Programes per línies d'actuació

Suport econòmic per a la promoció de la salut i el benestar

Pm07. Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils de vida (CEV)

 

Introducció

Els ajuntaments són l’Administració pública més propera a la ciutadania. Aquest fet genera, en molts casos, una capacitat de resposta més ràpida i més ajustada a les necessitats de les persones. No obstant això, els municipis tenen limitats els seus recursos econòmics i l’establiment de prioritats fa que alguns programes quedin relegats a segon terme.

Dipsalut vol promoure que les actuacions orientades al benestar de la població estiguin en l’agenda d’accions de tots els municipis de la demarcació. Per això oferim suport econòmic als ajuntaments que fan un esforç en:

 

• La promoció de la salut i la qualitat de vida

S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a fomentar la salut individual i col·lectiva que incideixen en les condicions i els estils de vida, en els entorns i en els coneixements, les habilitats i les actituds de les persones i les comunitats.

• El foment de la inclusió social i la convivència

S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a millorar les condicions de vida (educació, treball, habitatge...) i a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

 

El programa de Suport Econòmic per a la Millora de les Condicions i els Estils de Vida facilita la realització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ja que:

  • ODS 3 (salut i benestar): proposa actuacions adreçades a garantir una vida sana i a promoure el benestar per a tothom i en totes les edats.
  • ODS 1 (posar fi a la pobresa en totes les seves formes): es centra especialment en aquelles persones que viuen en situacions més vulnerables a través de mesures que facilitin el seu accés als recursos i als serveis bàsics .

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades (EMD).

 

S’atorga una única ajuda anual per a activitats de promoció de la salut i el benestar i per accions que lluitin contra la pobresa i l’exclusió social que es realitzin entre l’1 d’agost de 2021 i el 31 de juliol de 2022.

Objectius

 

  • Promoure que es garanteixin de drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de la Infància, especialment pels que constitueixen drets econòmics i socials.
  • Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit de l’esport no competitiu, especialment per a persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió social.
  • Promoure accions de promoció de la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure educatiu, especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió social.
  • Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les persones, estils de vida saludables o el seu benestar.
  • Promoure les activitats esportives de caire no competitiu per a col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
  • Promoure la integració operativa del model de Determinants Socials de la Salut i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Cost i finançament

 

Programa de suport econòmic

Bases i Convocatòria

Les Bases es van publicar al BOP de Girona núm. 83, de 30 d'abril de 2019

 

La convocatòria es publica al BOP de Girona núm. 31, de 15 de febrer de 2022

 

El període subvencionable comprèn des de l'1 d'agost de 2021 fins al 31 de juliol de 2022.

Sol·licitud

El període de sol·licitud d’aquest programa comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitza el dia 22 de març de 2022.

 

Els ajuntaments interessats hauran de presentar la sol·licitud d’aquest programa des de la Seu Electrònica de Dipsalut.

Termini de justificació

 

La resolució de la convocatòria es publica l'e-tauler de Dipsalut

 

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 13 de setembre de 2022

Tutorial de suport

Informació addicional:

Tornar

Formulari de sol·licitud del Pm07

El període de sol·licitud d’aquest programa s’estableix a la convocatòria de subvenció que es publica al Butlletí Oficial de la Província.

 

Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud de prestació de serveis d’aquest programa des de la Seu Electrònica.

Per a més informació:

 

972 414 720

 

apages@dipsalut.cat

Dipsalut

Dades de contacte

Parc Científic i Tecnològic de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització