Programes per línies d'actuació

Pt09. Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils

 

Introducció

Les sorreres situades en les àrees de jocs infantils dels espais verds d’ús públic, les escoles de primària i llars d’infants són espais que ajuden a desenvolupar les habilitats dels infants. Alhora, però, poden comportar determinats riscos, derivats, per exemple, d’una higiene insuficient de la sorra.

La Comissió de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya va publicar dues normes tecnològiques que donen el marc de referència necessari per a la gestió de sorreres ubicades als espais d’ús públic.


Amb aquest programa, Dipsalut dóna suport als municipis en la gestió dels riscos per a la salut que poden confluir en aquests espais.

Aquest 2018, l’Organisme ha avaluat la qualitat higiènica i sanitària de 281 sorreres infantils dels 109 municipis que han sol·licitat el servei. S’ha detectat contaminació microbiològica* per Enterococs fecals en un 28,75% de les sorreres i per Escherichia coli en un 6,25%.


S’ha informat els ajuntaments de totes aquelles sorreres on s’ha detectat contaminació i s’ha determinat les mesures correctores necessàries per tal d’eliminar-la. De la mateixa manera, s’ha comunicat i s’ha recomanat corregir altres anomalies relatives a la seguretat d’ús, disseny, construcció o al manteniment d’aquests espais.
(*dades a octubre 2018)

Objectius

• Avaluar les condicions higièniques i sanitàries en les sorreres d’àrees de jocs infantils d’escoles de primària, de llars d’infants i de parcs públics.
• Avaluar les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment de les sorreres infantils.
• Proveir els ajuntaments dels serveis necessaris per a l’avaluació i control de la salubritat de les sorres.

Destinataris

 

Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.

Accions

• Elaborar i implementar un pla de control analític de sorres partint de la NTJ 13J:1998 Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils.
• Realitzar o desenvolupar un pla d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment partint de la NTJ 09S:1998 Sorreres en àrees de jocs infantils.
• Proveir del suport tècnic necessari els ajuntaments i altres autoritats sanitàries en cas de presència de contaminació per microorganismes.

Desenvolupament de les actuacions

 

El proveïdor de les tasques associades al programa es posa en contacte amb els responsables municipals per fixar la data i l’hora de visita per conèixer les instal·lacions i fer les actuacions determinades al programa.


• Caracterització de la instal·lació: es visiten les sorreres per recollir la informació necessària per dissenyar el Pla d’autocontrol.


• Pla d’avaluació de les condicions de seguretat d’ús, disseny, construcció i manteniment: s’avalua la zona de joc i la sorrera i es determinen els elements de risc, segons les normes tècniques de referència.


• Pla de control analític: es fa un pla anual de recollida i anàlisi de mostres.


• Dossier tècnic: s’elabora, s’actualitza i es lliura a l’interlocutor municipal un dossier tècnic que inclou tota la documentació necessària per a la gestió correcta del risc de les instal·lacions segons la normativa d’aplicació.


Els resultats del programa es comuniquen a l’ajuntament i s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).
En el cas que els resultats indiquin situacions de risc, es proposen a l’ajuntament els serveis que Dipsalut ofereix per gestionar-les i corregir-les. Els resultats s’introdueixen al Sistema d’Informació Municipal de Salut Pública (SIMSAP).

Normes tecnològiques de referència

 

 • NTJ O9S: 1998 Sorreres en àrees de jocs infantis.
 • NTJ 13R: 1998 Higiene de les sorreres en àrees de jocs infantils.

Cost i finançament

 

Programa de servei cofinançat per Dipsalut i els ajuntaments mitjançant una taxa variable (que es calcula en funció del cens de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades). Podeu consultar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió i control del risc derivat de l’ús de sorreres infantils al web de l’Organisme.


El cost de referència per a cada actuació del programa és de 180 euros. En funció de la població del municipi i del nombre d’actuacions sol·licitades, Dipsalut en finança entre un 30 % i un 90 %.

 

Informació addicional:

  Documents

  Sol·licitud

   

  Del 4 de desembre de 2018 al 24 de gener de 2019


  Els ajuntaments interessats han de presentar la sol·licitud d’aquest programa per via electrònica, des del SIMSAP.


  Cal recordar que des del SIMSAP es pot fer el seguiment i veure els resultats de les actuacions que l’Organisme va efectuant al municipi. A més, es poden consultar les accions i els resultats de catàlegs anteriors.

  Tornar

  Sol·licitud del programa Pt09

   

  Per visualitzar la fitxa del tràmit “Sol·licitud programa Pt09” [seu electrònica] podeu prémer aquí.   

  Per a més informació:

   

  972414720

   

  info@dipsalut.cat

  Dades de contacte

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG

  Edifici Jaume Casademont

  C/ Pic de Peguera, 15

  La Creueta - 17003 - Girona

  Tel. 972 41 47 20 - Fax. 972 41 47 30

  info@dipsalut.cat

  Localització