Programes per línies d'actuació

Aigües de consum humà

Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà

 

Introducció

 

Contaminants diversos poden arribar a les aigües subterrànies i superficials com a conseqüència, entre d’altres, de l’activitat humana (industrial, agrícola, ramadera, domèstica...).

Per protegir la salut de les persones dels efectes adversos de qualsevol tipus de contaminació de les aigües, cal actuar en cadascuna de les fases del sistema d’abastament, des de la captació fins a l’aixeta del consumidor.

En aquest sentit, el més efectiu és aplicar un enfocament integral a l’avaluació i la gestió del risc. Cal una avaluació sistemàtica dels riscos en tot el sistema d’abastament, determinar les mesures que s’hauran de prendre per gestionar-los i definir els mètodes per garantir l’aplicació idònia d’aquestes mesures de control.

Les actuacions incloses en aquest programa, així com la manera de desenvolupar-les, s’adeqüen a allò que fixa el marc normatiu, incloent-hi les modificacions més recents.


L’any 2023, amb aquest programa, s’ha donat suport a 124 zones de subministrament de 78 municipis que gestionen directament els seus sistemes d’abastament d’aigua de consum humà. Durant les analítiques de control i completes realitzades als dipòsits i a les xarxes d’aigua s’ha detectat a tancament de l’any 2022 un 7% de zones de subministrament amb incompliments. L’origen de les captacions, la manca d’aigua i nous paràmetres i freqüències d’analítica han fet augmentar els incompliments. Tot i així, s’han adoptat les mesures preventives i correctores necessàries per resoldre aquelles situacions que podien suposar un risc per a les persones.

Objectius

 

 • Promoure les activitats necessàries per millorar la qualitat i per eliminar o reduir els riscos per a la salut derivats de l’aigua de consum.
 • Dotar els ajuntaments de les eines i els serveis necessaris per assolir la prevenció i el control dels riscos associats a l’aigua de consum humà en l’àmbit de les seves competències i en les instal·lacions de les quals són gestors.
 • Dotar els ajuntaments de les eines necessàries per participar en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC). I d’aquesta manera facilitar la transparència i l’accés dels ciutadans a la informació relacionada amb l’aigua de consum.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona amb abastaments d’aigua de consum humà de gestió municipal directa amb una població de fins a 10.000 habitants.

Accions

 

 • Establir i posar a la pràctica, per a les xarxes d’abastament d’aigua de consum humà, el Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG), el Pla Sanitari de l’Aigua (PSA) i el pla de control analític segons la normativa (Reial Decret 3/2023).
 • Actualitzar i fer el seguiment de la implementació dels protocols per a cadascun dels abastaments, tant del PAG com del PSA.
 • Realitzar la neteja i desinfecció dels dipòsits prioritaris acordats.
 • Garantir l’oferta formativa per capacitar el personal manipulador de les xarxes d’aigua de consum humà.
 • Implementar un sistema de transmissió de dades que faciliti als ajuntaments la tasca de participació en el SINAC.

Desenvolupament de les accions

 

Les actuacions s’adaptaran per donar compliment a les variacions que es deriven de l’entrada en vigor del nou reial decret de la qualitat d’aigua de consum humà.


El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 • Caracterització de la instal·lació: es visiten les instal·lacions per recollir la informació necessària per dissenyar el Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG).
 • Redacció del Pla Sanitari de l’Aigua (PSA), amb la complementació del GEPSA (Gestió del Pla Sanitari de l’Aigua), on es recullen les dades d’identificació del risc d’una zona de subministrament, des del recurs hídric fins el punt d’entrega al consumidor, la priorització dels riscos identificats i la reducció d’aquests riscos a través de la implantació de mesures correctores i preventives adequades i eficaces.
 • Pla de control analític: es fa un pla anual de recollida i anàlisi de mostres.
 • Pla d’Assessorament i Avaluació de la Implementació del PAG i PSA: es visita la instal·lació i s’avalua el grau d’implementació del PAG i PSA. S’identifiquen les àrees de millora, i s’assessora i s’informa de les mesures correctores que siguin necessàries.
 • Visita de descripció i revisió de dipòsit: es recull la informació necessària per poder planificar i executar de manera correcta la neteja i desinfecció dels dipòsits i assessorar els ajuntaments en la posterior normalització del servei.
 • Dossier tècnic: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que ha d’incloure tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa actual.
 • Neteja i desinfecció dels dipòsits prioritaris acordats, l’actuació no es pot oferir a tots els dipòsits de forma anual. Amb la informació recollida als Plans Sanitaris de l’Aigua de les diferents zones de subministrament, s’estableix una classificació dels dipòsits en funció del risc. Dipsalut informarà als Ajuntaments d’aquesta priorització per si estan interessats a realitzar la neteja i desinfecció del dipòsit dins de programa. L’objectiu es poder arribar el major nombre de dipòsits possibles de forma rotatòria.

 

Els resultats del programa es comuniquen a cada ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal en Salut Pública (SIMSAP).


Es facilita que els ajuntaments introdueixin els resultats analítics a la base de dades del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).


En cas que els resultats indiquin altres elements de risc, es proposen, a l’ajuntament afectat, els serveis que Dipsalut pot oferir-li per corregir-los i gestionar-los.

Normativa

 

 • Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2020 relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.
 • Reial Decret 3/2003, de 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.
 • Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum.
 • Altra documentació de referència: Programa de Vigilància i Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.

Cost i finançament

 

Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable.


Podeu consultar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació d’aquest servei al lloc web de l’Organisme de Salut Pública. En funció de la població del municipi, Dipsalut n’assumeix entre un 70% i un 90%. En el següent quadre podeu consultar la taxa.


El cost de referència del programa varia en funció del tipus d’abastament depenent del volum d’aigua tractada i subministrada i la presència de dipòsits intermedis, la tarifa oscil·la entre els 2.278 euros fins els 9.086 euros.


En cas que es dugui a terme l’acció de neteja i desinfecció del dipòsit de la zona de subministrament, el cost de referència mitjà és de 1.140 euros. Dipsalut assumeix un 50% del que costa cada actuació al dipòsit independentment del cens de població o del tipus d’instal·lació i l'Ajuntament l'altra meitat. El cost per l'Ajuntament és de 570€. 

Informació addicional:

Sol·licitud


Del 29 de novembre al 21 de desembre del 2023.

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del SIMSAP.


En la sol·licitud, els ajuntaments han d’identificar el personal municipal que durà a terme les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les xarxes d’abastament i de manipulació d’aigües de consum. Han de verificar, si escau, que el personal designat disposa de la formació descrita a la normativa. En cas que no sigui així, es poden inscriure als cursos de formació oferts per Dipsalut.


Per al correcte desenvolupament del programa sol·licitat es requereix el compromís de l’ajuntament a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de Dipsalut per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i, si escau, l’acompanyament als equipaments municipals.

Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar les actuacions i els resultats del desenvolupament de Catàlegs anteriors.

Formació associada

 

Dipsalut ofereix formació gratuïta vinculada a aquest programa:


• Curs per al personal manipulador de les xarxes d’abastament d’aigua de consum humà.

 

Per obtenir més informació sobre els cursos, podeu consultar a la pàgina web de Dipsalut, apartat “Formació”.

 

Nota tècnica fonts d'aigua potable i sequera

 

Nota tècnica fonts d'aigua potable i sequera

Tornar

Sol·licitud del programa Pt03

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt03” [seu electrònica] podeu prémer aquí.


 

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització