Oferta d'ocupació

Procediment selectiu per a l'accés a una plaça C1 de l'Escala d'administració general de la plantilla de funcionaris de Dipsalut

En data 5 de març de 2019, l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) aprova, per Decret de la Presidència, les bases reguladores i la convocatòria dels procediments selectius, mitjançant concurs-oposició, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, per a l’accés en propietat a una plaça d’administratiu/iva de l’escala d’administració general, vacant en la plantilla de personal funcionari de l’Organisme i inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de Dipsalut corresponent a 2019.

Drets d'examen

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen per a les proves d'accés a les places convocades per la Diputació de Girona i els organismes autònoms

 

Important:

Les persones que acreditin estar inscrites a l’atur tindran una reducció del 100% de l’import de la taxa.

Les persones que acreditin la condició de persones amb discapacitat tindran una reducció del 100% de l’import de la taxa.

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí, o bé guardar-lo, imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo al Registre General de l'Organisme.
 

PDF Sol·licitud d'admissió a convocatòries

Nota important

De conformitat amb el que estableix el punt 3.2 de les bases reguladores de la convocatòria, la documentació acreditativa dels mèrits de la fase de concurs no ha de ser presentada en el moment de fer la sol·licitud de participació en el procediment selectiu; s’obrirà amb posterioritat un termini per a presentar aquesta documentació, només per a les persones aspirants que hagin superat les proves de coneixements.
 

Per a més informació:

972414720

tfernandez@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització