FOR. Subvencions a col·legis professionals de la salut, el benestar i/o acció social de la demarcació de Girona per a activitats de formació dels seus col·legiats que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció social

Objecte

Regular el programa de suport econòmic adreçat als col·legis professionals de la Salut, el Benestar i/o l’Acció Social de la demarcació de Girona que hagin realitzat o tinguin previst realitzar, accions formatives i de recerca sobre promoció de la salut que estiguin adreçades als seus professionals col·legiats o futurs col·legiats i que incorporin la perspectiva de Dipsalut en la seva concepció de la salut i l'acció social.

Dipsalut entén la promoció de la salut com el conjunt d’accions destinades a donar eines a les persones per entendre, gestionar i donar sentit a la vida, enfortint les habilitats per a la vida i les capacitats dels individus per incrementar el control sobre la seva salut, tenint en compte els factors determinants que la influeixen (personals, ambientals, socials i econòmics).

Les activitats que es finançaran podran ser:
- Accions formatives tant presencials com en modalitat online.
- Estudis, projectes o accions de recerca per a l’anàlisi, detecció o orientació de necessitats i/o metodologies de formació.

Consideracions a tenir en compte en els projectes:
- Caldrà que estiguin vinculats als continguts, concepte i metodologia de la perspectiva de la promoció de la salut i l’acció social dins el “marc conceptual de Promoció de la salut de Dipsalut”
- Es prioritzaran els projectes del grup interdisciplinari, amb gestió compartida.

Característiques del grup interdisciplinari:
- Espai de coordinació i treball col·laboratiu entre els diferents col·legis que participin en la convocatòria.
- Espai per la definició i gestió compartida dels projectes.
- Un grup podrà estar format per 4 o més col·legis professionals.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria del programa de suport econòmic objecte d’aquestes bases els col·legis professionals de la Salut, el Benestar i l'Acció Social de la demarcació de Girona que tinguin com a finalitat la salut, el benestar i/o la intervenció social.

Dins de cada convocatòria s’atorgarà una única ajuda per col·legi professional i any.

Conceptes subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, es relacionin amb la realització de les activitats formatives descrites en el punt 2 de les bases i que es corresponguin amb alguns dels següents conceptes:

- Remuneracions dels professionals.
- Materials no inventariables.
- Serveis per a la consecució de les activitats.
- Llicències informàtiques que no siguin de titularitat de l'ens i amb renovació anual
- Materials per a la difusió i publicitat i manteniment de la web.
- Beques de formació.
- Altres despeses necessàries per a la consecució de les activitats (transport, allotjament, lloguers,...).

Sempre i en tot cas acreditats mitjançant la corresponent factura o nòmina.

En cap cas s’entendran com a subvencionables les despeses derivades de:
- Funcionament i gestió ordinaris de l’entitat.
- Costos de personal intern del col·legi professional que no executi directament les activitats.
- Despeses d’inversió de material informàtic.
- Despeses de llicències informàtiques per períodes superiors a un any (considerades com a inversió).
- Manteniment (llum, aigua, calefacció, neteja, telecomunicacions, etc.)
- Adequació i/o equipament d’espais públics oberts o tancats.

En qualsevol cas es considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst, encara que no hagi estat efectivament pagada abans del període de justificació.

Període subvencionable

El període subvencionable comprèn entre l’1 d'octubre de 2023 i el 30 de setembre de 2024.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la  publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de Girona i estarà obert fins al 23 de maig de 2024

Convocatòria

Extracte BDNS de la convocatòria publicada en el BOP de Girona, núm. 86, de 3 de maig de 2024

Consulteu l'edicte de convocatòria en el e-tauler de Dipsalut.

Justificació


El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria finalitzarà el dia 15 d'octubre de 2024.

Resolució

La resolució es comunica als beneficiaris per mitjà del tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (https://seu.dipsalut.cat) i serà publicada en el Butlleti Oficial de la Provincia de Girona en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut. (pendent)

Sol·licitud

El tràmit de sol·licitud d'aquesta subvenció es pot fer:

Via Internet [Seu electrònica - Tràmits entitats]:

>> Podeu accedir a la sol·licitud prement aquí.

Per a més informació:

972414720

amorales@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització