Adhesió al catàleg de serveis

Condicions d’adhesió al catàleg de serveis. Aprovades pel Consell Rector de Dipsalut en la sessió del 7 de maig de 2009

Dipsalut estructura la seva assistència en forma de programes específics, que donen cobertura a les competències municipals en salut pública i a polítiques de promoció de salut dirigides a col·lectius de risc. Aquests programes s’agrupen en línies d’actuació que constitueixen les àrees d’activitat de l’organisme. Tota aquesta oferta de serveis als municipis de la demarcació de Girona es concreta en el catàleg de serveis de Dipsalut, i es desenvolupa d’acord amb el pla anual d’actuacions.

 

Hi ha tres tipologies de programes, segons la seva naturalesa, que integren el catàleg de serveis de Dipsalut:

  • Programes amb cost econòmic, on s’imputa una part del cost de l’actuació al destinatari en forma de taxa. Aquests programes s’executen directament des de Dipsalut (amb recursos propis i/o externs). Es busca un esforç econòmic compartit amb el destinatari de l’actuació per tal de maximitzar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
  • Programes d’actuació directa. Aquests programes s’executen directament des de Dipsalut (amb recursos propis i/o externs) i són finançats íntegrament per l’organisme autònom.
  • Programes de suport econòmic. Programes de finançament per a actuacions específiques dutes a terme pel municipi i que es regulen per l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

El catàleg de serveis regula les condicions d’accés i ús a cadascun dels programes que en formen part. Tanmateix, per accedir a aquesta oferta de serveis que ofereix Dipsalut, els ajuntaments de la demarcació de Girona hauran de seguir i acceptar les següents condicions:

 

1. Per tal de poder accedir als diferents programes que constitueixen el catàleg de serveis de Dipsalut, els ajuntaments interessats hauran d’adoptar un acord exprés d’adhesió a l’esmentat catàleg. Aquest acord exprés haurà de ser adoptat pel corresponent òrgan municipal competent. L’acord serà vàlid des de la data en què es dicti, i desplegarà la seva eficàcia un cop l’ajuntament interessat hagi rebut la notificació de l’acceptació de l’adhesió per part de Dipsalut. (*)

 

2. Per tal d’aproximar el catàleg de serveis de Dipsalut i oferir una millor assistència i assessorament als ajuntaments, es preveu el desplegament de la Xarxa d’Agents de Salut Pública Municipal, de titularitat de Dipsalut, i que tindrà com a objectiu assistir els ajuntaments adherits al catàleg en qüestió. És en aquest sentit que, amb l’adhesió a aquesta eina, l’ajuntament interessat s’obliga a:

 

  • Designar un interlocutor principal amb Dipsalut i amb el seu Agent Municipal de Salut Pública. Aquest interlocutor haurà de tenir, preferentment, un perfil tècnic en la mesura que sigui possible.
  • Acceptar l’assignació d’un Agent Municipal de Salut Pública i facilitar-li la tasca durant els dies en què s’estableixi en el municipi.

 

3. Finalment, i amb la finalitat d’ajustar millor l’aplicació del catàleg de serveis a cada municipi, Dipsalut potenciarà i liderarà la redacció dels Plans Municipals de Salut Pública. És en aquest sentit que, amb l’adhesió a l’esmentat catàleg, l’ajuntament interessat s’obliga a:

 

  • Participar en la redacció del Pla Municipal de Salut Pública per tal d’obtenir un cens d’objectes de risc i de col·lectius de població en situació de risc. Aquest Pla permetrà fixar les actuacions que calgui desenvolupar al municipi, la freqüència d’aquestes, així com el cost i les seves vies de finançament.
  • Aprovar el Pla Municipal de Salut Pública i executar les actuacions que se’n derivin.

 

L’elaboració del Pla Municipal de Salut Pública no suposarà cap cost econòmic per part de l’ajuntament. Les despeses que generi seran íntegrament assumides per Dipsalut, mitjançant el propi finançament o bé mitjançant qualsevol altra via de finançament que es pugui assolir per part d’altres administracions (autonòmica, estatal o europea).

 

(*) Tanmateix, i per atendre amb promptitud les necessitats dels ajuntaments derivades de l’arribada del període estival, no caldrà l’adhesió prèvia –i excepcionalment per a l’any 2009– als següents programes del catàleg de serveis de Dipsalut:.

 

  • PT 05 PROGRAMA D’AVALUACIÓ I CLASSIFICACIÓ DEL RISC DE LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC.
  • PT 07 PROGRAMA DE SUPORT A LA GESTIÓ DELS RISCOS DERIVATS DE L’ÚS DE LES PLATGES.
  • PT 08 PROGRAMA DE SUPORT ECONÒMIC PER A LA SEGURETAT, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES.

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització