CMFA I CDEE. Subvencions per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i dels centres docents d'educació especial

Objecte

Regular les subvencions que concedeix Dipsalut a les administracions locals i el seu sector públic vinculat i entitats sense ànim de lucre per finançar les despeses ordinàries derivades del funcionament ordinari de:

-Equipaments municipals on es dugui a terme formació de persones adultes. Entenent per formació de persones adultes aquella que comprèn ensenyaments de llengües, formacions instrumentals, informàtica, educació secundària per a adults i preparació per a proves d’accés.  

-Centres docents d’educació especial.

Destinataris

Poden concòrrer a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria: 

 

Per a la línea de despeses derivades del funcionament dels equipaments municipals on s'imparteixi formació per a persones adultes:

-Els ajuntaments de la demarcació de Girona. 

 

Per a la línea de despeses derivades del funcionament dels centres docents d'educació especial:

-Les administracions públiques locals i el seu sector públic vinculat, entitats sense ànim de lucre o els centres d’educació especial. En qualsevol cas cal que el peticionari sigui el titular de les factures

Conceptes subvencionables

Les despeses derivades del funcionament ordinari del centre i concretament:

- llum

- aigua

- climatització

- servei de neteja

- productes de neteja

- consergeria

- revisió d’extintors

- quota d’alarma

- telefonia fixa.


Aquestes despeses s’han de referir únicament al centre subvencionat. 

 

Es consideren despeses no subvencionables:

-Les despeses de personal que no sigui de neteja i/o consergeria, les reparacions de l'edifici i les assegurances. 

Període subvencionable

Es subvencionaran les actuacions que tinguin lloc entre de l'1 d’agost de 2023 al dia 31 de juliol de 2024.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitza el 15 d'abril de 2024.

Justificació

El termini per justificar les despeses objecte d’aquesta convocatòria finalitzarà el 19 de setembre de 2024.

Bases reguladores

Les bases reguladores de les subvencions es van publicar a BOP de Girona núm.86, de 4 de maig de 2023. 

Convocatòria

Extracte BDNS de la convocatòria publicada en el BOP de Girona, núm. 55, de 18 de març de 2024


Consulteu l'edicte de convocatòria en el e-tauler de Dipsalut

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) i serà publicada en el Butllertí Oficial de la Província de Girona en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article 45.1.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licituds

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

- Entitats sense ànims de lucre:

Via Internet [Seu electrònica]:

CDEE: Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.


- Ajuntaments:
Via Internet [Seu electrònica]:

CDEE: Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

CMFA: Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí


- Altres administracions (Consorci i Consell Comarcal)
Via Internet [Seu electrònica]:

CDEE: Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

acciosocial@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització