Programes per línies d'actuació

Aigües de consum humà

Pt04. Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor

 

Introducció

 

L’aigua que es posa a disposició dels ciutadans ha de complir els requisits de qualitat que assenyala el Reial Decret 3/2003, de 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, ho ha de fer, entre altres, en el punt de sortida de les aixetes utilitzades habitualment per al consum, ja que, la qualitat de l’aigua de consum es pot veure alterada en el seu pas per la xarxa interna de distribució que, en determinades condicions, pot deixar anar materials amb els quals ha estat fabricada, com ara plom o altres metalls. El manteniment i la neteja incorrectes dels dipòsits i de la xarxa també poden perjudicar-ne la qualitat.


A aquests efectes, l’Administració local ha de vetllar per la qualitat de l’aigua en aquests punts a través del control a l’aixeta dels consumidors i complir amb el que estableix el Pla de Vigilància i Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya vigent. A partir dels resultats obtinguts, s’han redactar els informes anuals corresponents.


Amb l’afany de conèixer amb més detall la qualitat de l’aigua de consum que surt de les aixetes, cada cop més municipis de la demarcació sol·liciten aquest programa. S’han identificat els metalls amb risc per a la salut presents en els elements de distribució interna dels sistemes mostrejats. Tot i que es prioritzen les actuacions en centres escolars, llars d’infants i centres per a gent gran, el programa també inclou el mostreig en punts de consum de domicilis particulars.


És important remarcar dues novetats del nou Reial Decret: la primera és que, amb la finalitat de poder conèixer si l’origen de les possibles incidències deriven de la xarxa de subministrament, o bé, de les instal·lacions interiors, es descriu com a punt de mostreig una aixeta a l’armari o arqueta de comptadors a continuació de la clau de tall general. La segona està relacionada amb els aparells de tractament en instal·lacions interiors, edificis o locals. Aquests aparells requereixen d’una declaració responsable del fabricant i d’analítiques de control d’aixeta que s’ajustin, ambdues, al que especifica la normativa. Dipsalut també posa a l’abast les analítiques relatives a aquests punts.


Pel que fa al nombre d’instal·lacions a mostrejar per municipi, hi ha un canvi significatiu. Fins a gener d’enguany les instal·lacions a mostrejar depenien del nombre d’habitants del municipi als quals se subministrava aigua. A partir del nou reial decret, depèn del nombre d’habitants per zona de subministrament.

Durant el 2023, s’ha pogut mostrejar tant equipaments públics com equipaments privats per verificar la qualitat de l’aigua interior als edificis. En total s’ha mostrejat i analitzat aproximadament 1.200 punts d’aixeta de consumidor de 200 municipis gironins. Pel que fa als resultats obtinguts al llarg de l’any 2022, en un 2,6% de les mostres s’ha detectat presència de metalls, contaminació microbiològica o terbolesa (nou paràmetre que ha aparegut com incidència, anteriorment no en trobàvem). Només el 0,5%, però, s’han confirmat com a incompliments de la normativa (majoritàriament canonades amb plom). En tots aquests casos s’ha facilitat la identificació de les possibles causes, les mesures correctores i/o preventives i les recomanacions per minimitzar el risc.

Objectius

 

 • Conèixer i avaluar la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
 • Conèixer i avaluar l’exposició al plom, ferro, coure, crom i níquel a través del consum d’aigua a les aixetes d’aigua de consum dels municipis de Girona.
 • Determinar la presència de metalls, amb especial incidència en les llars d’infants, centres d’educació infantil i primària i residències de gent gran.
 • Promoure actuacions orientades a reduir l’exposició al plom i a altres metalls on sigui necessari.
 • Dotar els ajuntaments de les eines i els serveis necessaris per introduir les dades resultants del programa de control al Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).

Destinataris


Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

 

 • Dissenyar i posar a la pràctica un pla de control analític per valorar la qualitat de l’aigua als punts de consum.
 • Informar de les mesures correctores que cal aplicar en cas que es detectin riscos en l’aigua a l’aixeta del consumidor.
 • Implementar un sistema de transferència de dades que faciliti als ajuntaments la tasca de participació en el SINAC.

Són objecte d’actuació els sistemes d’aigua sanitària abastits per la xarxa d’aigua de consum municipal d’equipaments i establiments públics o privats, de domicilis particulars, i altres punts de consum d’aigua, com, per exemple, les fonts.

Desenvolupament de les accions

 

Les actuacions s’adaptaran per donar compliment a les variacions futures que es derivin de l’entrada en vigor del proper reial decret de la qualitat d’aigua de consum humà.


El proveïdor del programa es posa en contacte amb els interlocutors municipals per establir el calendari d’actuacions següent:

 • Pla de control analític: es fa un pla anual de recollida i anàlisi de mostres. En cas que els resultats de les analítiques revelin situacions de risc, se n’informa l’ajuntament de manera urgent. Es comunica, a l’ajuntament, en quines instal·lacions s’ha descobert l’anomalia i se l’assessora sobre com implementar conductes i actituds que redueixin el risc detectat. Es proposen, per si els són d’interès, els serveis que Dipsalut pot oferir-li per gestionar i corregir el problema.
 • Dossier tècnic: s’elabora i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions, segons la normativa d’aplicació.

Normativa

 • Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2020 relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà.
 • Reial Decret 3/2003, de 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.
 • Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum.
 • Altra documentació de referència: Programa de Vigilància i Control Sanitari de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.

Cost i finançament

 

Programa de servei finançat íntegrament per Dipsalut. És, per tant, gratuït per als ajuntaments.


El cost mitjà de referència del programa per municipi és de 460 euros.

Sol·licitud

Del 29 de novembre al 21 de desembre del 2023.


Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica des del Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Per al correcte desenvolupament del servei sol·licitat, es requereix el compromís dels ajuntaments a l’hora de coordinar-se amb el proveïdor de Dipsalut per dur a terme les tasques prèvies indispensables per a la realització de les accions del programa, facilitar l’accés i, si escau, l’acompanyament als equipaments municipals.

Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment de les actuacions que l’Organisme de Salut Pública està efectuant al municipi. A més, es poden consultar els resultats del desenvolupament de Catàlegs anteriors.

 

Tornar

Sol·licitud del programa Pt04

 

Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt04” [seu electrònica] podeu prémer aquí. 

Per a més informació:

 

972414720

 

info@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització