SOI. Subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'intervencions terapèutiques per millorar la qualitat de vida a la demarcació de Girona

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut, a les entitats sense ànim de lucre, per finançar els projectes d'intervencions terapèutiques quan es realitzin a la demarcació de Girona per a 

• Millorar la qualitat de vida de col·lectius afectats per malalties que generin dependència, que necessitin suport domiciliari i/o cures a llarg termini.

• Millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat social i situacions de risc derivades de processos d’envelliment amb malalties associades

• Donar suport als familiars i/o cuidadors dels col·lectius afectats esmentats en els punts anteriors.

Destinataris

Poden accedir a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona.

Conceptes subvencionables

- Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats
- Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s
- Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s

Es consideren despeses no subvencionables:
- Funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament/entitat
- Personal intern de l’ajuntament/entitat que no estigui directament vinculat amb l’execució de l’activitat subvencionada (gestió, coordinació, administració...)
- Despeses de transport (excepte en les intervencions terapèutiques)
- Despeses de vestuari dels professionals i/o usuaris que realitzen les activitats
- Despeses de material informàtic
- Redacció de projectes i formació dels professionals
- Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
- Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.
- Lloguer dels espais de realització de les diferents activitats
- Adquisició d’equipaments
- Maquinària i aparells d’ús esportiu
- Trofeus i medalles
- Les accions i els programes que incloguin conceptes especificats en el catàleg de serveis de l’article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
- les accions i programes que estiguin inclosos en algun programa /acció de Dipsalut o d’altres administracions que cobreixi adequadament les necessitats del territori.

Bases

Bases reguladores publicades al Bjutletí Oficial de la Província núm. 56, de 20 de març de 2019.

Convocatòria

La convocatòria es publica en el BOP de Girona núm. 42, de 3 de març de 2021

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l'1 d'agost de 2020 i el 31 de juliol de 2021.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de sol·licitud s'estableix des del dia següent de la publicació de la convocatòria en el BOP fins al 8 d'abril de 2021

Justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 21 de setembe de 2021

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La resolució es publica en el BOP núm. 137, de 19 de juliol de 2021.

Tutorial de suport

Informació addicional:

Presentació de sol.licituds

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:


Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.
 

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització