Programes per línies d'actuació

Aigües de consum humà

Introducció

L’aigua és un bé escàs i un recurs imprescindible per a la vida i la salut de les persones. Aconseguir un accés a l’aigua potable universal com a servei bàsic, així com l’equitat, disponibilitat, assequibilitat i seguretat, és un dels propòsits descrits pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 

La situació de sequera excepcional, que estem vivint a Catalunya que es un efecte més de l’emergència climàtica, ha fet que ambdós els ciutadans com les diferents administracions implicades en el cicle de l’aigua, mostrin la seva preocupació tant per la seva qualitat com disponibilitat. El Pla de sequera i les mesures extraordinàries implantades pel govern de la Generalitat tenen com a objectiu: protegir la disponibilitat dels recursos hídrics, evitar la interrupció del subministrament domiciliari i aplicar mesures per evitar el seu malbaratament.


Malgrat això, a Catalunya es considera que pràcticament la totalitat de la població té accés a l’aigua de xarxa, tot i que hi ha informes que posen de manifest que una part de la població té dificultats econòmiques per poder fer front a la despesa de serveis tan bàsics com aquest. Cal garantir que tots els municipis tinguin aigua suficient i de qualitat, fer que totes les persones puguin accedir-hi, disminuir la hidrovulnerabilitat i aconseguir que els motius econòmics no siguin una barrera per disposar d’aquest servei bàsic.


La forma de provisió del servei i la bonificació que aplica Dipsalut redueix notablement la despesa que haurien d’afrontar els ajuntaments i pot afavorir un cost inferior del servei per als ciutadans, a més de promoure l’accés equitatiu i universal, alineat amb l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 1, per erradicar la pobresa, i l’ODS 11, que vol aconseguir ciutats inclusives.


D’altra banda, la qualitat de l’aigua de consum humà està directament relacionada amb la salut, fent que, una gestió integrada dels riscos sanitaris associats sigui una qüestió prioritària i directament relacionada amb dos Objectiu de desenvolupament Sostenibles, l’ODS 3, el qual fa referència a garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones, i l’ODS 6 que ho fa, per assegurar la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tothom. A més, l’aigua és un element clau per assolir les metes relacionades amb l’ODS 13, enfocat a la mitigació del canvi climàtic. La transmissió de coneixement d’algunes actuacions (com les visites d’assessorament i l’oferta formativa en aquest àmbit) permeten desenvolupar objectius lligats a l’ODS 4, vinculat a l’educació de qualitat i a les oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida.


La salubritat de l’aigua de boca es controla amb una combinació de mesures: protecció dels aqüífers i captacions, control de les operacions de tractament, gestió de la distribució i manipulació de l’aigua, i homologació dels materials que entren en contacte amb l’aigua de consum. Per dur a terme les intervencions d’avaluació i de gestió del risc, han de concórrer tant els esforços dels ens gestors com de les administracions sanitàries i ambientals.


Els municipis tenen la responsabilitat de garantir que l’aigua subministrada en el seu àmbit territorial és apta per al consum humà. Dipsalut els ofereix suport també en aquesta tasca amb dos programes orientats a garantir la innocuïtat de l’aigua de boca.


L’entrada en vigor del nou reial decret de la qualitat de l’aigua de consum humà ha suposat un canvi de paradigma. No només vetlla per complir amb la qualitat de l’aigua, sinó que també incorpora els drets socials abans esmentats. A més, ha d’ajudar a incidir en la preservació del medi ambient, amb un major control de les captacions d’aigua i amb l’anàlisi de contaminants emergents, com ara els microplàstics o alteradors endocrins (entrant en escena un nou ODS, el 14, que té incidència sobre la conservació dels mars i oceans). També vetlla pel consum sostenible, promovent l’ús de l’aigua d’aixeta (lligat a l’ODS 12, que vol garantir models de consum i producció responsables). Alhora, reforma la formació fent necessari obtenir futurs certificats de capacitació diferents als actuals. I finalment vol conscienciar sobre la importància de les fuites estructurals, que són el resultat d’una inversió insuficient en el manteniment i la renovació de les infraestructures hídriques.

Els programes de la línia d’aigües de consum humà contribueixen a aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible:

  • ODS 1: “Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes”
  • ODS 3: “Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats”
  • ODS 4: “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom”
  • ODS 6: “Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones”
  • ODS 11: “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles”
  • ODS 12: “Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
  • ODS 13: “Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes”
  • ODS 14: “Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els mars i els recursos marins.”

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització