CEV. Subvencions a organitzacions no lucratives per a la realització d'activitats en matèria de condicions i estils de vida

IMPORTANT: Període de sol·licitud a la convocatòria 2024 obert fins al 15 d'abril. Consulteu tutorial (pàgines 6 a 18)
Del 5 al 8 d’abril de 2024 la seu electrònica no estarà operativa per motius aliens a Dipsalut. Per aquest motiu s’amplia el termini de presentació de sol·licituds, que inicialment era el 9 d’abril, fins al dia 15 d’abril de 2024.

Objecte

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona a entitats sense ànim de lucre per finançar actuacions de millora de les condicions i estils de vida de les persones, que es realitzin a la demarcació de Girona i que tenen per objecte:

  • Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets humans i la convenció dels drets de la infància, especialment pels que constitueixen els drets econòmics i socials i culturals.
  • Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure educatiu, especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials.
  • Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les persones, estils de vida saludables o el seu benestar.
  • Promoure les activitats esportives de caire no competitiu per a col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
  • Promoure la integració operativa al mon local dels objectius de desenvolupament sostenible i el model de determinants socials de la salut.

Es prioritzarà la següent tipologia de projectes:

  • Tipus 1: Actuacions orientades a la millora, garantia o desenvolupament dels Drets Humans, Socials i Econòmics i/o que incorporin la perspectiva dels Determinants Socials de la Salut (DSS) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  • Tipus 2: Actuacions orientades a la participació o millora dels estils o qualitat de vida (activitat física, alimentació...).

Destinataris

Poden accedir a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona.

Convocatòria

Extracte de la convocatòria publicada en el BOP de Girona, núm. 53, de 14 de març de 2024

Consulteu l'edicte de convocatòria en el e-tauler de Dipsalut.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
- Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats
- Materials no inventariables i serveis necessaris per fer l’activitat/s (consulteu exclusions del punt 4.2 de les bases)
- Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s
- Els costos indirectes de l’activitat subvencionada fins a un màxim d’un 10% del total de l’activitat o projecte (neteja, material d’oficina, subministraments d’energia elèctrica, assegurances, etc)


Es consideren despeses no subvencionables:
- Costos indirectes quan superin el 10% del total de l’activitat o el projecte
- Despeses de vestuari dels professionals i/o usuaris que realitzen les activitats; samarretes i altra vestimenta de marxandatge.
- Despeses de material informàtic
- Adquisició de maquinària i aparells d’ús esportiu
- Redacció de projectes i formació dels professionals
- Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.
- Adquisició d’equipaments, maquinària o material inventariable.
- Trofeus i medalles
- Activitats culturals, esportives i extraescolars excepte si apliquen la perspectiva de determinants socials de la salut (per projectes Tipus 1)
- Despeses de transport (per projectes Tipus 2)
- Lloguer dels espais de realització de les activitats (per projecte Tipus 2)
- Despeses d’alimentació si no estan lligades de manera inequívoca i directa amb l’activitat (per projectes Tipus 2)

 

Per les subvencions de condicions i estils de vida, queden excloses explícitament les accions i els programes següents en funció del tipus de projectes:
- D’esport competitiu.
- De promoció turística o bé accions de caràcter internacional.
- Destinats a realitzar intervencions terapèutiques.
- Casals d’infants i/o joves de qualsevol tipologia excepte les activitats de lleure educatiu que incloguin explícitament el marc substantiu de Dipsalut.
- Lligats a l’alimentació, activitats culturals, d’oci i que no estiguin directament relacionades amb la promoció de la salut.
- Inclosos en algun dels altres programes del Catàleg de serveis de Dipsalut o bé accions finançades directament per l’organisme (convenis, subvencions...).
- Inclosos en algun programa d’altres administracions que cobreixi adequadament les necessitats del territori (per exemple: control de menús escolars, beques menjador...).
- Que incloguin conceptes especificats en el catàleg de serveis de l’article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l'1 d'agost de 2023 i el 31 de juliol de 2024.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de sol·licitud començarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de Girona i finalitza al dia 15 d'abril de 2024.

Justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 26 de setembre de 2024.

Resolució

La resolució es comunicarà als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tutorial de suport

Informació addicional:

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

amorales@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització