FOR. Subvencions a col·legis professionals de la salut, el benestar i/o acció social de la demarcació de Girona per a activitats de formació dels seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció social

Objecte

Regular el programa de suport econòmic destinat als col·legis professionals de la salut, el benestar i/o l'acció social de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar accions formatives adreçades als seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció social.

Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics).

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases els col·legis professionals de la Salut, el Benestar i l'Acció Social de la demarcació de Girona que tinguin com a finalitat la salut, el benestar i/o la intervenció social.

Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin amb la realització de les activitats formatives descrites en el punt 2 de les bases i que es corresponguin amb alguns dels següents conceptes:

- Remuneració dels professionals que porten a terme les activitats.
- Materials i serveis necessaris per fer l’activitat/s
- Despeses de publicitat i difusió de l’activitat/s
- Beques a col·legiats per formació en promoció de la salut
- Despeses per viatges, hotels, restaurants, refrigeris, materials, lloguer de sales, difusió, gestió de la formació, etc.

Sempre i en tot cas acreditats mitjançant la corresponent factura o nòmina.

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:

- Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat
- Personal intern del col·legi professional que no executi directament les activitats amb els usuaris.
- Despeses de material informàtic.
- Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
- Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.

En qualsevol cas es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans del període de justificació.

Període subvencionable

El període subvencionable comprèn entre l’1 d'octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la  publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP de Girona i estarà obert fins al 23 de maig de 2023

Bases reguladores

Les bases reguladores de les subvencions aprovades definitivament es van publicar al BOP de Girona, número 83, de 30 d'abril de 2019.

Convocatòria

Extracte BDNS de la convocatòria publicada en el BOP de Girona, núm. 83, de 28 d'abril de 2023

Consulteu l'edicte de convocatòria en el e-tauler de Dipsalut

Justificació


El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria finalitzarà el dia 17 d'octubre de 2023.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) i serà publicada en el Butlleti Oficial de la Provincia de Girona en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut.

Sol·licitud

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

- Altres administracions:

Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

amorales@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització