Notícies

 

El compromís social i mediambiental en la contractació

Gràfic de la distribució del pressupost 2021 segons impacte sobre els ODS

01/06/2021

El compromís social i mediambiental en la contractació

Les administracions públiques tenim la responsabilitat d’impulsar, amb les nostres polítiques, un món més just i sostenible. Per aquest motiu, a la normativa, cada cop hi ha més eines que faciliten la consecució d’aquests objectius.

(article sobre el compromís social i mediambiental en la contractació de Dipsalut, elaborat pel cap de l'Àrea de Serveis Jurídics, Econòmics i d'Organització, David Àlvarez Carreño. Extret de La Revista de Dipsalut, n.29)

 

En el cas de la contractació pública, amb la llei 9/2017, sembla que la dimensió social i mediambiental es consolida i arriba al seu punt de maduresa, després lleis vàries en les que ja s’introduïa, però de forma més genèrica.

 

Un exemple clar d’aquesta consolidació és que el mateix article 1 de la norma esmentada obliga a incorporar de forma transversal i preceptiva criteris socials i mediambientals, en tota contractació pública, sempre que tinguin relació amb l’objecte del contracte.

 

Pel que fa a Dipsalut, un organisme com el nostre té diferents possibilitats per introduir clàusules a la seva contractació que permetin adquirir productes i serveis més sosteni-bles i socialment justos.

 

Un primer estadi és en la tria dels productes i serveis i la seva configuració, ja sigui mitjançant un contracte menor o a través d’una licitació.

 

- Alguns exemples reals aplicats a la nostra contractació menor són:

 

1.Compra de bicicletes elèctriques en comptes de cotxes o motos

 

2.Instal·lació d’aparells de clima eficients energèticament

 

3.Instal·lació de plaques led per substitució de fluorescents

 

4.Neteja de vehicles a un centre especial de treball

 

5.Compra de mobiliari altament reciclable o amb un percentat-ge de materials reciclats

 

6. Compra de paper i material d’oficina més sostenible

 

 

- En el cas de licitacions tenim els següents exemples:

 

7.Contractació del servei de vigilància amb una empresa d’inserció

 

8.Contractació del servei de neteja amb productes més respectuosos amb el medi ambient

 

9.Arrendament i compra de vehicles híbrids

 

- Un segon moment és en la fixació de la solvència de les empreses que contractem. En aquest cas el més usual és demanar la disposició de normes ISO com la 14.001 o la certificació EMAS, que acrediten les polítiques de gestió mediambiental de les empreses.

 

- En tercer lloc a una part important de licitacions s’incorpora algun criteri de valoració relacionat amb la sostenibililitat o l’àmbit social. Alguns exemples són:

 

10. El servei de realització de les entrevistes domiciliàries als participants de l’estudi maduresa i envelliment satisfactori a Girona –estudi MESGI50-, on es va valorar l’estabilitat del personal que havia d’executar el contracte. I, pel que fa al material físic, es va valorar que aquest fos produït per una ONG, que l’encartament i distribució fos fet per empre-ses d’inserció o l’acreditació d’ecoetiquetes

 

11. El Servei local de Teleassistència, on es va valorar que els vehicles emetin menys emissions de CO2 i NOX per quilòmetre segons dades declarades pel fabricant

 

12. El subministrament de materials pel programa “Sigues tu”, que valorava aspectes com la utilització de paper i altres materials amb respecte al medi ambient o que disposin d’etiquetes ecològiques, que els processos de producció fossin lliures de productes químics o promoguessin l’estalvi d’aigua i d’energia, o que es fes una gestió responsable dels residus produïts

 

13. El contracte d’impressions que preveia l’avaluació d’aspectes mediambientals en el procés productiu, disposició de materials amb millors característiques des d’un punt de vista mediambiental i tractament dels residus generats.

 

- Per últim les condicions especials d’execució del contracte poden també incloure aspectes socials i mediambientals, com per exemple:

 

14. La incorporació de la perspectiva de gènere al Pla de prevenció de riscos laborals

 

15. La utilització de paper reciclat durant l’execució del contracte

 

16. La substitució de maquinària amb alimentació elèctrica sempre que sigui possible per models energèticament més eficients

 

17. Mantenir durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores empleades per a l’execució del contracte fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni sectorial corresponent

 

L’Organisme té el repte de seguir revisant la seva estratègia per tal que les contractacions permetin obtenir subministraments i serveis el màxim de respectuosos amb la sostenibilitat i amb l’àmbit social, i d’incorporar àmpliament la dimensió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la contractació.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització