública.

F101ah - Curs de gestió i control d'instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losi

Curs orientat al personal dedicat a efectuar operacions dirigides a la prevenció i control de la legionel·losi en les instal·lacions recollides a la legislació vigent.

 

 

En els últims anys s'ha produït un augment de la incidència d'aquesta malaltia arreu d'Europa. La presència de diversos brots de legionel·losi al nostre país ha generat un elevat interès i preocupació entre les autoritats sanitàries. Per això, és important que s'elaborin i apliquin programes de manteniment, de neteja i de desinfecció i d'autocontrol adequats a les característiques particulars d'instal·lacions d'alt i baix risc.

Fitxa tècnica

 

Dates:  18, 20, 22, 25, 27 i 29 de novembre de 2019

Lloc: Dipsalut

 

Horari: de 10:00 a 14:00h i el 29 de novembre de 09:00 a 14:00h.

Durada: 25 hores

Període d'inscripció: del 17 de setembre fins a cobrir les places.

Places: 25

Preu del curs: el curs és gratuït per a l'alumne/a, però te un cost per a Dipsalut de 150 euros per alumne/a.

Imparteix: CECAM

Destinataris

 

Curs orientat al personal dedicat a efectuar operacions dirigides a la gestió i al control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc de transmissió de la legionel·losi, especialment dirigit a treballadors dels equipaments municipals de la demarcació de Girona.

Objectius generals

 

  • Disposar dels coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut derivats de la legionel·losi
  • Disposar de les habilitats necessàries per efectuar operacions de manteniment higiènicosanitari i de prevenció del risc de transmissió de la legionel·losi en les instal·lacions regulades pel Decret 352/2004, de 27 de juliol.

Continguts

 

  • Les característiques de la legionel·la i la legionel·losi. Epidemiologia i sistemes de vigilància.
  • Àmbit normatiu.
  • Les principals actuacions de manteniment, neteja i desinfecció de les instal·lacions de risc.
  • Els programes d'autocontrol i els fulls de registre corresponents.
  • Riscos derivats de l'ús de productes químics per a la neteja i desinfecció d'instal·lacions.
  • Les mesures preventives i de seguretat.

Docents

MªÀngels Rius Solé
Llicenciada en ciències biològiques i bioquímica. Doctora en química, coordinadora tècnica de l’Àrea de Química i Medi Ambient de CECAM.

Albert Darnés Baldrich
Llicenciat en Ciències ambientals i màster en sistemes de gestió d'integrada de la qualitat, seguretat i medi ambient.

Marc Abad Riao
Arquitecte tècnic. Amplia experiència en la caracterització d'instal·lacions de risc de legionella, actuant com tècnic especialista a CECAM.

Imma Pibernat Vales
Doctora en ciències biològiques, cap de l'Àrea de Microbiologia de CECAM.

Xavier Biosca
Llicenciat en Ciències Biològiques.

Elena García Pelayo
Llicenciada en ciències biològiques, cap de l'Àrea de Salut Pública de CECAM. Àmplia experiència en implantació de plans d’autocontrol i control analític de legionel·la.

Temari

 

Importància sanitària de la legionel·losi (3h)


- Biologia i ecologia de l'agent casual.
- Cadena epidemiològica de la malaltia.
- Sistemes de vigilància epidemiològica.
- Instal·lacions de risc.


Àmbit normatiu (3h)

- Introducció a les bases jurídiques de la responsabilitat de les empreses en la prestació de serveis per a la prevenció de la legionel·losi, incloent-hi la formació actualitzada dels seus treballadors.
- Normativa relacionada amb la prevenció i el control de la legionel·losi, les substàncies i preparats perillosos, aigua de consum humà, plaguicides i biocides, instal·lacions tèrmiques d'edificis i abocaments industrials.

 

Criteris generals de neteja i desinfecció (3h)

- Coneixements generals de la química de l'aigua
- Bones pràctiques de neteja i desinfecció
- Tipus de productes: desinfectants, antiincrustants, antioxidants, neutralitzants...
- Registre de productes. Desinfectants autoritzat.
- Altres tipus de desinfecció: físics i fisicoquímics.


Salut pública i laboral (2h)

- Marc normatiu.
- Riscos derivats de l'ús de productes químics.
- Danys per a la salut derivats de l'ús de productes químics. Mesures preventives.

 

Instal·lacions de risc incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 865/2003 (4h)

- Disseny, funcionament i models.
- Programa de manteniment i tractament.
- Presa de mostres.
- Controls analítics.


Identificació de punts crítics i elaboració de programes de control
(2h)

 

Pràctiques (7h)

- Visites a instal·lacions.
- Presa de mostres i mesures in situ.
- Interpretació de l'etiqueta de productes químics.
- Preparació de dissolucions de productes a diferents concentracions.
- Emplenament de fulls de registre de manteniment.

Metodologia

 

Classes expositives sobre aquells continguts que així ho requereixin o bé interactives, a fi de fomentar l'intercanvi de coneixements entre els formadors i els alumnes mitjançant la discussió de casos pràctics o experiències professionals concretes.

L'últim dia es farà una visita a una instal·lació esportiva.
 

Avaluació

 

Assistència al 100% de les sessions.

Actitud positiva durant el curs.

Prova d'avaluació escrita.

Acreditació

 

Certificat d'assistència amb aprofitament del curs.

Curs autoritzat per la Direcció General de Planificació i Recerca de la Salut

Materials

 

Al començament del curs es lliurarà a l'alumnat un dossier que inclourà totes les transparències que s'utilitzaran per fer la formació de manera que puguin seguir les explicacions i prendre'n notes.

Inscripcions

 

El període d'inscripció a aquest curs s'obrirà el proper 17 de setembre del 2019.

La inscripció es fa a través de la web de Dipsalut, podeu clicar la pestanya sol·licitud que hi ha a dalt.

És molt important que les dades que ens faciliteu a la inscripció siguin completes i correctes. Assegureu-vos que heu escrit correctament el nom, cognoms i número de DNI de l'alumne, així com la seva adreça electrònica.

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades mitjançant la sol·licitud s’incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Dipsalut i seran utilitzades únicament per propòsits estadístics i, si escau, per informar-los sobre activitats formatives promogudes per l’organisme, que puguin ser del seu interès. Els titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Dipsalut.

Tornar

Sol·licitud del curs

F101ah - Curs de gestió i control d'instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losi

Fitxa tècnica

 

Dates:  18, 20, 22, 25, 27 i 29 de novembre de 2019

Lloc: Dipsalut

 

Horari: de 10:00 a 14:00h i el 29 de novembre de 09:00 a 14:00h.

Durada: 25 hores

Període d'inscripció: del 17 de setembre fins a cobrir les places.

Places: 25

Preu del curs: el curs és gratuït per a l'alumne/a, però te un cost per a Dipsalut de 150 euros per alumne/a.

Imparteix: CECAM

Responsable del tractament: Dipsalut - Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona

Legitimació: Prestació d’un servei en compliment d'una missió d'interès públic.

Destinataris: En el cas de treballadors dels ens locals, es comuniquen a l'ens al que està adscrit la persona usuària del servei.

Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant-vos a Dipsalut.

Trobareu més informació aquí.

Vull rebre informació dels cursos que ofereix Dipsalut.

* Camps obligatoris

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització