Programes per línies d'actuació

Suport econòmic per a la promoció de la salut i el benestar

Pm15. Suport a projectes d’inclusió social per a joves en situació de risc

 

Introducció

Existeixen diversos factors que dificulten els processos d’emancipació dels joves, agreujats tant per la dificultat d’accés al habitatge com per la precarietat en l’àmbit laboral que es troben, independentment de quina sigui la seva formació. Aquests factors incideixen en els joves més vulnerables generant importants limitacions i allargant els processos emancipatius. Durant els últims anys amb l’arribada del nombre de menors migrats/des sols/es i amb l’assoliment de la majoria d’edat de joves que han estat tutelats per l’Administració, trobem a una franja important de joves que necessiten suport al procés d’emancipació i que desborden els pocs recursos existents. Per aquest motiu les diverses administracions, liderades per la Generalitat de Catalunya amb l’Estratègia catalana per a l’acollida i la inclusió d’infants i joves emigrats sols/es s’han posat a treballar de manera coordinada per tal de donar resposta a aquesta realitat social.


Mitjançant aquesta línia es dona suport a diversos projectes de formació, acompanyament i accés a l’habitatge, prioritzant els projectes/accions d’inclusió d’infants i joves que fan referència a l’assoliment del:
- Dret al habitatge digne en un entorn protegit (ODS 3)
- Dret a l’educació i/o oportunitats formatives adaptades (ODS 4) per tal de garantir l’accés a la formació reglada.
- Dret a tenir acompanyants/mentors adults i dret de relació i convivència amb especial referència al restabliment de vincles socials.


Concretament mitjançant aquesta línia de suport enfortim en ODS 10.7, 16.7, 16.2, 4.7, 4.6, 4.5 i 4.3 relatius a l’accés a l’educació i la construcció de societats inclusives i pacifiques per protegir els drets de la infància i l’adolescència.

Destinataris

Ajuntaments, consells comarcals, consorcis d’acció social de la demarcació de Girona amb competències de serveis socials i entitats sense finalitats lucratives.

Objectius

• Promoure la convivència i la cohesió social en els municipis de la demarcació.
• Establir una xarxa de protecció en els joves en situacions de major vulnerabilitat, enfortint la xarxa pública per tal que les institucions i el tercer sector pugui donar resposta a noves necessitats socials complexes.
• Enfortir les capacitats assistencials, generant noves places d’acollida per tal de donar resposta al increment en el volum de casos.
• Reforçar la xarxa de serveis i acompanyar als ajuntaments en l’atenció a realitats complexes i globals.

Cost i finançament

Programes de suport econòmic

Tornar

Sol·licitud

 

El període de sol·licitud s’estableix a les bases de la convocatòria de subvenció que es publiquen al Butlletí Oficial de la Província i que podeu consultar al web de Dipsalut.

Les sol·licituds s’han de presentar bianualment, i a través de la seu electrònica. 

Per a més informació:

 

972 41 47 20

 

acciosocial@dipsalut.cat

Dades de contacte

Parc de Recerca i Innovació de la UdG

Edifici Jaume Casademont

C/ Pic de Peguera, 15

La Creueta - 17003 - Girona

Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

info@dipsalut.cat

Localització