Programes per línies d'actuació

Suport econòmic per a la promoció de la salut i el benestar

Pm07. Programa de suport econòmic a ajuntaments per a la millora de les condicions i estils de vida (CEV)


NOVETAT: S'ha publicat la resolució de la convocatòria 2024.
El període de justificació estarà obert fins al 12 de setembre de 2024 .
Consulteu tutorial (pàgines 24 a 30)

 

Introducció

Els ajuntaments són l’Administració pública més propera a la ciutadania. Aquest fet genera, en molts casos, una capacitat de resposta més ràpida i més ajustada a les necessitats de les persones. No obstant això, els municipis tenen limitats els seus recursos econòmics i l’establiment de prioritats fa que alguns programes quedin relegats a segon terme.

Dipsalut vol promoure que les actuacions orientades al benestar de la població estiguin en l’agenda d’accions de tots els municipis de la demarcació. Per això oferim suport econòmic als ajuntaments que fan un esforç en:

 

• La promoció de la salut i la qualitat de vida

S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a fomentar la salut individual i col·lectiva que incideixen en les condicions i els estils de vida, en els entorns i en els coneixements, les habilitats i les actituds de les persones i les comunitats.

• El foment de la inclusió social i la convivència

S’emmarquen en aquest àmbit, aquelles actuacions dirigides a millorar les condicions de vida (educació, treball, habitatge...) i a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el programa

 

El programa de Suport Econòmic per a la Millora de les Condicions i els Estils de Vida facilita la realització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible ja que:

 • ODS 3 (salut i benestar): proposa actuacions adreçades a garantir una vida sana i a promoure el benestar per a tothom i en totes les edats.
 • ODS 1 (posar fi a la pobresa en totes les seves formes): es centra especialment en aquelles persones que viuen en situacions més vulnerables a través de mesures que facilitin el seu accés als recursos i als serveis bàsics .

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades (EMD).

 

S’atorga una única ajuda anual per a activitats de promoció de la salut i el benestar i per accions que lluitin contra la pobresa i l’exclusió social que es realitzin entre l’1 d’agost de 2023 i el 31 de juliol de 2024.

Objectius

 • Promoure la garantia de drets reconeguts en la declaració universal dels drets humans i la convenció dels drets de la infància, especialment pels que constitueixen els drets econòmics i socials i culturals.
   
 • Promoure la salut o activitats inclusives en l’àmbit del temps lliure i del lleure educatiu, especialment per les persones, grups o col·lectius que es trobin en situació de necessitat, vulnerabilitat o exclusió socials.
   
 • Promoure activitats educatives i/o socioculturals que promoguin l’autonomia de les persones, estils de vida saludables o el seu benestar.
   
 • Promoure les activitats esportives de caire no competitiu per a col·lectius en situació de vulnerabilitat social.
   
 • Promoure la integració operativa al mon local dels objectius de desenvolupament sostenible i el model de determinants socials de la salut.

Cost i finançament

Programa de suport econòmic

Bases

Podeu consultar les Bases, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 86, del 4 de maig de 2023.

Convocatòria

Extracte BDNS de la convocatòria publicat en el BOP de Girona núm.31,de 13 de febrer de 2024.

Podeu consultar la convocatòria publicada en l'e-tauler de Dipsalut

Periode subvencionable

El període subvencionable comprèn des de l'1 d'agost de 2023 fins al 31 de juliol de 2024.

Sol·licitud

El període de sol·licitud d’aquest programa comença l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza el dia 14 de març de 2024.

Els ajuntaments interessats hauran de presentar la sol·licitud d’aquest programa des de la Seu Electrònica de Dipsalut.

 

A tenir en compte: L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona (BOP Num. 246 de 28/12/2022) estableix com a novetat que en el formulari de sol·licitud cal incloure referència de l’acord o resolució de l’òrgan competent que autoritza la presentació de la sol·licitud.

Resolució

Es podrà consultar l'acord de la resolució de la convocatòria en el tauler d'anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut (www.dipsalut.cat), i serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de la resolució, d’acord amb l’article 45.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Podreu consultar la resolució al tauler d'anuncis de la seu electrònica de Dipsalut.

Termini de justificació

El termini per justificar aquestes subvencions finalitza el dia 12 de setembre de 2024.

Tutorial de suport

Informació addicional:

Tornar

Justificació de la subvenció

El tràmit de justificació d'aquesta subvenció es pot fer:
Via Internet [Seu electrònica]:

>> Podeu accedir al formulari de justificació prement aquí.

Per a més informació:

 

972 414 720

 

amorales@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització