CEV. Subvencions a organitzacions no lucratives per a la realització d'activitats en matèria de condicions i estils de vida

Objecte

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona a entitats sense ànim de lucre per finançar actuacions  que es realitzin a la demarcació de Girona en matèria de

• La promoció de la salut i la qualitat de vida
S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a fomentar la salut individual i col·lectiva que incideixen en les condicions i els estils de vida, en els entorns i en els coneixements, les habilitats i les actituds de les persones i les comunitats.

• La lluita contra la pobresa i l’exclusió social
S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a millorar les condicions de vida (educació, treball, habitatge...) i a cobrir les necessitats bàsiques de les persones

Destinataris

Poden accedir a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona.

Conceptes subvencionables

- Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats
- Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s
- Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s

Es consideren despeses no subvencionables:
- Funcionament i gestió ordinaris de l’ajuntament/entitat
- Personal intern de l’ajuntament/entitat que no estigui directament vinculat amb l’execució de l’activitat subvencionada (gestió, coordinació, administració...)
- Despeses de transport (excepte en les intervencions terapèutiques)
- Despeses de vestuari dels professionals i/o usuaris que realitzen les activitats
- Despeses de material informàtic
- Redacció de projectes i formació dels professionals
- Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
- Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.
- Lloguer dels espais de realització de les diferents activitats
- Adquisició d’equipaments
- Maquinària i aparells d’ús esportiu
- Trofeus i medalles
- Les accions i els programes que incloguin conceptes especificats en el catàleg de serveis de l’article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
- Activitats esportives en sentit estricte, excepte la promoció de l’esport base i l’esport no competitiu per a col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
- Activitats lligades a l’alimentació, activitats culturals, d’oci i que no estiguin directament relacionades amb la promoció de la salut.
- Programes lligats a la promoció turística
- Programes que estiguin inclosos en algun programa/acció de Dipsalut o d’altres administracions que cobreixi adequadament les necessitats del territori.
- Programes terapèutics de qualsevol naturalesa.

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l'1 d'agost de 2018 i el 31 de juliol de 2019.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 14 de maig de 2019.

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà l'1 d'octubre de 2019.

Bases

Bases reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 56, de 20 de març de 2019

Convocatòria

La convocatòria s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 83, de 30 d'abril de 2019.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització