Noticia

Imatge dels laboratoris on es realitzen els controls analítics de les mostres d'aigua

28/01/2020

Recomanacions davant les incidències en els abastaments

Entre moltes altres conseqüències, el temporal Gloria ha provocat nombroses incidències en els abastaments i les xarxes de distribució d’aigua de boca, com trencament de canonades o contaminació de les fonts.


Davant aquesta situació, diversos municipis de la demarcació han hagut d'interrompre temporalment el subministrament, restringir l’ús d’aigua de consum o bé alertar la ciutadania de les precaucions a prendre per tal de protegir la seva salut.

Des de Dipsalut es proporciona assessorament i suport tècnic als ajuntaments (a través de dos programes del Catàleg de Serveis) per tal que puguin complir la seva responsabilitat de garantir que l’aigua subministrada és apta per al consum humà.

Una situació freqüent aquests dies ha estat la pèrdua de transparència de l’aigua, degut a que alguns fonts d’abastiment s’han contaminat amb l’escorrentia superficial, amb l’arrossegament de partícules del terreny.

Davant l’augment de la terbolesa, s’ha recomanat als gestors dels abastaments, segons cada cas, alguna de les mesures següents:

- Suspendre o disminuir (si la primera opció no és possible) la captació de l’aigua, fins que remeti l’episodi (cal recordar que es pot continuar usant l’aigua que hi hagi als dipòsits i no hagi estat contaminada)

- Substituir per un recurs alternatiu, si existeix.

- Restringir l’ús d’aigua de consum i informar la ciutadania de les mesures d’autoprotecció que cal adoptar, que bàsicament es resumeixen en: no fer servir l’aigua de la xarxa per beure, per cuinar o per altres usos alimentaris i per a determinades accions de neteja o higiene personal. Per a substituir-la, es pot fer servir aigua embotellada. En alguns casos, es pot aconsellar desinfectar o bullir l’aigua com a mesura suficient per a garantir-ne la salubritat.

Cal recordar que l’augment de la terbolesa significa un empitjorament de la qualitat físico-química de l’aigua, de manera que es podrien arribar a causar problemes sanitaris greus. Per aquest motiu, és necessari que els gestors de les xarxes informin immediatament de les incidències a les autoritats necessàries i que es prenguin immediatament les mesures necessàries segons cada cas.

 

Podeu obtenir més informació sobre les recomanacions davant les incidències en els abastaments, clicant aquest enllaç.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització