Notícies

 

16/04/2020

Recomanacions de neteja i desinfecció per a centres geriàtrics

Els procediments habituals s'han d'ampliar i intensificar, incidint especialment en aquelles zones i elements que tenen contacte amb les mans. Les residències amb malalts o possibles casos de Covid-19 han d'extremar la desinfecció.

D’acord amb els documents del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, informem els ajuntaments gironins de les pautes a seguir per netejar i desinfectar els interiors d’edificis com, per exemple, centres geriàtrics.


En primer lloc es recomana que, sempre que sigui possible, la neteja es faci amb personal propi, per reduir la mobilitat de les persones i, per tant, riscos de contraure la malaltia.


En els casos en els que calgui comptar amb empreses externes que realitzen serveis a tercers de tractaments de desinfecció de l’aire, superfícies, materials, equips i mobles, cal assegurar-se que estan inscrites al Registre Oficial d’establiments i serveis biocides (ROESB o ROESP)


Pautes de neteja i desinfecció (quan es realitza amb el personal propi)

 

Es diferencien dos passos: el de neteja i el de desinfecció.


La neteja s'ha de dur a terme en primer lloc. És la que permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica dels espais i les superfícies. Cal retirar aquesta brutícia per tal que no interfereixi amb els productes desinfectants i en redueixi l'eficàcia.


Un cop realitzada la neteja, cal fer la desinfecció. Els desinfectants són els que destrueixen o inactiven els microorganismes


Per als dos passos s'utilitzen productes domèstics. A continuació, detallem:

- Per a neteja de terres: es pot fer servir aigua a una temperatura superior a 55 graus amb sabó i un cop netejat, desinfectar amb aigua freda amb lleixiu (recordeu que amb l'aigua calenta el lleixiu perd efectivitat) la dosi és per cada litre d'aigua freda 20 mil·lilitres de lleixiu domèstic.

- Per a la resta de superfícies (mobiliari, portes, poms, aixetes, interruptors, passamans d'escales, comandaments, teclats, telèfons mòbils i altres elements en contacte directe amb les mans: treure la pols i tot seguit, passar una baieta impregnada amb una barreja que es pot fer amb 20 mil·lilitres de lleixiu domèstic i un litre d’aigua freda de l’aixeta. Cal anar rentant la baieta amb aigua  i tornar-la a mullar amb la barreja de lleixiu després de cada ús. 

La desinfecció també es pot dur a terme, si no es vol utilitzar lleixiu, amb una barreja d’alcohol i aigua (pot ser de l’aixeta o destil·lada. Per cada 30 mil·lilitres d'aigua destil·lada o de l'aixeta posar-hi 70 mil·lilitres d'alcohol de 96 graus). Un altre desinfectant eficaç és l'aigua oxigenada: impregnant la baieta directament de l’ampolla d’aigua oxigenada. Recordeu anar rentant sovint les baietes o draps que s'utilitzin i tornar-los a impregnar amb el desinfectant escollit.

- No hem d'oblidar netejar i desinfectar les zones per on toquem les cadires, les taules, les finestres..i cal posar especial atenció en els utensilis de cuina compartits com plats, coberts, gots o gerres. La neteja de la vaixella s’ha de realitzar,a poder ser, amb rentaplats a una temperatura mínima de 82º i amb els detergents habituals.

És important remarcar que cal desinfectar adequadament el material d’ús (baietes, draps, pal de fregar i altres), i renovar-los sovint. També s'ha d’anar ventilant, per renovar l'aire dels diferents espais.

Pel que fa a la freqüència de les actuacions de neteja i desinfecció, no es pot generalitzar. Dependrà de les particularitats de cada establiment i, sobretot, de si hi ha malalts o possibles positius de Covid-19. En aquest darrer cas, a més, es recomana fer una barreja més forta de lleixiu, posant-hi 50 mil·lilitres per litre d’aigua, en comptes de 20.

Aquestes pautes de neteja i desinfecció es poden extrapolar a altres locals, com ara comerços, establiments o espais de concurrència i també, domicilis.

Més informació sobre aquesta qüestió:


https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/serveis-desinfeccio-espais-publics.pdf


https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-residencies-geriatriques.pdf


Pautas de desinfección de superficies y espacios habitados por casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19. Viviendas, residencias, centros escolares, espacios de pública concurrencia (centros comerciales, supermercados, etc.) y transportes de viajeros.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització