Programes per línies d'actuació

Aigües de consum humà

Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor

 

Introducció

 

L’aigua que es posa a disposició dels ciutadans ha de complir els requisits de qualitat que assenyala el Reial Decret 140/2003, en el punt en què surt de les aixetes utilitzades habitualment per al consum humà dins dels locals, establiments públics o privats i domicilis particulars.


La qualitat de l’aigua de consum es pot veure alterada en el seu pas per la xarxa interna de distribució, que, en determinades condicions, pot deixar anar materials amb els quals ha estat fabricada, com ara plom o altres metalls. El manteniment i la neteja incorrectes dels dipòsits i de la xarxa també poden perjudicar-ne la qualitat.


Els responsables del manteniment de les xarxes internes d’aigua són els seus titulars. Des que va entrar en vigor el Reial Decret 140/2003 i el Pla de Vigilància i Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els municipis o altres entitats d’àmbit local han d’adoptar les mesures necessàries per garantir que es facin controls de qualitat de l’aigua a les aixetes utilitzades pels consumidors. A partir dels resultats obtinguts, s’han d’elaborar els informes anuals corresponents.


Amb l’afany de conèixer amb més detalls la qualitat de l’aigua de consum que surt de les aixetes, cada cop més municipis de la demarcació de Girona sol·liciten aquest programa. S’han identificat els metalls amb risc per a la salut presents en els elements de distribució interna dels sistemes mostrejats.Tot i que es prioritzen les actuacions en centres escolars, llars d’infants i centres per a gent gran, el programa també inclou el mostreig en punts de consum de domicilis particulars.


L’any 2020, ateses les restriccions ocasionades per la Covid-19, hi va haver una reducció significativa de punts de mostreig, ja que, aplicant el principi de precaució, es va descartar mostrejar en edificis privats i públics, amb població de risc. S’han mostrejat 644 punts de 132 municipis(*), inicialment en un 5% de les mostres s’ha detectat presència de metalls o contaminació microbiològica, de les quals només se n’ha acabat confirmant un 1%.


(*Dades del setembre del 2020. Cal tenir present que les dades obtingudes no són comparables a altres edicions del programa atesa la situació de pandèmia per la Covid-19).

 

Objectius

 

 • Conèixer i avaluar la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
 • Conèixer i avaluar l’exposició al plom, ferro, coure, crom i níquel a través del consum d’aigua a les aixetes d’aigua de consum dels municipis de Girona.
 • Determinar la presència de metalls, amb especial incidència en les llars d’infants, centres d’educació infantil i primària i residències de gent gran.
 • Promoure actuacions orientades a reduir l’exposició al plom i a altres metalls allà on sigui necessari.
 • Dotar els ajuntaments de les eines i serveis necessaris per introduir les dades resultants del programa de control al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).

Destinataris


Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Dissenyar i implementar un pla de control analític per valorar la qualitat de l'aigua als punts de consum.
 • Informar de les mesures correctores que cal aplicar en cas de detectar riscos a l’aigua a l’aixeta del consumidor.
 • Implementar un sistema de transferència de dades que faciliti als ajuntaments la tasca de participació en el SINAC.

 

Són objecte d’actuació els sistemes d’aigua sanitària abastits per la xarxa d’aigua de consum municipal d’equipaments i establiments públics o privats, de domicilis particulars, i altres punts de consum d’aigua, com, per exemple, les fonts(*).


(*) Com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, i per minimitzar els riscos associats, excepcionalment, es prioritzaran totes aquelles instal·lacions de la via pública, o bé que siguin edificis públics.
En cas que calgui posar en funcionament les fonts públiques, és important que l’ajuntament informi els usuaris de les mesures de protecció que cal prendre davant la Covid-19.

Desenvolupament de les accions

 

El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 • Pla de control analític: es fa un pla anual de recollida i anàlisi de mostres. En el cas que els resultats de les analítiques revelin situacions de risc, se n’informa l’ajuntament de manera urgent. Es comunica, a l’ajuntament, en quines instal·lacions s’ha descobert l’anomalia i se l’assessora sobre com implementar conductes i actituds que redueixin el risc detectat. Es proposen, per si són del seu interès, els serveis que Dipsalut pot oferir-li per gestionar i corregir el problema.
 • Dossier tècnic: s’elabora i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions, segons la normativa d’aplicació.

Normativa

 

 • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, i totes les seves modificacions (RD 902/2018).
 • Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum.
 • Altra documentació de referència: Programa de Vigilància i Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


El cost mitjà de referència del programa per municipi és de 460 euros.

Sol·licitud

 

Del 15 de desembre del 2020 al 22 de desembre de 2020

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.


Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les actuacions i els resultats de catàlegs anteriors.

Tornar

Sol·licitud del programa Pt04

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt04” [seu electrònica] podeu prémer aquí. 

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització