CEV. Subvencions a organitzacions no lucratives per a la realització d'activitats en matèria de condicions i estils de vida

Objecte

Regular les subvencions que concedeix l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona a entitats sense ànim de lucre per finançar actuacions  que es realitzin a la demarcació de Girona en matèria de

• La promoció de la salut i la qualitat de vida
S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a fomentar la salut individual i col·lectiva que incideixen en les condicions i els estils de vida, en els entorns i en els coneixements, les habilitats i les actituds de les persones i les comunitats.

• La lluita contra la pobresa i l’exclusió social
S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a millorar les condicions de vida (educació, treball, habitatge...) i a cobrir les necessitats bàsiques de les persones

Destinataris

Poden accedir a aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona.

Convocatòria

La convocatòria es publica en el BOP de Girona núm. 53, de 17 de març de 2022.

Conceptes subvencionables

- Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats
- Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s
- Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s

Es consideren despeses no subvencionables:
- Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat
- Personal intern de l’entitat que no estigui directament vinculat amb l’execució de l’activitat subvencionada (gestió, coordinació, administració...)
- Despeses de vestuari dels professionals i/o usuaris que realitzen les activitats
- Despeses de material informàtic
- Redacció de projectes i formació dels professionals
- Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
- Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.
- Lloguer dels espais de realització de les diferents activitats
- Adquisició d’equipaments
- Maquinària i aparells d’ús esportiu
- Trofeus i medalles
- Les accions i els programes que incloguin conceptes especificats en el catàleg de serveis de l’article 15 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
- Activitats esportives en sentit estricte, excepte la promoció de l’esport base i l’esport no competitiu per a col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
- Activitats lligades a l’alimentació, activitats culturals, d’oci i que no estiguin directament relacionades amb la promoció de la salut.
- Programes lligats a la promoció turística
- Programes que estiguin inclosos en algun programa/acció de Dipsalut o d’altres administracions que cobreixi adequadament les necessitats del territori.
- Programes terapèutics de qualsevol naturalesa.

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre l'1 d'agost de 2021 i el 31 de juliol de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de sol·licitud comença l'endamà de la publicació de la convocatòria al BOP i finalitza el dia 26 d'abril de 2022.

Justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 4 d'octubre de 2022.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’apartat b de l’article 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tutorial de suport

Informació addicional:

Sol·licitud de la subvenció

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització