SAT. Subvencions pel finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítques municipals de protecció de la salut

Objecte

 

Regular les subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les actuacions en relació amb les competències que la normativa atribueix als ajuntaments en matèria de protecció de la salut pública.

Destinataris

Poden concórrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut que hagin sol·licitat prèviament el “Programa d’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut” del Catàleg esmentat, en el qual exposaran els motius de la demanda de suport, acreditant de forma objectiva l’evidència del risc sobre el qual es vol actuar i hagin obtingut un informe favorable dels serveis tècnics de Dipsalut autoritzant la sol·licitud d’aquesta subvenció.

Conceptes subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables aquelles que realitzin els ajuntaments per prestar els serveis que són competència dels ens locals en matèria de protecció de la salut pública.

Periode subvencionable

Les actuacions s'han d'haver realitzat dins el termini següent: de l'1 de setembre de 2023 al dia 31 d’octubre de 2024.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 13 de setembre de 2024.

Convocatòria

Extracte BDNS de la convocatòria publicat en el BOP de Girona núm.31, de 13 de febrer de 2024

Convocatòria pendent  publicar-se en l'e-tauler de Dipsalut.

Justificacions

El termini per justificar les despeses objecte dels ajuts econòmics d’aquesta convocatòria es concretarà en cadascuna de les resolucions.

Resolucions

Les resolucions es dictaran a mesura que es vagin presentant les sol·licituds i es notificaran als interessats en el termini màxim de 6 mesos, a comptar des de la data de recepció de la documentació corresponent.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d'adopció del decret, d'acord amb l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud

 

Per ajuntaments Cliqueu aquí

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització