Notícies

 

Salubritat, seguretat i prevenció de contagis

Fotografia d'actuacions de desinfecció de dutxes. L'Estartit, juny 2021

23/08/2021

Salubritat, seguretat i prevenció de contagis

Els programes de piscines i platges inclouen l’assessorament sobre les mesures per la Covid-19, així com el lliurament de materials divulgatius adreçats als usuaris. Dipsalut també proporciona suport econòmic per als serveis de socorrisme.

Les actuacions de l'Organisme a les platges

 

Les actuacions del Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Platges es duen a terme entre els mesos de juny i setembre. Es desenvolupen a una norantena de platges de tot el litoral gironí.


Una primera part del programa correspon a la prevenció de la legionel·losi. Es fa la neteja i desinfecció de totes les dutxes i rentapeus, i s’estableixen accions de manteniment i control analític de l’aigua. Aquests equipaments, tot i ser de baix risc, podrien arribar a transmetre la malaltia de la legionel·losi si no es supervisessin adequadament.


L’altra gran tasca és revisar l’estat higiènic i sanitari de les sorres. Es fa prenent mostres a diferents zones: al mig de platja i altres punts on la sorra és seca, i a l’entorn de les dutxes, on la humitat dispara el risc de contaminació microbiològica. L’avaluació al laboratori d’aquestes mostres, en permet conèixer l’estat sanitari i ajuda a avaluar l’efectivitat de les actuacions de neteja efectuades pels ajuntaments. En el cas que els resultats no siguin satisfactoris, es recomanen pautes noves per solventar-ho.


Des del 2020, el programa també inclou el suport tècnic als ajuntaments en relació a les normes i recomanacions de les autoritats sanitàries per a la prevenció de contagis de la Covid-19. A banda de comunicar-los la normativa i recomanacions vigents en cada moment, assessorar-los per adaptar-les a cada cas, i resoldre els dubtes que van sorgint, des de Dipsalut es proporcionen materials divulgatius. Concretament, es tracta de cartells i infografies, dirigits als usuaris, amb les pautes d’higiene, distància interpersonal i altres precaucions a prendre.

 

La tasca de Dipsalut a les piscines


Les accions per a la salubritat de les piscines es realitzen al llarg de l’any, tot i que el gruix es concentra a l’estiu (donat que la majoria són descobertes). Amb el Programa de Suport a la Gestió de la Salubritat de les Piscines de Titularitat i/o Gestió Municipal, es controlen més de noranta piscines de 85 ajuntaments. Amb el d’Avaluació de la Salubritat de les Piscines d’Ús Públic, se’n revisen prop de mig miler, d’un total de 124 municipis.

Se n’avaluen les pautes de neteja i manteniment, la seguretat de les instal·lacions, l’emmagatzematge de productes químics, el funcionament del servei de socorrisme i altres qüestions relacionades amb l’estat general de cada piscina, i les seves condicions higièniques i sanitàries.

Des del 2020, s’hi ha sumat la revisió del compliment dels requisits davant la Covid-19. Entre aquests requeriments per a la prevenció de contagis, hi ha el control d’accés a la instal·lació i de l’aforament, informar adequadament els usuaris de les pautes d’higiene i de prevenció, que es respecti la distància física entre persones, que es compleixin les restriccions pel que fa vestuaris, lavabos i altres espais comuns, que es disposi d’un protocol de neteja i desinfecció que respongui a la situació actual, que s’usin els productes adequats, i que es facin els controls de desinfectant a l’aigua amb les noves freqüències fixades.

Cal recordar que, a més, en el cas de les piscines de titularitat i/o gestió municipal, es fan, de manera periòdica, controls microbiològics de l’aigua de cadascun dels vasos, així com altres accions de suport continuat per al bon manteniment sanitari d’aquests equipaments. L’Organisme en dissenya els plans de gestió i autocontrol (adaptats a les peculiaritats de cada piscina), i s’encarrega de fer-ne el seguiment. Si es detecten incompliments o deficiències, no només se n’avisa de manera urgent el municipi afectat, sinó que també se li proposen les mesures correctores més adients en cada cas.

En els programes de piscines també s’inclou la difusió de material divulgatiu, com els cartells amb les normes d’ús i recomanacions de seguretat per als usuaris, o els que indiquen les mesures específiques a seguir per prevenir contagis de Covid-19.

 

Suport econòmic per al servei de socorrisme

A més dels programes per a la salubritat de les platges i els de les piscines, Dipsalut n’ofereix als ajuntaments dos més, per a cofinançar els dispositius de vigilància, salvament i socorrisme.

En concret, es tracta del Programa de suport econòmic per a la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges (Pt08) i el de suport econòmic per al personal de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15).

Aquest 2021, el suport econòmic per als dispositius de les platges compta amb un import total màxim de sis-cents mil euros. Pel que fa a les piscines, s’han reservat dos-cents mil euros.

L’objectiu d’aquests programes és ajudar els ajuntaments a la millora de la seguretat dels banyistes a piscines i platges.

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització