Oferta d'ocupació

Procediment selectiu de creació d'una borsa de treball de tècnics/tècniques de comunicació (A1)

 

En data 3 de febrer de 2023, Dipsalut aprova, per Decret de la Presidència, les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per contractar temporalment tècnics/tècniques de comunicació i difusió (A1).

Sol·licitud d'admissió a convocatòries de personal

Un cop emplenat el formulari normalitzat, cal presentar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada a les bases, de manera telemàtica a la seu electrònica de Dipsalut (procediment de sol·licitud genèrica), clicant aquí.

En relació amb la presentació de documents, cal tenir en compte el que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Nota important

De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de la Base tercera de les reguladores de la convocatòria, la documentació acreditativa dels mèrits de la fase de concurs no ha de ser presentada en el moment de fer la sol·licitud de participació en el procediment selectiu.

Per a més informació:

972414720

mgarcia@dipsalut.cat

Admissions i exclusions

Anunci d'aprovació de les admissions i exclusions provisionals en la convocatòria del procediment de creació d'una borsa de tècnics/ques de comunicació i difusió:

Enllaç al Tauler d'anuncis

Anunci d'aprovació de les admissions i exclusions DEFINITIVES en la convocatòria del procediment de creació d'una borsa de tècnics/ques de comunicació i difusió:

Enllaç al Tauler d'anuncis

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització