SAT. Subvencions pel finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítques municipals de protecció de la salut

Objecte

 

Regular les subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les actuacions en relació amb les competències que la normativa atribueix als ajuntaments en matèria de protecció de la salut pública.

Destinataris

Poden concòrrer a la convocatòria els ajuntaments de la demarcació de Girona adherits al Catàleg de Serveis de Dipsalut.

Conceptes subvencionables

Es consideraran despeses subvncionables aquelles que realitrzin els ajuntaments per prestar els serveis que són competència dels ens locals en matèria de protecció de la salut pública.

Periode subvencionable

Les actuacions s'han d'haver realitzat dins el termini següent: de l'1 de setembre de 2021 al 31 d'octubre de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la corresponent convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 13 de setembre de 2022.

Bases

Podeu consultar les bases al BOP de Girona, núm.31, de 14 de febrer de 2017.

Convocatòria

Convocatòria publicada al BOP de Girona núm.16,de 25 de gener de 2022.

Justificacions

El termini màxim per justificar la totalitat de l'objecte subvencionat es determinarà en la resolució.

Resolucions

Les resolucions es dictaran per decret de Presidència a mesura que es vagin presentant i avaluant les sol·licituds i es notificaran als interessats en el termini màxim de tres mesos, a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s'hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. La resolució serà comunicada als beneficiaris en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data d'adopció del decret, d'acord amb l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sol·licitud

 

Per ajuntaments Cliqueu aquí

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització